متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

افزودن به پسندها
متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

توضیحات

متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها فصل اول کلیات

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه شماره 399

مشخصات فنی عمومی سدها

فصل اول- کلیات 5

 

فصل اول - کلیات

1-1- دامنه کاربرد

این مشخصات فنی عمومی بخشی تفکیک‌ناپذیر از اسناد پیمان طرح‌های سدسازی و لازم‌الاجرا است. اگر مواردی در مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌های منضم به پیمان، دستورالعمل‌های کارگاهی یا بخشنامه‌ها، تعیین‌شده و با برخی از مفاد این مشخصات فنی عمومی مغایر باشد، آن موارد از این مشخصات فنی عمومی لازم‌الاجرا نیستند.

این مشخصات فنی عمومی در طرح‌های احداث سدها و سازه‌های وابسته به سدها مانند اجزای سامانه انحراف، گالری زهکشی یا تزریق، نیروگاه‌ها، حفاری و تزریق، تحکیم، سرریزها، حوضچه آرامش، شهرک‌ها و سایر سازه‌هایی که در طرح‌های سدسازی احداث می‌شوند، کاربرد دارد.

1-2- استانداردها

 تمام آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، توصیه‌ها و سایر استانداردهایی که در این مشخصات فنی عمومی به آن‌ها ارجاع داده‌شده است، لازم الرعایه هستند.

در مواردی که بین استانداردهای مذکور و این مشخصات فنی عمومی مغایرتی وجود دارد، باید موارد مندرج در این مشخصات رعایت شوند.

مواردی که در این مشخصات فنی عمومی مشخص نشده است، باید به ترتیب اولویت بر استانداردهای لازم الرعایه ملی و استانداردهای معتبر بین‌المللی منطبق باشد.

اگر موارد خاصی به‌وسیله هیچ‌یک از این مشخصات و استانداردها مشخص نشده باشد، تطابق آن موارد با دستورالعمل‌های مهندس ناظر ملاک خواهد بود.

رعایت مندرجات مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌های پیمان و دستورالعمل‌های کارگاهی نسبت به رعایت مفاد این مشخصات فنی عمومی اولویت‌دارند.

1-3- مسؤولیت‌های پیمانکار

رعایت مندرجات این مشخصات فنی عمومی به‌هیچ‌وجه از مسؤولیت‌های پیمانکار برای انجام به‌موقع و باکیفیت تعریف‌شده موضوع پیمآن‌که در سایر اسناد پیمان آمده است، نمی‌کاهد.

تفویض برخی یا تمام عملیات موضوع پیمان به پیمانکار (ان) جزء یا تولیدکنندگان یا تأمین‌کنندگان مصالح و تجهیزات مورد لزوم برای اجرای پیمآن‌که بر اساس شرایط عمومی پیمان انجام می‌شود، از هیچ‌یک از مسؤولیت‌های پیمانکار نمی‌کاهد.

 برخی از مدارک و گواهی‌هایی که در ارتباط با اجرای اجزای مختلف پیمان یا مصالح و تجهیزات خریداری‌شده برای اجرای پیمان، ضرورتاً باید توسط پیمانکار تهیه‌شده و به مهندس ناظر یا کارفرما ارائه شوند، در هر یک از فصل‌ها و بندهای مربوط در این مشخصات فنی ذکرشده‌اند. سایر این قبیل مدارک و گواهی‌ها در مشخصات فنی خصوصی یا دستورالعمل‌های مهندس ناظر تعیین خواهد شد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه شماره 399

6 مشخصات فنی عمومی سدها

 

به‌هرحال این مشخصات فنی عمومی، مانند مشخصات فنی خصوصی طرح، نقشه‌های منضم به پیمان و دستورالعمل‌های مهندس ناظر از اجزای تفکیک‌ناپذیر پیمان‌های بین پیمانکار اصلی با پیمانکاران جزء یا تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان مصالح و تجهیزات مورد لزوم خواهد بود.

همچنین درصورتی‌که پیمانکاران جزء نیز برای تولید یا تأمین مصالح و تجهیزات موردنیاز خود با تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان دیگر پیمان‌هایی می‌بندند، این مشخصات فنی عمومی به همراه مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌ها و دستورالعمل‌های مهندس ناظر در آن پیمان‌ها نافذ خواهد بود.

1-4- پیشنهادهای پیمانکار

پیمانکار باید قبل از تجهیز کارگاه برای اجرای هر قسمت اصلی از موضوع پیمان، پیشنهادهای خود در مورد روش اجرای آن قسمت از کار با جزییات قابل‌قبول در خصوص تأمین مصالح، نیروی کار، تجهیزات و ماشین‌آلات به همراه برنامه کامل زمان‌بندی اجرای جزییات آن قسمت از کار را کتباً به مهندس ناظر ارائه کند و پس از کسب تائید مهندس ناظر با اعمال اصلاحات احتمالی موردنظر مهندس ناظر اقدام به تجهیز و آغاز اجرای آن قسمت از عملیات اجرایی موضوع پیمان نماید.

