متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-67

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Transactions costs

هزینه‌های داد و ستد

هزینه‌هایی که در روند خرید و فروش کالاها و خدمات (به‌استثنای قیمت خود آن‌ها) باید متحمل شد، هزینه‌های داد و ستد خوانده می‌شوند. این هزینه‌ها، شامل هزینه مذاکره‌ها و انعقاد قرارداد و هزینه وصول مطالبات مربوط به فروش کالا و خدمات می‌گردد. هزینه اقتصادی و مالی داد و ستد، بر ساختار بازار کالا یا محصول، تأثیر می‌گذارد.

Fixed costs

هزینه‌های ثابت

هزینه‌هایی که با تغییر میزان تولید، تغییری در آن‌ها حاصل نمی‌شود، مثل اجارۀ زمین. هزینه‌های ثابت در ارتباط بازمان مطرح‌اند. به این معنی که در بلندمدت کلیه هزینه‌های تولید متغیر هستند.

هزینه‌ای که در کوتاه‌مدت همراه تغییرات تولید، تغییر نپذیرد. هزینه‌های ثابت تولید یا سربار حتی اگر تولیدی هم در کار نباشد باقی می‌ماند.

Standard conversion factor

ضریب تبدیل استاندارد

 نسبت حاصل از تقسیم ارزش اقتصادی تمام کالاهای موجود در اقتصاد بر پایه قیمت‌های معادل مرز، بر ارزش بازار داخلی متناظر آن، تعیین کننده ضریب تبدیل استاندارد است. این ضریب، به‌طورکلی نشان می‌دهد که ارزش معادل مرز کالاها، چه میزان کمتر از ارزش متناظر همان کالاها، برحسب قیمت‌های داخلی است.

 Willingness to pay

 میل به پرداخت

حداکثر مبلغی که مصرف‌کنندگان حاضرند بابت یک کالا یا خدمت بپردازند، میل به پرداخت خوانده می‌شود.

 Producer surplus

مازاد تولیدکننده

مازاد بر حداقل میل به دریافت تولیدکننده، در مقایسه با آنچه در عمل عاید او می‌شود، دراصطلاح اقتصادی، مازاد تولیدکننده خوانده می‌شود.

تفاوت میان قیمت بازار مورد عمل تولیدکننده به قیمت‌های عرضۀ پایین‌تر که تولیدکننده مایلاست مقادیر کمتری از کالاهای معین را عرضه بدارد.

 Consumer surplus

مازاد مصرف‌کننده

تفاوت میان قیمتی که از مصرف‌کننده وصول می‌شود، با قیمتی که مصرف‌کننده مایل به پرداخت آن است، در اصطلاح اقتصادی، مازاد مصرف‌کننده نام دارد. معمولاً افزایش تولیدی که باعث کاهش قیمت می‌شود و یا تثبیت قیمت محصولی کمتر از قیمت تقاضای آن، سبب پیدایش مازاد مصرف‌کننده است.

تفاوت قیمتی که مصرف‌کننده عملاً می‌پردازد یا حداکثر قیمتی که خریدار ممکن است برای همان کالا بپردازد. رجحان و برتری یکنواختی قیمت‌ها برای مصرف‌کننده.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Market failure

کاستی بازار

ناتوانی نظام بازار برای فراهم آوردن برخی کالاهای خاص به دلیل وجود نقص در مکانیسم بازار و یا به دلیل عدم امکان منظور کردن تمام هزینه‌های تولید در قیمت محصول، کاستی بازار را به وجودمی آورد. از یک سو، کاستی بازار موجب اضافه تولید کالاها و خدماتی می‌شود که دارای پیامدهای بیرونی منفی است و از سوی دیگر، باعث عرضه کمتر کالاها و خدماتی می‌گردد که دارای پیامدهای مثبت قابل‌توجهی است. دلایل متعددی، از قبیل: اطلاعات ناکافی، ظرفیت تولیدی ناکافی، تنظیم مقررات درباره نیروی کار و سرمایه و سود حاصل از انحصارها، موجب کاستی بازار است.

ناتوانی دستگاه بازارهای خصوصی برای تهیۀ برخی از کالاها یا کاملاً به میزان دلخواه و یا درسطح بهینه است.

 Excludability

منع پذیری

توانایی عرضه‌کننده محصول برای جلوگیری و مانع شدن مصرف کسانی که قادر به پرداخت بهای محصول نیستند (از طریق عرضه نکردن محصول)، امکان منع پذیری خوانده می‌شود. عرضه کنندگان کالاها و خدمات خصوصی، همیشه می‌توانند از طریق عرضه نکردن محصول، مانع مصرف کسانی شوند که بهای آن را نمی‌پردازند.

 Depreciation

استهلاک

کاهش ارزش طرح یا تأسیسات و تجهیزات به دلیل فرسودگی و کهنه شدن می‌باشد. استهلاک بر دو نوع است. استهلاک فیزیکی که در نتیجۀ کار کردن حاصل می‌شود و استهلاکی که در اثر ابداع تجهیزات و فنون جدیدتر و بهتر ناشی می‌شود و تجهیزات پیشین را از رده خارج می‌شوند.

 Lucrum cessans

عدم النفع

ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضای وجود آن حاصل شده است. مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار که موجب محرومیت او از گرفتن مزد می‌باشد و یا عدم بهره‌برداری از طرح به علت تأخیر در اتمام اجرای طرح، عدم النفع را می‌توان منشأ خسارت دانست.  

Commerce

تجارت ـ بازرگانی

فعالیت‌های مربوط به خرید و فروش کالاها و خدمات در مقیاس وسیع.

عبارت است از خرید، توزیع و فروش کالا بدون ایجاد ارزش افزوده قابل توجه در آن.

شرکت سهامی

شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایۀ آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است. شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو این‌که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد.

شرکت سهامی خاص

شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن‌ها در موقع تأسیس، منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

شرکت سهامی عام

شرکت‌هایی که مؤسسین آن‌ها قسمتی از سرمایۀ شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند.

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل‌شده و هر یک از شرکا بدون این‌که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

شرکت تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود.

شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود، شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه‌ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آن‌ها به‌صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن‌ها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند.

شریک ضامن کسی است که سرمایه او به‌صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آن‌ها در مقابل طلبکاران و روابط آن‌ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.

شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته.

شرکت دولتی

واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به‌صورت شرکت ایجاد شود و یا به‌حکم قانون و یا دادگاه صالح، ملی شده و یا مصادره شده و به‌عنوان شرکت دولتی شناخته‌شده باشد و بیش از (%) سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از (%) سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود.

تبصره  شرکت‌هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال این‌ها به‌منظور به کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند ازنظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند.

شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف

شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده‌ای از ارباب حرف تشکیل می‌شود و شرکا، مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس، به کار می‌برند.