متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-69

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

کارمزد

چنانچه مزد بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد، کارمزد نامیده می‌شود.

حقوق

درصورتی‌که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به‌صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد، در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می‌شود.

تبصره  در ماه‌های  روزه مزایا و حقوق باید بر اساس  روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.

مزایای پایان کار

در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به‌عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.

مأموریت

مأموریت به موردی اطلاق می‌شود که کارگر برای انجام کار حداقل  کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید.

ساعت کار (مدت)

ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به‌منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. به غیر از مواردی که در این قانون مستثنا شده است، ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از  ساعت تجاوز نماید.

تبصره  کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می‌تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به‌شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از  ساعت تجاوز نکند.

تبصره  در کارهای کشاورزی کارفرما می‌تواند با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ساعت کار را در شبانه روز با توجه به کار، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید.

کار روز

کار روز کارهایی است که زمان انجام آن از ساعت  بامداد تا  می‌باشد.

کار شب

کارهایی است که زمان انجام آن بین  تا  صبح قرار دارد.

کار مختلط

کار مختلط کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می‌شود. در کارهای مختلط ساعاتی که جزء کار شب محسوب می‌شود، کارگر از فوق‌العاده موضوع ماده () قانون کار استفاده می‌نماید.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

کار متناوب

کار متناوب کاری است که نوعاً در ساعات متوالی انجام نمی‌یابد، بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت می‌گیرد.

تبصره  فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست. در کارهای متناوب، ساعات کار و فواصل تناوب و نیز کار اضافه نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعاً از  ساعت در شبانه روز بیشتر باشد. ساعات شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و نوع کار و عرف کارگاه تعیین می‌گردد.

کار نوبتی

کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد، به‌نحوی‌که نوبت‌های آن در صبح یا عصر یا شب واقع می‌شود. در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از  ساعت در شبانه روز و  ساعت در هفته تجاوز نماید، لکن جمع ساعات کار در  هفته متوالی نباید از  ساعت تجاوز کند.

کارآموز

 ـ کسا نی که فقط برای فرا گرفتن حرفه خاص، بازآموزی یا ارتقای مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاه‌های آزاد آموزش می‌بینند.

 ـ افرادی که به‌موجب قرارداد کارآموزی به‌منظور فراگرفتن حرفه‌ای خاص برای مدت معین که زائد بر سه سال نباشد، در کارگاهی معین به کارآموزی توأم باکار اشتغال دارند، مشروط بر آن‌که سن آن‌ها از  سال کمتر نبوده و از  سال تمام بیشتر نباشد.

تبصره  کار آموزان بند  ممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی می‌شوند و یا داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و رأساً به مراکز کارآموزی مراجعه می‌نمایند.

تبصره  دستورالعمل‌های مربوط به شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور در بند  با پیشنهاد شورای عالی کار، به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد.

اضافه کار

ساعات اضافه کار شامل اضافه کار در روزهای عادی و روزهای جمعه یا تعطیل هفتگی و سایر روزهای تعطیل می‌باشد.

نفر ساعت

نفر ساعت کارگاه برابر است با تعداد کارکنان مشمول قرارداد ضرب در تعداد روزهای کار کارگاه ضرب در، ساعات کار روزانه.

تولید نفر ساعت

مقدار تولید یک نفر کارگر در یک ساعت کار و یا به عبارت دیگر کل تولید سال و یا دوره تناوب کارگاه تقسیم بر حاصل ضرب ساعات کار کارگاه در تعداد کارگر (کل نفر ساعت کار کارگاه در مدت مربوطه) می‌باشد.

نقطه سر به سر

وضعیتی است که فروش حاصل از مقدار تولید در آن وضعیت (درآمد) و هزینه‌ها معادل یکدیگرند.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

تجربه

تجربه عبارت است از مدت زمانی که جهت آشنایی با روش‌های کار، از طریق انجام امور مربوط به وظایف هر شغل به دست می‌آید. ملاک تخصیص امتیاز و تعیین درجات این عامل بستگی به مدت‌زمانی که تجربیات عاید می‌شود دارد.

سرپرستی

سرپرستی عبارت است از نظارت و رسیدگی، کمک و ارشاد، تعلیم، هماهنگی و تقسیم‌کار افراد تحت سرپرستی به‌منظور انجام صحیح کار.

ایمنی دیگران

عبارت است از جلوگیری از بروز حوادث و مخاطرات جسمی برای دیگران در حین انجام کار.

عرف

عبارت است از رویه‌هایی که در اثر تکرار، به‌صورت یک عادت و رویه ثابت درآمده است. در مورد امتیازاتی که به کارگران داده می‌شود هم عرف کارگاه می‌تواند ملاک قرار گیرد و هم عرف منطقه.

انجمن‌های صنفی

انجمن‌های صنفی، تشکل‌هایی هستند که به‌منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، تشکیل می‌شوند. به عبارت دیگر انجمن‌های صنفی جایگزین همان (سندیکای) سابق هستند.

کوشش فکری

عبارت است از میزان تلاش فکری، دقت، درجه تمرکز ذهنی، میزان قدرت تصمیم‌گیری، تجزیه‌وتحلیل مسائل، طراحی و برنامه‌ریزی، تجسم و قضاوت، سرعت انتقال و ابتکار و تدوین خط‌مشی و مقررات.

کوشش جسمانی

عبارت است از نوع، میزان و تکرار کوشش‌های جسمانی و حد سختی و صعوبت حرکات موردنیاز برای انجام وظایف.

شرایط نامساعد محیط کار

عبارت است از میزان نامطبوع بودن محیط کار به دلیل وجود عوامل ناراحت‌کننده‌ای نظیر دود، بخار، گاز، بو، نور، گرد و غبار، رطوبت، سروصدا، گرما و سرمای زیاد، کارهای شیمیایی و نظایر آن‌ها.

خطرات ناشی از کار

عبارت است از صدمات جسمی ناشی از وقوع حوادث اجتناب ناپذیر در حین انجام کار، نظیر جراحات سطحی، نقص عضو از کار افتادگی.