متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-72

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Petty cash

تنخواه گردان

تنخواه گردان، وجوهی است که از محل اعتبار معین برای رفع احتیاجات نقدی از طرف اعتبار دهنده در اختیار اعتبار گیرنده قرار می‌گیرد و حداکثر تا پایان سال مالی مورد عمل باید واریز گردد.

تنخواه گردان خزانه

عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرآن‌که به‌موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه درهمان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده می‌شود و منتها تا پایان سال واریز می‌گردد.

علی‌الحساب

عبارت است از پرداختی که به‌منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت می‌گیرد.

درخواست وجه

سندی است که ذی‌حساب برای دریافت وجه به‌منظور پرداخت حواله‌های صادر شده موضوع ماده  این قانون ”قانون محاسبات عمومی “ و سایر پرداخت‌هایی که به‌موجب قانون از محل وجوه متمرکزشده در خزانه مجاز می‌باشد، حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرایی ذی‌ربط صادر می‌کند.

حواله

اجازه‌ای است که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرایی محلی و یآنهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر دستگاه‌های اجرایی برای تأدیه تعهدات و بدهی‌های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذی‌حساب در وجه ذینفع صادر می‌شود.

اعتبار

عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به‌منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

تأمین اعتبار

عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.

 تشخیص

عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت‌هایی که تحصیل یا انجام آن‌ها برای نیل به اجرای برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی ضروری است.

تسجیل

عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به‌موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی.

تعهد

ازنظر این قانون ”قانون محاسبات عمومی “ عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از:

الف  تحویل کالا یا انجام دادن خدمت.

ب اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقدشده باشد.

ج  احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح.

د پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمان‌ها یا مجامع بین‌المللی با اجازه قانون.

تعهد، رابطه حقوقی است که به‌موجب آن، شخص یا اشخاصی ملتزم به دادن چیزی یا متعهد به انجام فعل یا ترک فعل معینی به نفع شخص یا اشخاص معینی می‌شوند. تعهد کننده را متعهد و تعهد شونده (ذینفع) را متعهد له می‌نامند. تعهد مترادف با التزام می‌باشد.

پیش پرداخت

عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط، بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می‌گیرد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Letter of credit

اعتبار اسنادی

تعهد برای مبلغ معین که به‌وسیله یک نهاد رسمی تأیید شده باشد. دورۀ اعتبار این تعهد نیز ممکن است مشخص باشد.

اعتباری است که برای خرید کالا از خارج باید در بانک کارگزار باز نمود و پس از حمل و تحویل کالا در بنادر کشور خریدار (طبق قرارداد)، وجوه کالا به مبلغ ارزی درج شده در قرارداد برداشت می‌شود.

 Credit card

کارت اعتباری

کارتی که یک سازمان صادر می‌کند و دارنده آن می‌تواند با مراجعه به شعبه‌های آن سازمان یا سازمان‌های مجاز، از امکانات اعتباری آن بهره‌مند شود.

 Credit agency

 مؤسسه اعتباری

مؤسسه‌ای که تخصص آن تعیین اعتبار افراد یا سازمان‌ها است و معمولاً اطلاعات لازم را در اختیار اعتبار دهنده قرار می‌دهد.

Debenture

اوراق قرضه دولتی، حواله دولتی

 عبارت است از اسنادی که دولت، شهرداری‌ها یا مؤسسات تابعه دولت برای تأمین هزینه‌های مشخص مانند هزینه‌های جاری، عمرانی یا دفاعی صادر و برای فروش عرضه می‌کنند و غالباً برای اینکه نقل و انتقال آن‌ها به‌آسانی صورت پذیرد، به‌صورت سند در وجه حامل صادر گردیده و در بازار سهام اوراق بهادار خرید و فروش می‌شود و برای استرداد اصل و یا پرداخت بهره آن‌ها معمولاً کوپن‌هایی به آن‌ها ملحق می‌شود که در تاریخ‌های مشخصی به تعهد کننده داده وجه دریافت می‌شود.

الف نوعی اوراق قرضه است که بهره آن معادل درصدی از ارزش اسمی آن است و پرداخت بهره توسط مؤسسه صادر کنندۀ سند ضمانت می‌شود.

‌بدر بازارهای بین‌المللی به اوراق قرضه‌ای اطلاق می‌شود که پرداخت آن‌ها با دارایی‌های آزاد مؤسسه تضمین می‌شود.

‌جسند تعهدی است که معمولاً مهر شده و طبق آن مبلغی مشخص که (ارزش اسمی) نامیده می‌شود در موعدمعین باید پرداخت گردد و بهره‌های آن نیز به نرخ مقطوع در موعد مقرر قابل پرداخت است.

Cash

وجه نقد

وجه نقد ازلحاظ حسابداری عبارت است از آنچه که اگر به بانک ارائه شود معادل ارزش اسمی آن، بدون قید و شرط و فوراً توسط بانک پرداخت گردد و یا آن را به‌عنوان سپرده بپذیرد. مانند اسکناس، مسکوک، چک، حواله‌های بانکی، بروات دیداری، حساب‌های پس انداز و دیداری.

هزینه

عبارت از پرداخت‌هایی است که به‌طور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

هزینه‌های قابل‌قبول

هزینه‌های قابل‌قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون ”قانون مالیات‌های مستقیم “ مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دورۀ مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به‌موجب قانون و یا مصوبه هیئت وزیران صورت گرفته باشد قابل‌قبول خواهد بود.

تبصره  ازلحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی که دارای دفاتر قانونی باشد.