متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-77

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Policy conditions

شرایط بیمه نامه

شرایطی است که منطبق با مواد () و () قانون بیمه در ایران تنظیم می‌شود. این شرایط شامل شرایط عمومی و خصوصی است. شرایط عمومی غیر قابل‌تغییر است و شرایط خصوصی به‌تناسب ویژگی پروژه تنظیم و ضمیمه بیمه‌نامه می‌شود.

 Double insurance

 بیمه مضاعف

درصورتی‌که مورد بیمه در مدت زمانی مشابه نزد دو شرکت بیمه شود، به اعتبار اصل حسن نیت هر یک از بیمه گران به نسبت در جبران خسارت سهیم خواهند شد. بیمه کردن یک مورد پروژه در مدت مشابه نزد دو بیمه گر مجاز نیست.

Cancelation

فسخ و بطلان بیمه نامه

شرایط فسخ و بطلان بیمه نامه منطبق با قوانین و مقررات بیمه‌ای کشور است مگر آنکه خلاف آن و بنابر ضرورت در قرارداد قید شده باشد.

 ذخیره ریاضی بیمه‌های زندگی

عبارت است از تفاوت بین ارزش فعلی تعهدات بیمه‌گر (اعم از سرمایه و مستمری) و ارزش فعلی تعهدات بیمه‌گذاران با رعایت مبانی فنی مورداستفاده در محاسبه حق بیمه که نسبت به سهم نگهداری مؤسسه بیمه محاسبه می‌شود.

Arbitration

حل اختلاف

مراجعه به کارشناس منتخب یا محاکم حقوقی یا مرجعی که در بیمه نامه برای حل اختلاف تعیین‌شده است.

 Full coverage

پوشش کامل

در اصطلاح، بیمه تمام خطر نیز گفته می‌شود و مفهوم آن بیمه نامه‌ای است که کلیه خطرات متصوره با ریسک (خطرپذیری) موردنظر را پوشش می‌دهد.

  Endorsement

پوشش‌های تکمیلی (تبعی)

هرگاه پوشش بیمه، بعضی از خطرها را به‌تنهایی پوشش ندهد، بر اساس نیاز بیمه گذار آن خطرها به‌عنوان خدمات تکمیلی در بیمه نامه تحت پوشش قرار می‌گیرد.

 Extended coverage

بسط حدود پوشش

پوشش‌های جدیدی است که حسب نیازهای اجرایی قرارداد و بر اساس نظر کارفرما به بیمه نامه‌ها اضافه می‌شود.

 Limit

حد

حداکثر میزانی که در بیمه نامه برای تحت پوشش قرار دادن خطر تعهد شده است.

 Contractual Liability

 مسئولیت قراردادی

قانون جاری نوعی از مسئولیت قابل بیمه می‌باشد که به‌موجب نگردیده بلکه به دلیل توافق قراردادی بین دو طرف قرارداد جاری می‌باشد.

Exclusion

استثنائات عمومی

تمامی خطرهایی که خسارت ناشی از وقوع آن‌ها تحت پوشش بیمه نیست.

 Act of god

حوادث قهری

شامل: سیل، زلزله، طغیان آب، انفجار، صاعقه و برحسب تعاریف مشخص‌شده در شرایط عمومی بیمه نامه‌ها.

Catastrophe

فاجعه

بلا و مصیبتی که خسارات غیرقابل محتملی را به همراه داشته باشد.

 Public liability

مسئولیت مدنی

تمامی مسئولیت‌های قانونی و حقوقی اعم از قراردادی و غیر قراردادی.

Risk

مخاطره ریسک

نا اطمینانی از احتمال وقوع خطراتی است که منجر به خسارت می‌شود.

احتمال وقوع رویدادی که در صورت رخ دادن آن خطرات و آثار زیانباری حاصل خواهد شد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Risk management

 مدیریت ریسک

مدیریت ریسک شامل فرایندی است که طی آن با انتخاب تکنیک‌های مناسب برای برخورد با ریسک‌های خالص که شامل بیمه نیز می‌شود درگیر است و شامل ارزیابی ریسک، کنترل ریسک، تأمین مالی ریسک، اجرا و مراقبت از آن می‌باشد.

Included loss

خطرهای مشمول بیمه

خطرهایی مشمول بیمه است که به‌صورت پوشش‌های اصلی یا الحاقی تأمین می‌شوند.

 Uninsurable risks

خطرهای بیمه ناپذیر

وقایعی که ازنظر فنی و قانونی نمی‌توان آن‌ها را بیمه کرد و در جاییکه وقوع آن‌ها اجتناب ناپذیراست، مانند جنایت، خسارت عمدی و جریمه‌ها.

Hazard

تشدید خطر

در بیمه به وضعیتی اطلاق می‌گردد که احتمال زیان ناشی از تحقق حادثه را افزایش داده و یا در تحقق و توسعۀ آن مؤثر باشد.

 Incurred loss

خسارت وارده

یکی از اصطلاحات بیمه اتکایی می‌باشد و مفهوم آن زیان‌هایی می‌باشد که در دوره قرارداد اتکایی متوجه بیمه گر اتکایی گردیده است خواه پرداخت شده و یا معوق باشد.

Loss

خسارت مادی 

میزان زیان وارده در اثر وقوع خطرهای بیمه شده.

 Replacement value

خسارت تعمیر

میزان خسارتی است که توسط بیمه‌گر پس از کسر ارزش باقیمانده مورد بیمه برای به حال اول برگرداندن مورد بیمه به بیمه گزار پرداخت می‌شود.

 Bodily injury

خسارت بدنی

زیان‌های وارد به‌سلامتی یا حیات انسان مانند جرح، نقص عضو از کار افتادگی دائم یا موقت، فوت بر اثر حادثه یا بیماری.

Maximum probable loss (MPL)

حداکثر خسارت احتمالی

 بالاترین خسارت احتمالی که در اثر وقوع بزرگ‌ترین خطر بیمه شده به بار آمده باشد.