متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-64

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Self liquidating project

 طرح‌های قابل برگشت

طرح‌هایی قابل برگشت نامیده می‌شوند که درآمدهای آن‌ها در یک مدت زمان معقول و بعد از پرداخت بهره سرمایه برای پرداخت هزینه سرمایه‌ای، هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری کافی باشد، یا اینکه استفاده کنندگان هزینه‌های استهلاک را در یک مدت زمان معین بپردازند، یا موافقت خود را برای پرداخت اعلام نمایند. بعد از اتمام پرداخت هزینه‌های سرمایه‌ای، استفاده کنندگان بایستی خود، اداره و نگهداری طرح را به عهده بگیرند و یا هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری آن را بپردازند.

  Directly productive projects

طرح‌های تولیدی مستقیم

 آن گروه از طرح‌های عمرانی که محصولشان در بازار، خرید و فروش می‌شود و می‌توان به‌طور مستقیم بر اساس تقاضای بازار، محصولشان را ارزش گذاری کرد، طرح‌های تولیدی مستقیم خوانده می‌شوند. تمامی طرح‌های انتفاعی عمرانی و بخشی از طرح‌های غیرانتفاعی عمرانی، در این گروه قرارمی‌گیرند.

  Indirectly productive projects

طرح‌های تولیدی غیرمستقیم

 آن گروه، از طرح‌هایی که محصولشان در بازار، خرید و فروش نمی‌شود و ازاین‌رو، قابل ارزش گذاری نیستند، طرح‌های تولیدی غیرمستقیم خوانده می‌شوند. باید کوشید، آثار محصول این‌گونه طرح‌ها را به‌طور غیرمستقیم و با توجه به تأثیر طرح بر ارزش کالاهایی که از محصول طرح به‌عنوان کالای واسطه استفاده می‌کنند، برآورد کرد تمام طرح‌های غیر انتقاعی که محصول و یا پیامدهایشان به‌طور مستقیم قابل تقویم به پول نیست، در این گروه قرار می‌گیرند.

 Project

پروژه

در مفهوم بودجه ریزی، پروژه به مجموع عملیاتی اطلاق می‌گردد که در یک‌زمان مشخص با صرف منابع معین به‌منظور تولید (اجتماعی، اقتصادی زیربنایی) انجام می‌شود. معمولاً پروژه بخشی از عملیات یک طرح را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر هر طرح می‌تواند شامل چند پروژه باشد.

 Sub project

پروژه فرعی

پروژه‌ای که در درون پروژه دیگری انجام می‌شود.

 Geographic region

منطقه جغرافیایی

یک فضای جغرافیایی که در درجه اول ازلحاظ خصوصیات اقلیمی و اکولوژیکی و محیطی، همگن و دارای مشخصات یکسانی است.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Economic system

نظام اقتصادی

ساخت سازمانی و نهادی یک اقتصاد، شامل ماهیت مالکیت و کنترل منابع (یعنی مالکیت شخصی در مقابل مالکیت و کنترل دولتی). نظام‌های عمده اقتصادی عبارت‌اند از: اقتصاد معیشتی، سرمایه داری خالص مبتنی بر بازار، سرمایه داری پیشرفته، سوسیالیسم مبتنی بر بازار، سوسیالیسم دستوری و نظام‌های مختلط که از مشخصات بیشتر کشورهای در حال توسعه است.

 Economic

اقتصاد

هر عمل یا کاری که با ایجاد مطلوبیت یا خدمت جهت حوایج بشری سروکار داشته باشد.

 Microeconomics

 اقتصاد خرد

این اصطلاح برای توصیف بخش‌هایی از اقتصاد به کار می‌رود که بیشتر درباره رفتار واحدهای انفرادی به‌ویژه مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها می‌پردازد.

بخشی از علم اقتصاد است که رفتار اقتصادی واحدهای تشکیل‌دهنده یک اقتصاد مانند بنگاه‌ها، صنایع و خانوارها را موردبررسی قرار می‌دهد.

 Macroeconomics

 اقتصاد کلان

بررسی مقادیر کلی اقتصاد نظیر تولید ملی، مصرف ملی، درآمد ملی، هزینه ملی، پس‌انداز ملی، سرمایه‌گذاری ملی و مانند آن‌ها. برای نمونه، بررسی الگوهای هزینه کل مصرف‌کنندگان یا کل بازده شرکت‌ها در یک جامعه. در قلمرو اقتصاد کلان است. اقتصاد کلان، روابط متغیرهای کلی را در اقتصاد ملی مطالعه می‌کند.

تحلیل نوین اقتصادی که با داده‌های کلی مانند هزینه کل، اشتغال کامل، درآمد کل، مصرف کل و سرمایه‌گذاری کل سروکار دارد.

 Managerial economics

اقتصاد مدیریت

به‌کارگیری علم اقتصاد در تصمیم‌گیری‌های علمی یا بازرگانی که معمولاً توسط مدیریت اتخاذ می‌شود. همچنین علم اقتصاد درزمینهٔ هایی نظیر پژوهش عملیاتی، حسابرسی مدیریت و بازاریابی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

Engineering economics

اقتصاد مهندسی

کاربرد اصول اقتصادی در مسائل مهندسی، مثلاً مقایسه هزینه‌های نسبی در طرح‌های سرمایه‌گذاری.

علم حداکثر استفاده از امکانات و منابع.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Open economy

اقتصاد باز

اقتصادی که داری تجارت خارجی و تماس‌های مالی و غیرمالی با بقیه کشورهای جهان است.

 Economic growth

رشد اقتصادی

فرایندی پایدار که در اثر آن ظرفیت تولیدی اقتصاد، طی زمان افزایش می‌یابد و سبب افزایش سطح درآمد ملی می‌شود.

 Economic infra structure

زیربنای اقتصادی

میزان تمرکز سرمایه در حمل‌ونقل و ارتباطات، تأمین آب، برق، نهاده‌های مالی، خدمات عمومی مانند بهداشت و آموزش سطح توسعه زیربنایی در یک کشور عاملی قاطع در تعیین و تنوع بخشیدن به توسعه اقتصادی شناخته‌شده است.

 Economic index

 شاخص اقتصادی

داده‌هایی کمی که بیانگر وضعیت خاصی در یک پدیده اقتصادی است. نظیر شاخص تولید ناخالص ملی، مصرف سرانه و میزان رشد.

 Economic efficiency

کارایی اقتصادی

وضعیتی که در آن تمام منابع تولید کاملاً و با حداکثر کارایی خود به کار گرفته‌شده است و هیچ منبعی را نمی‌توان بدون کاهش در تولید به فعالیت دیگر منتقل کرد.

کارایی اقتصادی به معنای عام عبارت است از حالتی که امکان بهبود وضعیت اقتصادی فردی از جامعه بدون وارد کردن آسیب اقتصادی بر فرد دیگر وجود نداشته باشد. برای ایجاد چنین حالتی سه نوع کارایی باید برقرار باشد: اول کارایی در تولید که در آن محصولات با حداقل هزینه تولید شود. دوم کارایی تخصیصی که در آن منابع در تولید کالاها و خدمات موردنیاز جامعه تخصیص یابد و سوم کارایی توزیع که در آن کالاها و خدمات به نحوی توزیع یابند که با در نظر گرفتن درآمد و قیمت کالاها و خدمات، مصرف‌کنندگان تمایلی به مصرف درآمدهای خود به نحو دیگری نداشته باشند. تعریف ارائه شده در بالا را کارایی پارتو، نیز میگویند.