متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-78

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

  Claims amount

خسارت قابل پرداخت

میزان ضرر و زیانی است که در اثر وقوع خطر بیمه شده توسط بیمه گر جبران می‌شود.

 Indemnity

غرامت

به مفهوم قرار دادن بیمه‌گزار در شرایط قبل از تحقق خطر ازنظر مالی است. این تعریف در حقیقت مفهوم عملی بیمه و علت وجودی قراردادهای بیمه است.

Fatal and non fatal

غرامت فوت و نقص عضو

خسارتی است که طبق تعرفه معمول در بیمه بهداشت و درمان کشور برای نقص عضو فوت پرداخت می‌شود.

 Limit of indemnity

 غرامت مورد درخواست

میزان زیان مورد انتظار بیمه گذار در چارچوب قرارداد بیمه.

Excluded loss

زیان‌های استثنا شده

زیان‌هایی که به‌موجب قرارداد بیمه از شمول تعهدات بیمه‌گر خارج است.

Beneficiary

 ذینفع

هر شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه‌نامه به نفع او صادر شده باشد و در تمام یا قسمتی از مورد بیمه نفع داشته باشد.

Rate

تعرفه

مبنای محاسبه حق بیمه در ایران، تعرفه‌های مصوب شورای عالی بیمه است که مبنای محاسبه حقبیمه در ایران است.

 Franchise

 فرانشیز

 درصد یا مبلغی از هر خسارت است که به‌منظور رعایت اصل نفع بیمه‌ای و جلوگیری از بی‌مبالاتی بیمه گذار در رعایت نکات ایمنی و انجام اقدام‌های پیشگیرانه، بر عهده بیمه گذار است و میزان آن بر اساس توافق بیمه گذار و بیمه گر تعیین می‌شود.

 Health insurance rate

هزینه‌های پزشکی

جبران هزینه‌های پزشکی برابر با تعرفه‌های خدمات بیمه بهداشت و درمان کشور.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

  Deductible

کسورات (ارائه حسن نیت کامل بیمه گر)

واگذاری درصدی از مسئولیت‌های بیمه‌گر به بیمه گذار فقط برای خساراتی که مبالغ آن از حدمشخصی بیشتر نیست. بیمه گذار در این موارد از جانب بیمه گر وکیل است که خود خسارات را ترمیم کرده و به‌حساب بیمه گر منظور کند. این واگذاری فقط برای بیمه گذاران معتبر امکان‌پذیر است و معمولاً از (%) مبلغ بیمه تجاوز نمی‌کند.

 Deductible clause

تعدیل کسورات حق بیمه

به‌منظور ترغیب و تشویق بیمه گذار به مراقبت و انجام کارهای احتیاطی که نتیجه آن پیشگیری از بروز خسارت خواهد بود، بیمه گر شرط کسورات یا موافقت بیمه گذار در مورد تقبل بخشی از خسارت را در بیمه نامه می‌گنجاند. نتیجه این توافق آن است که بیمه گر درگیر خسارت‌های کوچک و پرتعداد نمی‌شود. معمولاً خسارت‌های جزئی بارها در طول عملیات اجرایی اتفاق میافتد که هزینه اداری بررسی آن‌ها از بار مالی خسارت نیز بیشتر می‌شود.

Maintenance visit cover

نگهداری ساده

به‌موجب این پوشش، مسئولیت بیمه گر طی دوره نگهداری محدود است به زیان یا خسارتی که بیمه گذار در اجرای وظایف خود تحت مقررات دوره نگهداری، به مورد بیمه وارد می‌سازد.

 Extended maintenance cover

 نگهداری گسترده

علاوه بر تأمینی که در پوشش نگهداری ساده پیش‌بینی می‌گردد، زیان یا خسارتی هم که علت آن به دوره عملیات ساختمانی مربوط باشد، مشمول بیمه قرار می‌گیرد.  

نظام مهندسی و کنترل ساختمان

عبارت است از مجموعه قانون، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنعتی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون، تدوین و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

 Supreme technical council

شورای عالی فنی

شورای عالی فنی متشکل از سه نفر متخصص، باتجربه و ذی‌صلاح می‌باشند که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید هیئت وزیران انتخاب می‌شوند. وظیفه آن‌ها بررسی و تصویب قیمت‌های پایه و دستورالعمل‌های مربوط به آن، بررسی و تصویب قیمت کارهای خاص و تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها می‌باشد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Trade union

اتحادیه‌های صنفی

الف سازمانی که تمام کارگران یا کارکنان یک صنف را (صرف نظر از نوع کاری که انجام می‌دهند) باهم متشکل می‌سازد. و درباره شرایط کار و احقاق حقوق آن‌ها تلاش می‌کنند.

ب تشکیلات صنفی برای حمایت از منافع شغل و حرفه مشخص.

Professional organizations

سازمان‌های حرفه‌ای

سازمان‌های حرفه‌ای سازمان‌هایی هستند که بر اساس قانون تشکیل‌شده‌اند وظیفه آن‌ها تقویت و توسعه و سامان دادن به امور آن حرفه است، نظیر سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و نظایر آن.

 Society

 انجمن

جمعیتی است که به‌طور مستمر و باشخصیت حقوقی برای وصول به غرض معین گرد آمده باشند و مقاصد غیر بازرگانی (از قبیل علمی  ادبی  امور خیریه و مانند این‌ها) داشته باشد خواه مؤسسین آن قصد انتفاع هم داشته باشند (مانند کانون‌های فنی و حقوقی) یا نه.

Syndicate

 سندیکا

اجتماع عده‌ای از افراد که دارای شغل واحد یا مشابه یا مرتبط هستند به‌منظور دفاع از منافع مربوط به حرفه خود. سندیکا شخصیت حقوقی دارد.

سازمانی است که برای تأمین یا اصلاح وضع اجتماعی و اقتصادی اعضای خود از طریق اقدام‌های جمعی تأسیس می‌شود.