متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-74

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 ذی‌حساب

مأموری است که به‌موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به‌منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این سمت منصوب می‌شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت:

 نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب‌ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آن‌ها.

 ـ نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.

 ـ نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار.

 ـ نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.

تبصره  ذی‌حساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام می‌دهد.

تبصره  ذی‌حساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده () این قانون ”قانون محاسبات عمومی “ در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می‌دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.

عامل ذی‌حساب

مأموری است که با موافقت ذی‌حساب و به‌موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی که به‌موجب آیین‌نامه اجرایی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسئولیت‌های موضوع ماده () این قانون ”قانون محاسبات عمومی “ توسط ذی‌حساب به او محول می‌شود. کارپردازان واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران واحدهای دولتی، مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریت‌های محوله مجاز به دریافت تنخواه گردان پرداخت از ذی‌حساب می‌باشند، ازلحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه گردان دریافتی در حکم عامل ذی‌حساب محسوب می‌شوند.

کارپرداز

مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذی‌ربط به این سمت منصوب می‌شود و نسبت به خرید و تدارک کالاها و خدمات موردنیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می‌نماید.

  Accountant

حسابدار  حسابرس

شخصی است که مسئولیت انجام عملیات حسابداری را برعهده‌دارد. حسابداران، مسئولیت تهیه مالی، اظهارنامه مالیاتی، حسابرسی مدارک و سوابق مالی و ایجاد و تهیه برنامه‌های مالی را برعهده‌دارند.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

سند حسابداری

برگه یا مدارک حساب یا سند حسابداری عبارت از نوشته‌ای است که در آن یک یا چند مورد از عملیات مالی و پولی و محاسباتی انجام‌شده به حساب‌هایی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردید، تجزیه می‌شود و چنین مدرکی پس از امضای مرجع ذیصلاح و صدور آن قابل ثبت در دفاتر معین و روزنامه کل است.

 Accounting system

سیستم حسابداری

سیستم حسابداری جزئی از یک سیستم اطلاعات مدیریت است که مسئولیت جمع‌آوری و پردازش

داده‌ها را برعهده‌دارد تا با استفاده از آن بتوان اطلاعات مفیدی را در مورد برنامه‌ریزی و کنترل عملیات یک سازمان در اختیار تصمیم گیران قرار داد.

 Accounts receivable

حساب‌های دریافتی

مطالبات شرکت از مشتریان خود بابت کالاهای فروخته شده و یا ارائه خدمات به آن‌ها به‌طور نسیه.

در ترازنامه، حساب‌های دریافتی را به‌عنوان نوعی دارایی جاری ارائه می‌دهند.

 Accounts payable

حساب‌های پرداختی

تعهد پرداخت بابت تحصیل یا خرید کالا و خدماتی که به‌طور نسیه و اعتباری از فروشندگان یا عرضه کنندگان آن دریافت شده است.

در ترازنامه، حساب‌های پرداختی را به‌عنوان نوعی بدهی جاری نشان می‌دهند.

 Cost accounting

حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی زیرمجموعه‌ای از حسابداری است که اساساً به‌منظور ارزیابی موجودی‌ها (هزینه یابی محصول) جهت تهیه صورت‌های مالی، کنترل و تصمیم‌گیری، اطلاعات جامع و مفصلی را در مورد هزینه‌هایی که در ارتباط با واحدهای تولید و دوایر هستند، جمع‌آوری می‌نماید. این سیستم شامل طبقه‌بندی، ثبت، تحلیل و گزارشگری و تفسیر هزینه‌های واقعی و همچنین مقایسه آن‌ها با هزینه‌های استاندارد است.

 Assessed value

ارزش ارزیابی شده

ارزشی که دولت برای املاک و مستغلات و سایر دارایی‌ها وضع نموده است تا از آن به‌عنوان مبانی جهت محاسبه مالیات استفاده شود.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Book value

ارزش دفتری

مبلغ خالص یک دارایی صرف‌نظر از ارزش ذاتی یا بازار آن‌که در حساب‌ها و ترازنامه ارائه می‌گردد.

ارزش خالص دفتری عبارت است از ارزش دفتری ناخالص (بهای تمام شدۀ اولیه) منهای حساب‌های ارزیابی مرتبط (مانند استهلاک انباشته و ...).

 سپرده

طبق قانون محاسبات عمومی، سپرده عبارت است از:

الف وجوهی که طبق قوانین و مقررات به‌منظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت می‌گردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادهای مربوط است.

‌بوجوهی که به‌موجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضائی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت می‌گردد و به‌موجب قرارها و احکام مراجع مذکور کلاً یا بعضاً قابل استرداد می‌باشد.

‌جوجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستگاه‌های دولتی به نفع اشخاص ثالث تودیع می‌گردد تا با رعایت مقررات مربوط به ذینفع پرداخت شود.

تبصره  وجوهی که توسط دستگاه‌های دولتی به‌موجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراک آب و برق، تلفن، تلکس، گاز و نظایر آن‌ها از اشخاص دریافت می‌شود ازنظر این قانون سپرده تلقی نمی‌گردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود می‌باشد.

 Collateral

وثیقه

اقلامی که وام گیرنده به‌عنوان ضمانت وام اعطایی از طرف وام دهنده، نزد وی به امانتمی سپارد. در صورت عدم ایفای شرط وام توسط وام گیرنده، شخص وام دهنده می‌تواند از دارایی‌ها جهت بازیافت وجوه خود استفاده کند.

دارایی‌هایی که جهت تضمین بازپرداخت وام، نزد وام دهنده (مؤسسه اعتباری) به رهن گذارده شود.

دارایی و مایملکی که وام گیرنده نزد وام دهنده برای تضمین بازپرداخت آن می‌گذارد.

 Demand deposits

 سپرده‌های دیداری

سپرده‌هایی که به‌محض درخواست دارنده سپرده، به میزان مورد تقاضا، از طرف بانک در اختیار وی قرار می‌گیرد و یا به‌وسیلۀ چک به شخص دیگری پرداخت می‌شود.