متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-68

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Cooperative

شرکت تعاونی

یک شرکت داوطلبانۀ اقتصادی که برای رفع نیازهای مشترک بین تعدادی افراد تشکیل می‌شود و اعضا، آن را اداره و کنترل می‌کنند. تفاوت اصلی آن با شرکت‌های سهامی آن است که در شرکت‌های تعاونی هر عضو یک رأی دارد در صورتی که در شرکت‌های سهامی تعداد آرای هر فرد متناسب با تعداد سهام اوست.

مؤسسه

عبارت است از هر شخص حقیقی و یا حقوقی که دارای دفاتر قانونی باشد.

 Business entity

مؤسسۀ تجاری

واحد اقتصادی که اقدام به انجام معاملات تجاری می‌نماید به‌منظور اهداف و مقاصد حسابداری، فعالیت‌های این واحد اقتصادی مجزا و مستقل از فعالیت‌های مالک یا مالکان آن در نظر گرفته می‌شود.

سهام

سهم قسمتی از سرمایۀ شرکت سهامی که مشخص‌کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد. ورقۀ سهم، سند قابل معامله‌ای است که نمایندۀ تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد. سهم ممکن است بانام و یا بی‌نام باشد.

سود خالص شرکت

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیۀهزینه‌ها و استهلاک‌ها و ذخیره‌ها.

ورقۀ قرضه

ورقۀ قابل معامله‌ای است که معرف مبلغی وام است با بهرۀ معین که تمامی آن یا اجزای آن در موعد یا مواعدمعینی باید مسترد گردد. برای ورقۀ قرضه ممکن است علاوه بر بهره، حقوق دیگری نیز شناخته شود.

مجمع عمومی

مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود. مقررات مربوط به حضور عده‌ی لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آرای لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد، مگر در مواردی که به‌موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.

هیئت مدیره

شرکت سهامی به‌وسیلۀ هیئت مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب‌شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند، اداره خواهد شد. عدۀ اعضای هیئت مدیره در شرکت‌های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.

مدیر عامل

هیئت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین کند. درصورتی‌که مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دورۀمدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رئیس هیئت مدیره همان شرکت باشد، مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی.

معاملات تجارتی

خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به‌قصد فروش یا اجاره اعم از این‌که تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد. تصدی به حمل‌ونقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیسات که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود، از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.

چک

نوشته‌ای است که به‌موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.

چک عادی

چکی است که اشخاص، عهدۀ بانک‌ها به‌حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

چک تأیید شده

چکی است که اشخاص، عهدۀ بانک‌ها به‌حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه، پرداخت وجه آن تأیید می‌شود.

فتۀ طلب (سفته)

فتۀ طلب سندی است که به‌موجب آن امضا کننده تعهد می‌کند مبلغی در موعدمعین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.

کارگر

کارگر ازلحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

کارفرما

کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به‌حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به‌طور عموم کلیه کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. درصورتی‌که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

کارگاه

کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آن جا کار می‌کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آن‌ها، کلیۀ تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه‌اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی‌ها، شیرخوارگاه، مهد کودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه‌ای، قرائت خانه، کلاس‌های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آن‌ها جزء کارگاه می‌باشند.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

قرارداد کار

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

تبصره  حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره  در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، درصورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

حق السعی

کلیه دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار، اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن‌ها دریافت می‌نماید را حق السعی می‌نامند.

مزد

مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموعه آن‌ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود.

مزد ثابت

مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به‌تبع شغل.

تبصره  در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به‌تبع شغل، مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می‌گردد، از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق‌العاده شغل و غیره.

تبصره  در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است، مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می‌دهد.

تبصره  مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک‌هزینه مسکن، خواربار و کمک عایله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی‌شود.

مزد ساعتی

چنانچه مزد با ساعات کار مرتبط باشد مزد ساعتی نامیده می‌شود.