متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

افزودن به پسندها
متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

توضیحات

فصل دوم تعاریف

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه شماره 399

مشخصات فنی عمومی سدها

فصل دوم – تعاریف 11

 

فصل دوم – تعاریف

آتشکاری: تمام فعالیت‌های مربوط به طراحی عملیات، حفر چال‌ها، خرج گذاری، انفجار و غیره که منجر به خرد شدن سنگ و حصول قطعات سنگ لاشه به ابعاد موردنظر می‌شود.

آزمایش: مجموعه فعالیت‌هایی است که برای اندازه‌گیری کمیت‌ها و کیفیت‌های موردنظر در مواد، مصالح، ماشین‌آلات و غیره انجام می‌شود.

آزمایش‌های پذیرش: آزمایش‌هایی است که بر روی مواد و مصالح، ماشین‌آلات و... جهت پذیرش آن‌ها برای به‌کارگیری در تجهیز، اجرا و بهره‌برداری انجام می‌شود.

آزمایش‌های کنترل کیفیت: آزمایش‌هایی است که بر روی فرآورده‌ها، عملیات، تجهیزات و...انجام می‌شود تا دامنه تغییرات و میزان انطباق با مشخصات و کیفیت موردنظر تعیین شود.

انطباق: (تطابق، تطبیق) برخورداری مواد، مصالح، روش‌های عملیاتی، ماشین‌آلات، تجهیزات و... از کیفیت و کمیت مشخص‌شده و تعریف‌شده. ر.ک.1 معیارهای انطباق

برچیدن کارگاه: ر.ک. شرایط عمومی پیمان

برنامه زمانی اجرای کار: (زمان‌بندی) ر.ک. شرایط عمومی پیمان

پارامترهای کنترل کیفیت: خواص کیفی مواد، مصالح، روش‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزاتی که کنترل می‌شود.

پذیرش: (پذیرش کیفیت) تائید انطباق کیفی مواد، مصالح، روش‌های اجرای عملیات، ماشین‌آلات، تجهیزات و... با مشخصات الزامی. ر.ک. معیارهای انطباق.

پیمان: ر.ک.شرایط عمومی پیمان 

پیمانکار: ر.ک. شرایط عمومی پیمان

پیمانکار جزء (دست‌دوم): ر.ک. شرایط عمومی پیمان

تأسیسات و ساختمان‌های موقت: ر.ک. شرایط عمومی پیمان

تجهیزات: ر.ک. شرایط عمومی پیمان

تجهیز کارگاه: ر.ک. شرایط عمومی پیمان

تصویب: تائید مواد، مصالح، روش‌های عملیاتی و ماشین‌آلات پیمانکار توسط کارفرما. تصویب همواره کتبی خواهد بود.

تضمین کیفیت: عملیات و روش‌هایی که منجر به حصول قطعی کیفیت موردنظر می‌شود. این عملیات غالباً شامل عملیات کنترل کیفی، بازرسی‌های عینی و عملیات پذیرش است.

تناوب آزمایش‌ها: مدت‌زمان تعیین‌شده برای تکرار آزمایش‌های پذیرش یا کنترل کیفیت.

خطای مجاز: ر.ک. مدارا و رواداری

 رئیس کارگاه: ر.ک. شرایط عمومی پیمان شرایط خصوصی: ر.ک.شرایط عمومی پیمان

1- ر.ک. به معنای »رجوع کنید به« است.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه شماره 399

مشخصات فنی عمومی سدها

12 مشخصات فنی عمومی سدها

 

شرایط عمومی: ر.ک.شرایط عمومی پیمان

شرایط محیطی: شرایط محیطی که شامل عوامل جوی و جغرافیایی هستند و عملیات در آن شرایط اجرا می‌شود.

عدم انطباق: (عدم تطابق، عدم تطبیق) حاصل نشدن کیفیات تعریف‌شده مواد، مصالح، روش‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات. عدم حصول معیارهای تطابق.

عدم تطابق: ر.ک. عدم انطباق

عدم تطبیق: ر.ک. عدم انطباق

کار: ر.ک.شرایط عمومی پیمان 

کارفرما: ر.ک. شرایط عمومی پیمان 

کارگاه: ر.ک. شرایط عمومی پیمان

کنترل کیفیت: عملیاتی که موجب می‌شود تغییرات کیفی مواد، مصالح، روش‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات در دامنه‌ای تعریف‌شده و قابل‌قبول باقی بماند و شامل بازرسی‌های عینی، نمونه‌برداری‌ها، آزمایش‌ها و محاسبه آماری نتایج آزمایش‌ها است.

کیفیت: مجموع ویژگی‌ها و مشخصات یک محصول یا عملیات که آن را برای برآوردن نیاز خاصی مناسب می‌سازد.

ماشین‌آلات و ابزار: ر.ک. شرایط عمومی پیمان

مجوز: اجازه‌نامه کتبی مهندس ناظر که پیمانکار باید آن را برای آغاز هر مرحله از عملیات اجرایی و برای هرگونه تغییر درروند عملیات اخذ کند.

مدارا: (رواداری، خطای مجاز) مقدار معینی که مواد، مصالح، روش‌ها، ماشین‌آلات، تجهیزات و سازه‌ها مجازند از کیفیات مشخص‌شده ـ با توجه به عدم امکان کنترل کامل تغییرات ـ عدول کنند.

مدیر طرح: ر.ک. شرایط عمومی پیمان 

مصالح: ر.ک. شرایط عمومی پیمان

معیارهای انطباق: (معیارهای پذیرش، معیارهای تطابق، معیارهای تطبیق) بیان کمی کیفیات موردنظر برای مواد، مصالح، روش‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات در دفترچه مشخصات که به‌صورت حداقل مجاز، حداکثر مجاز یا محدوده مجاز تعیین می‌شود.

معیارهای پذیرش: ر.ک. معیارهای انطباق

معیارهای تطابق: ر.ک. معیارهای انطباق

معیارهای تطبیق: ر.ک. معیارهای انطباق 

موافقت‌نامه: ر.ک. شرایط عمومی پیمان

نمودارهای کنترل کیفیت: نمودارهایی که بر اساس نتایج آزمایش‌ها و محاسبات آماری بر روی آن‌ها تهیه می‌شود و تغییرات کیفی مواد، مصالح، روش‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات به‌وسیله آن‌ها کنترل می‌شود.

مهندس مشاور: ر.ک. شرایط عمومی پیمان 

مهندس ناظر: ر.ک.شرایط عمومی پیمان