پیمانکار می‌تواند پیشنهادهای خود را در جهت بهبود کیفی کارها، کاهش هزینه‌ها یا مدت اجرای عملیات و در مورد تغییر در مندرجات نقشه‌ها و مشخصات فنی خصوصی با ارائه محاسبات و دلایل مستدل، کتباً به مهندس ناظر ارائه نماید.

1-5- تضمین کیفیت

پیمانکار باید با ارائه برنامه تضمین کیفیت، معرفی مهندس مسئول کیفیت به مهندس ناظر و رعایت مفاد کلیه اسناد پیمان، کیفیت موضوع پیمان را تأمین نماید. برنامه تضمین کیفیت شامل کنترل عوامل مؤثر بر کیفیت عملیات اجرایی و محصولات نهایی این عملیات در دامنه تعریف‌شده قابل‌پذیرش از طریق تأمین معیارهای کیفی مندرج در استانداردها و آیین‌نامه‌های ملی، این دفترچه مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌ها، دستورالعمل‌های کارگاهی و سایر اسناد پیمان خواهد بود.

معیارهای کیفی مربوط به هر بخش از پیمان در فصل مربوط در این مشخصات فنی عمومی و همچنین مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌ها، دستورالعمل‌های کارگاهی و سایر اسناد پیمان ارائه‌شده است. عدم تعیین برخی از معیارهای کیفی ناقض مسؤولیت پیمانکار در تأمین این معیارها نیست.

1- 5-1- پذیرش کیفیت

کیفیت هر یک از مواد و مصالح، ماشین‌آلات و ابزار، روش‌های اجرایی مورداستفاده پیمانکار و یا بخش‌هایی از موضوع پیمآن‌که تکمیل‌شده است، از طریق تطابق هر یک از آن‌ها با معیارهایی پذیرفته خواهد شد که در این مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌ها، دستورالعمل‌های کارگاهی و سایر اسناد پیمان تعیین‌شده‌اند.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه شماره 399

فصل اول- کلیات 7

 

1- 5-2- کنترل کیفیت

عملیات کنترل کیفیت که از سوی پیمانکار انجام خواهد شد، باید موجب کنترل دامنه تغییرات کیفی در حدود قابل‌قبول و معقول شود. درصورتی‌که در مواردی دامنه تغییرات کیفی در این مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌ها، دستورالعمل‌های کارگاهی یا سایر اسناد پیمان تعیین‌شده باشد، این دامنه تغییرات باید رعایت شده و به‌عنوان معیار پذیرش کیفیت محسوب خواهد شد.

1-6- محیط‌زیست

پیمانکار موظف است روش‌های اجرایی، ماشین‌آلات، مصالح (مشخصات و محل تأمین) و کارکنان خود را به‌گونه‌ای انتخاب کند که از اثرات سوء محتمل بر محیط‌زیست (محیط‌های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی منطقه طرح، مملکتی و جهانی) جلوگیری کند. در این خصوص تمام قوانین، آیین‌نامه‌ها و مقررات محلی، مملکتی و »کنوانسیون‌ها« و قراردادهای بین‌المللی و اسناد تعهدآور ملی لازم الرعایه هستند.

1-7- نقشه‌های چون ساخت1

پیمانکار موظف است از تمام حفاری‌ها، سازه‌ها، تجهیزات و ماشین‌آلاتی که توسط وی به‌طور دائمی نصب یا اجرا می‌شوند، نقشه‌های چون ساخت تهیه کند و در زمان مقتضی ـ بنا بر نظر مهندس ناظر ـ آن‌ها را به مهندس ناظر تحویل دهد.

1-8- ثبت اطلاعات و گزارش‌ها

تمام اطلاعات و گزارش‌هایی که تهیه آن‌ها در اسناد پیمان به عهده پیمانکار گذاشته‌شده است، اعم از گزارش‌های روزانه، هفتگی،

ماهانه، تکمیل کار، کنترل کیفیت، ایمنی، نتایج آزمایش‌ها، گواهی‌های تأمین‌کنندگان تجهیزات یا تولیدکنندگان مصالح و غیره باید تهیه و ثبت شود. درصورتی‌که در اسناد پیمان تصریح‌شده باشد، باید نسخه‌ای از این گزارش‌ها برای مهندس ناظر ارسال شود و در غیر این صورت بایگانی پیمانکار باید همواره در دسترس ناظر و بازرسان باشد، تا این قبیل گزارش‌ها مورد بازرسی و بررسی قرار گیرند.

1- As-Built, As-Excavated, As-Constructed, As-Installed