متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-70

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

مسئولیت مالی و دارایی‌ها

عبارت است از حدود مسئولیت در مورد نگاهداری، کنترل، دریافت، پرداخت و استفاده از وجوه نقد و اوراق بهادار و انجام و کنترل عملیات مالی و اختیارات تصویب هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای، سفارش‌ها و نگاهداری اموال و دارایی‌ها.  

بیمه شده

بیمه شده شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبلغی به‌عنوان بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.

حق بیمه

حق بیمه عبارت از وجوهی است که به‌حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن بهسازمان پرداخت می‌گردد.

کارگاه

کارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند.

کارفرما

کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به‌حساب او کار می‌کند، کلیه کسانی که به‌عنوان مدیر یا مسئول عهده‌دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده می‌گیرند.

حادثه

حادثه اتفاقی است پیش‌بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می‌دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می‌گردد.

حوادث ناشی از کار

حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاقمی افتد.

غرامت دستمزد

غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می‌شود که در ایام بارداری، بیماری و عدم توانایی موقت، اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به‌حکم این قانون به‌جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می‌شود.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

مزد

مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود.

کمک عائله‌مندی

کمک عائله‌مندی مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله‌مندی توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت می‌شود.

از کار افتادگی کلی

عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به‌نحوی‌که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد.

از کار افتادگی جزئی

عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به‌نحوی‌که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد.

بازنشستگی

بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون.

مستمری

مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به‌منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می‌شود.

غرامت مقطوع نقص عضو

غرامت مقطوع نقص عضو، مبلغی است که به‌طور یکجا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده می‌شود.

تأمین اجتماعی

حمایتی است که در قبال پریشانی‌های اجتماعی و اقتصادی که منجر به قطع یا کاهش درآمد افراد جامعه می‌شود به آن‌ها ارائه می‌گردد.  

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

حریم

حریم، مقداری از راضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

عقد

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و موردقبول آن‌ها باشد.

عقد لازم

عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.

عقد جایز

عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.

اقاله

اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند. بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی، آن را اقاله و تفاسخ کنند. موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن باشد.

به هم زدن عقد، لازم به تراضی یکدیگر و آن را تفاسخ و تقابل نیز می‌نامند.

ایقاع

عملی است قضایی و یک طرفی که به‌صرف قصد انشاء و رضای یک طرف منشأ اثر حقوقی شود، بدون این‌که تأثیر یک طرفی قصد و رضای مذکور ضرری به غیر داشته باشد (مگر در موارد مصرح در قانون مانند طلاق)، ابراء و اعراض و فسخ از مصادیق ایقاعات است.

بیع

بیع عبارت است از تملک عین به‌عوض معلوم.

معامله

معامله مترادف است با عقد، با این تفاوت که معامله اخص از عقد یا قرارداد است که بیشتر آثار مالیو تجاری را دربر می‌گیرد مانند مضاربه، سلف، بیع، اجاره ... (معاملات تجاری) طرفین معامله را (متعاملین) نامند.

معاوضه

معاوضه عقدی است که به‌موجب آن یکی از طرفین، مالی می‌دهد به‌عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.

اجاره

اجاره عقدی است که به‌موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.

مضاربه

مضاربه عقدی است که به‌موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می‌شود.

سرمایه باید وجه نقد باشد.

مضاربه عقدی است جایز.