متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-62

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

اعتبار

عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به‌منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

اعتبارات جاری

منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنج ساله به‌صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت تأمین هزینه‌های جاری دولت و همچنین هزینه نگهداشت سطح فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی دولت پیش‌بینی می‌شود.

اعتبارات عمرانی

منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنج ساله به‌صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت اجرای طرح‌های عمرانی (اعتبارات عمرانی ثابت) و همچنین توسعه هزینه‌های جاری مربوط به برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت (اعتبارات عمرانی غیرثابت) پیش‌بینی می‌شود.

تخصیص اعتبار

عبارت است از تعیین حجم اعتباری که برای یک سال یا دوره‌های معین در سال جهت هزینه اجرای برنامه‌ها و عملیات و سایر پرداخت‌ها مورد لزوم است.

 Resource allocation

 تخصیص منابع

مکانیزمی برای توزیع منابع اعم از مالی، انسانی، فنی، تجهیزاتی و غیره، بر اساس ضوابط مشخص برحسب فعالیت‌های اقتصادی و مناطق جغرافیایی.

فعالیت جاری

منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه سالانه طی یک سال اجرا می‌شود و هزینه آن از محل اعتبارات جاری تأمین می‌گردد.

عملیات اجرایی

منظور فعالیت‌های جاری و طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی است که در برنامه سالانه مشخص می‌گردد.

اعتبار طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود، طی مدت معین و بااعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه توسعه پنج ساله به‌صورت سرمایه‌گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه‌ای اجرا می‌گردد و منابع موردنیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین می‌شود و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می‌گردد.

اعتبار هزینه

منظور آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می‌دهد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Cost

هزینه

 از دست دادن چیزی در قبال به دست آوردن چیز دیگر از طریق خرید و فروش، مبادله یا تولید.

مواد هزینه

نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از فعالیت یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشخص می‌کند.

 Administrative expenditures

 هزینه‌های جاری

عبارت است از مجموع هزینه‌های پرسنلی و خدماتی و مدیریت به کار رفته برای ادارۀ مؤسسه اقتصادی در طول یک سال.

Research expenses

هزینه‌های تحقیقاتی

هزینه‌هایی که بستر تحقیقات را فراهم می‌آورند یا اداره امور تحقیقات را ازنظر هزینه‌های نیروی انسانی، اداری، سرمایه‌ای تأمین می‌نمایند و همچنین هزینه‌هایی که منتهی به بهینه‌سازی ظرفیت‌ها، نوآوری و فناوری جدید می‌شوند، نیز هزینه‌های تحقیقاتی گویند.

موافقت‌نامه فعالیت‌های جاری و طرح‌های عمرانی

سندی است که در اجرای برنامه و بر اساس شرح فعالیت‌های جاری و عمرانی و به تفکیک پروژه‌های طرح و فصول و مواد هزینه در حدود اعتبارات مصوب تنظیم و بین مسئول دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پس از هماهنگی و توافق، مبادله می‌گردد و اجرای بودجه ازنظر تخصیص اعتبارات، انجام عملیات، ثبت وقایع مالی و حسابداری پس از مبادله موافقت‌نامه انجام می‌گیرد و دستگاه اجرایی، مسئول اجرای آن است.

دستگاه اجرایی

منظور وزارتخانه، نیروها و سازمان‌های تابعه ارتش، استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری و مؤسسه وابسته به شهرداری، مؤسسه دولتی، مؤسسه وابسته به دولت، شرکت دولتی، مؤسسه عمومی عام‌المنفعه و مؤسسه اعتباری تخصصی است که عهده‌دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه بشود.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

دستگاه مسئول بهره‌برداری

منظور دستگاهی است که پس از اجرا و تکمیل طرح عمرانی طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به بهره‌برداری و نگهداری از آن می‌گردد. این دستگاه ممکن است همان دستگاه اجرا کننده طرح و یا دستگاه دیگری باشد.

وزارتخانه

واحد سازمانی مشخصی است که به‌موجب قانون به این عنوان شناخته‌شده یا بشود.

مؤسسه دولتی

واحد سازمانی مشخصی است که به‌موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه‌گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد.

تبصره  نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می‌گردد، ازنظر این قانون مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.

مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

(ازنظر قانون محاسبات عمومی کشور) واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به‌منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل‌شده و یا می‌شود.

تبصره  فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی عبارت‌اند از: (قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مورخ //)

شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها، مادام که بیش از (%) سهام و سرمایه آن‌ها متعلق به شهرداری‌ها باشد.

بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.

هلال احمر.

کمیته امداد امام.

بنیاد شهید انقلاب اسلامی.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

کمیته ملی المپیک ایران.

بنیاد  خرداد.

سازمان تبلیغات اسلامی.

سازمان تأمین اجتماعی.

فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران.

مؤسسه‌های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی.