متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-63

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Organization code

شماره طبقه‌بندی دستگاه

عدد شش رقمی است که طبقه‌بندی و شکل حقوقی دستگاه را مشخص می‌کند و اولین رقم سمت چپ آن مشخص‌کننده شکل حقوقی دستگاه می‌باشد (عدد  نشان‌دهنده دستگاه‌های حاکمیتی دولت مانند وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی می‌باشد چنانچه اولین رقم سمت چپ آن عدد  باشد نشان دهنده دستگاه‌های تحتت صدی دولت مانند شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، مؤسسات اعتباری و سازمان‌هایی که به‌صورت بازرگانی اداره می‌شوند، درصورتی‌که اولین رقم سمت چپ آن عدد  باشد در زمرۀ مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت می‌باشند.

 Public sector

بخش عمومی

عنوان دیگری است برای بخش دولتی و کلیه فعالیت‌ها وظایف بخش دولت وابسته به آن را دربر می‌گیرد.

 Private sector

بخش غیردولتی

عنوان دیگری است برای بخش‌های خصوصی و تعاونی و به عبارت دیگر غیردولتی.

 Infrastructures

بخش‌های زیربنایی

مجموع بخش‌های اقتصادی که غیرمستقیم با فراهم کردن شالوده‌های ضروری موجبات افزایش تولیدات ملی می‌گردند، نظیر راه‌ها، ارتباطات، مخابرات و ...

product parts

بخش‌های تولیدی

مجموع بخش‌های اقتصادی که مستقیماً موجب افزایش تولید می‌گردند را بخش‌های تولیدی می‌گویند نظیر بخش‌های کشاورزی و صنعتی.

 Social sectors

بخش‌های اجتماعی

مجموع بخش‌هایی که در افزایش سطح کیفیت زندگی اجتماعی جامعه اثر دارند و در بلندمدت دارای آثار اقتصادی می‌باشند، نظیر بخش‌های آموزش و پرورش و بهداشت و تأمین اجتماعی و ...

 Exchange rate

نرخ ارز

نرخی که بانک‌های مرکزی، پول یک کشور را با پول سایر کشورها مبادله می‌کنند.

 Project

طرح

الف عبارت است از بیان یک سلسله فعالیت‌های فنی اجرایی برای رسیدن به یک هدف مشخص.

ب طرح، مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی اجتماعی و زیست‌محیطی، طی مدتی معین و بااعتباری مشخص برای تحقق بخشیدن به اهداف تعیین‌شده انجام می‌شود.

طرح عمرانی

منظور، مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود طی مدت معین و بااعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه عمرانی پنج ساله به‌صورت سرمایه‌گذاری ثابت شامل هزینه‌های غیرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات، اجرا می‌گردد و تمام یا قسمتی از هزینه‌های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می‌شود و به سه نوع انتفاعی و غیرانتفاعی و مطالعاتی تقسیم می‌گردد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 National projects

طرح‌های ملی

مجموعه طرح‌هایی که جنبه استراتژیک دارند و ازلحاظ سرمایه‌گذاری، بزرگ و ازنظر تکنولوژی پیچیده می‌باشند و آثار مترتب بر اجرای آن‌ها نیز از یک منطقه بیشتر است، طرح‌های ملی نامیده می‌شوند.

نظیر طرح‌های آموزش عالی، سدهای بزرگ، صنایع سنگین و ...

  Regional (provincial) projects

طرح‌های استانی

 مجموعه‌ای است از طرح‌های خاص ناحیه‌ای و طرح‌های منطقه‌ای که طرح‌ریزی آن در محل و اجرای آن با استفاده از امکانات مشترک محلی و ملی در استان امکان‌پذیر باشد. علاوه بر این در درجه اول در پیشرفت آن استان مؤثر باشند و از جهت دیگر با اهداف و سیاست‌های عمومی دولت (نظیر سیاست‌های ارزی  دفاعی و ...) مغایرت نداشته باشند.

Continuation projects

طرح‌های ادامه دار

طرح‌هایی هستند که در سال جاری یا سال‌های قبل شروع شده، لیکن سال خاتمه آن‌ها بیش از دو سال پس از پایان سال جاری باشد.

 current projects

طرح‌های یک ساله

طرح‌هایی هستند که سال خاتمه آن سال جاری می‌باشد، لذا طرح‌هایی که از سال‌های قبل شروع‌شده‌اند و خاتمه آن در پایان سال جاری باشد طرح‌های یک ساله محسوب می‌شوند.

طرح عمرانی انتفاعی  و

منظور، طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره‌برداری، علاوه بر تأمین هزینه‌های جاری و استهلاک سرمایه، سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.

با توجه به تعریف بالا، ویژگی‌های طرح عمرانی انتفاعی، به شرح زیر است.

فعالیت طرح، باید در جهت تحقق یک یا چند هدف برنامه عمرانی پنج ساله باشد.

مبنای انتخاب طرح، انجام مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی است.

طرح به‌صورت سرمایه‌گذاری ثابت است.

مدت اجرای طرح، محدود و معین است.

اعتبار موردنیاز طرح، محدود و معین است.

تمام یا قسمتی از اعتبارهای موردنیاز طرح، از محل اعتبارهای عمرانی تأمین می‌شود.

محصول طرح در بازار فروخته می‌شود.

افزون بر سودآوری اقتصادی که ضابطه توجیه اقتصادی است، طرح باید مانند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، از سودآوری مالی نیز بهره‌مند باشد.

همچنین وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی به دستگاه‌های اجرایی مربوط پرداخت می‌شود به‌صورت وام خواهد بود.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 طرح عمرانی غیرانتفاعی

منظور، طرحی است که برای انجام برنامه‌های رفاه اجتماعی و عملیات زیربنایی و یا احداث ساختمان و تأسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می‌گردد و هدف اصلی آن حصول درآمد نمی‌باشد.

با توجه به تعریف یادشده و تعریف کلی طرح عمرانی، ویژگی‌های طرح عمرانی غیرانتفاعی، به شرح زیر است:

فعالیت طرح باید در جهت تحقق یک یا چند هدف برنامه عمرانی پنج ساله باشد.

مبنای انتخاب طرح، انجام مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی و یا اجتماعی است.

طرح به‌صورت سرمایه‌گذاری ثابت است.

مدت اجرای طرح، محدود و معین است.

اعتبار موردنیاز طرح، محدود و معین است.

تمام یا قسمتی از اعتبارهای موردنیاز، از محل اعتبارهای عمرانی تأمین می‌شود.

هدف اصلی طرح کسب درآمد نیست.

در مواردی، محصول طرح فروخته می‌شود و در موارد دیگر، به‌طور رایگان عرضه می‌گردد.

ضابطه توجیه اقتصادی طرح، سودآوری اقتصادی آن و یا برحسب مورد، حداقل هزینه اقتصادی آن است. همچنین وجوهی که برای اجرای طرح‌های عمرانی غیرانتفاعی پرداخت می‌شود، به‌صورت بلاعوض است.

طرح مطالعاتی

منظور طرحی است که بر اساس قرار داد بین سازمان و یا سایر دستگاه‌های اجرایی با مؤسساتعلمی و یا مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجرا می‌گردد.