متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-66

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Productio

 تولید

مواد خروجی، مانند واحدهای ساخته‌شده در یک کارخانه، نفت استخراج شده از چاه یا مواد شیمیایی حاصل از یک واحد فراوری.

فعالیت‌هایی که به عرضه کالا یا خدمت مفید منتج گردد. عمل افزودن ظرفیت اموال جهت برآوردن خواهش‌ها و احتیاجات انسانی و یا انجام دادن خدمات بدین منظور. یا به دیگر سخن عملی است که بر مطلوبیت یا قدرت تهیه اموال مادی به جهت تأمین خواهش‌های انسانی می‌افزاید.

 Net domestic product

تولید خالص داخلی

درآمد ناخالص داخلی منهای بخشی از تولیدات برای جبران استهلاک نهاده‌های سرمایه‌ای که در تولید لازم است.

تولید ناخالص داخلی منهای استهلاک سرمایه.

  Gross domestic product (GDP)

تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی عبارت است از مجموع ارزش کالاها و خدمات تولید شده نهایی توسط افراد ساکن یک کشور در طول یک سال. این رقم ناخالص است، زیرا شامل ارقام مربوط به استهلاک ماشین‌آلات و سایر دارایی‌های سرمایه‌ای به کار رفته در جریان تولید نیز می‌باشد. با کسر نمودن رقم استهلاک، تولید خالص داخلی به دست می آید.

 Net national product

تولید خالص ملی

تولید ناخالص ملی منهای استهلاک اموال سرمایه‌ای.

ارزش بازار تولید خالص کالاها و خدمات در اقتصاد یک ملت در یک دورۀ معین (معمولاً یک سال) می‌باشد.

ارزش کل همه کالاها و خدماتی که اقتصاد یک ملت در دورۀ معین (معمولاً یک سال) بر اساس قیمت جاری بازار، تولید کرده است، منهای استهلاک سرمایه‌ای. به دیگر سخن محصول کل ملی منهای استهلاک اموال سرمایه‌ای.

(Gross) National product

تولید ملی (ناخالص)

مجموع کالاها و خدمات نهایی تولید شده توسط عوامل تولیدی کشور طی یک سال.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Income

درآمد

منظور آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش می‌دهد.

جریان پول یا کالا که در دورۀ زمانی معینی به یک فرد، گروهی از افراد یک بنگاه یا یک اقتصاد تعلق می‌گیرد.

 National income

درآمد ملی

کل ارزش پولی تمامی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در اقتصاد ملی، طی یک دوره زمانی مشخص، معمولاً یک سال، می‌باشد. درآمد ملی پس از اضافه کردن سهم عوامل تولید ملی یک کشور در سایر کشورها به تولید داخلی و کم کردن سهم عوامل تولید خارجی از تولید داخلی به دست می‌آید.

 Per capita income

درآمد سرانه

درآمد سرانه نشان‌دهنده متوسط تولید و یا درآمدی است که به افراد جامعه تعلق می‌گیرد. درآمد سرانه به‌عنوان یک شاخص اقتصادی پایه، مبین سطح زندگی وضعیت رفاهی جامعه است لیکن نحوه توزیع درآمد در بین افراد جامعه را نشان نمی‌دهد.

 Quality life

سطح زندگی

کیفیتی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که فرد می‌تواند مایحتاج زندگی خود را بر پایه نظام ارزش‌های حاکم جامعه برآورده سازد.

 Requirements of society

 نیازمندی‌های جامعه

الزام‌های ناشی از قوانین، ضوابط، مقررات، آیین‌نامه‌ها، مصوبات و سایر ملاحظات.

یادآوری  سایر ملاحظات قابل ذکر عبارت‌اند از حفاظت محیط‌زیست، بهداشت، ایمنی، امنیت، حفظ و صرفه‌جویی انرژی و منابع طبیعی

یادآوری  هنگام بیان نیازمندی‌های کیفیت، تمامی نیازمندی‌های جامعه بایستی منظور شود.

یادآوری  نیازمندی‌های جامعه شامل نیازمندی‌های مربوط به حوزه قضایی و مقرراتی می‌باشد که ممکن است از یک حوزه به حوزه دیگر تفاوت داشته باشد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Inflation

تورم

افزایش عمومی سطح قیمت‌ها، کاهش ارزش پول در طول زمان، وضعیتی که برای خرید همان مقدار کالا و خدمات باید پول بیشتری پرداخت شود.

افزایش سطح قیمت‌ها که موجب کاهش قدرت خرید یک واحد پولی می‌شود. ترقی شدید و نسبتاً آنی سطح عمومی قیمت‌ها. حالتی که به علت فزونی تقاضای مؤثر نسبت به عرضه واقعی کالاها و خدمات و یا به سبب افزایش هزینه‌ها به وجود می‌آید.

Net financial rate of return

نرخ بازدهی خالص

درآمد خالصی که نسبت به هزینه کل به‌دست‌آمده باشد (به‌صورت درصد بیان می‌شود) و یا حصول آن بعد از دوران توسعه برآورد شود.

 Current price

 قیمت جاری

درصورتی‌که برای تعیین ارزش کالاها و خدمات، قیمت متداول روز انتخاب شود، ارزش کالاها و خدمات به قیمت جاری به دست می‌آید.

پیش‌بینی قیمت‌های آینده با ملحوظ داشتن تورم عمومی قیمت‌ها را، محاسبه بر اساس قیمت‌های جاری گویند.

 Constant price

قیمت ثابت

با حذف نوسان قیمت‌ها در طول زمان، ارزش کالاها و خدمات به قیمت‌های ثابت (سال پایه) محاسبه می‌شود.

پیش‌بینی قیمت‌های آینده بر اساس حذف نرخ تورم منتظره را، محاسبه بر اساس قیمت‌های ثابت می‌نامند.

Real prices

قیمت‌های واقعی 

این اصطلاح را گاه به‌جای اصطلاح قیمت‌های ثابت به کار می‌برند.

 World price

قیمت جهانی

قیمتی که بر پایه آن کالاها و خدمات موردنیاز در بازار بین‌المللی قابل خریداری است، قیمت جهانی خوانده می‌شود. قیمت جهانی واردات، قیمت سیف کالا برحسب ارز، در مبادی ورودی است. قیمت جهانی صادرات، قیمت فوب کالا برحسب ارز، در مبادی خروجی است.

 Normal prices

قیمت‌های اسمی

قیمت‌های اسمی، اصطلاح دیگری است که در مورد قیمت‌های جاری به‌کاربرده می‌شود (نگاه کنید به قیمت جاری).

 Border price

قیمت مرزی

قیمت کالای مبادلاتی در مرز ورودی کشور را، قیمت مرزی می‌گویند. در مورد کالاهای صادراتی قیمت تحویل در مبادی خروجی که در عرف بین‌المللی آن را قیمت فوب می‌خوانند و در مورد کالاهای وارداتی مجموع قیمت و هزینه بیمه و هزینه حمل‌ونقل (قیمت سیف) در مبادی ورودی، نشان‌دهنده قیمت مرزی کالاست.