متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-61

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Strategy

راهبرد (استراتژی)

چارچوبی است که مجموعه حرکات و اقدام‌های اصلی را برای دستیابی به اهداف ترسیم کرده و چگونگی تخصیص کلی منابع را برای به دست آوردن موقعیت‌های مطلوب و خنثی کردن تهدیدها در حال و آینده بیان می‌دارد. تدوین استراتژی مستلزم برگزیدن یک جهت‌گیری کلی و تخصیص منابع از میان چارچوب‌های جایگزین است و چارچوبی را در اختیار مدیریت خواهد گذاشت که توان اجرایی و امکان برخورد بهینه با تغییرات محیطی را فراهم می‌سازد.

 Policy

سیاست

دستور راهنمای تفکر و تصمیم‌گیری برای مدیران است. همان طور که راهبرد (استراتژی) جهت گیری کل و چارچوب تخصیص منابع یک برنامه را مشخص می‌کند، سیاست‌ها، چارچوب‌ها و خطوط راهنمای تصمیم‌گیری در انتخاب گزینه‌های مختلف اجرایی استراتژی برای تحقق هدف را فراهم می‌کند. سیاست‌ها به‌صورت مجموعه‌ای از معیارها و تدابیر قانونی، فنی، اجرایی، پولی، مالی هستند که اتخاذ آن‌ها موجبات و تسهیلات لازم جهت تحقق هدف‌های برنامه را فراهم می‌سازد. مثلاً برای تشویق پس انداز و سرمایه‌گذاری که هدف رشد اقتصادی بالاتر را تعقیب می‌کند، سیاست‌های پولی (سود بانکی و اعتبارات) و سیاست مالی (بخشودگی مالیاتی) و غیره ممکن است اتخاذ شود.

 Priority

اولویت

معیارها و ملاک‌هایی است که توسط آن هدف‌ها و یا خط‌مشی‌ها و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها را می‌سنجند و تقدم هر یک از مقولات یادشده را نسبت به موارد مشابه مشخص می‌سازند.

 Method

روش

مجموعه ضوابط و الگوهای علمی که به‌منظور شناخت و تحلیل کمی و کیفی یک پدیده یا کار می‌رود.

 Activity

فعالیت

عبارت است از مجموعه عملیات مشخص برای نیل به هدف معین که در چارچوب برنامه انجام می‌گیرد.

منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه سالانه طی یک سال اجرا می‌شود و منابع موردنیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تأمین می‌گردد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Budget

 بودجه

برنامه مالی که هزینه‌ها و درآمدهای مورد انتظار برای یک دوره آتی را مشخص می‌سازد. پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه برنامه‌ها و عملیات معینی که باید در یک دوره زمانی خاص، مانند یک سال اجرا شود.

 Budgeting

بودجه ریزی

الف فرایند توسعه در برنامه کوتاه‌مدت است که شامل تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه، تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه در یک سال مالی است.

‌ببودجه ریزی یک تفکر منسجم از منابع مالی محدود در برابر نیازهای نامحدود است به‌طوری‌که ارتباطات نهادی و همه جانبه بین منابع مالی و غیرمالی لحاظ شده باشد.

‌جبودجه ریزی برآورد منطقی حجم عملیات در مقابل اعتبارات است و با توسل به بودجه ریزی، برنامه توسعه از قوه به فعل درمی آید.

 Budgeting

 بودجه بندی

برآورد حجم عملیات در وضع موجود و تبدیل آن به اعتبارات، فارغ از اولویت بندی در آن‌ها می‌باشد.

  Budget

بودجه کل کشور

 برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود، بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می‌شود:

 بودجه عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:

الف) پیش‌بینی دریافت‌ها و منابع تأمین اعتبار که به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به‌وسیله دستگاه‌ها از طریق حساب‌های خزانه داری کل اخذ می‌گردد.

ب) پیش‌بینی پرداخت‌هایی که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در سال مالی مربوط انجام دهد.

بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار.

بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود.

 برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که به تحقق سیاست‌ها و هدف‌های قانونی منجرمی‌شود.

 بودجه عمومی دولت

منظور بودجه‌ای است که در آن برای اجرای برنامه سالانه، منابع مالی لازم پیش‌بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌شود.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 State budget

بودجه استانی

بودجه استانی عبارت است از اعتبارات، درآمدها و هزینه‌های دستگاه‌های مختلف یک استان.

 Approved budget

بودجه مصوب

اعتباراتی است که همراه با درآمدها و هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی در قالب‌های مختلف طبقه‌بندی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

 Budget accounting

تفریغ بودجه

تفریغ بودجه عبارت است از صورت قطعی تمام اعتبارات، درآمدها و هزینه‌های سال مالی قبل و نتیجه قطعی آن‌ها.

 Budget adjustment

متمم بودجه

چنانچه در طول سال مالی تغییراتی در دریافت‌ها و یا پرداخت‌های بودجه عمومی دولت رخ دهد و این تغییرات در چارچوب قانون اصلاح بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد آن را متمم بودجه گویند. متمم بودجه معمولاً برای افزایش دریافت‌ها و پرداخت‌ها بوده است.

درآمد عمومی

عبارت است از درآمدهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت‌های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود.

درآمد اختصاصی

عبارت است از درآمدهایی که به‌موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می‌گردد.

درآمد شرکت‌های دولتی

عبارت است از درآمدهایی که در قبال ارائه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیت‌هایی که شرکت‌های مذکور به‌موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آن‌ها هستند، عاید آن شرکت‌ها می‌گردد.

دریافت‌های دولت

عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکت‌های دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار و سپرده‌ها و هدایا به‌استثنای هدایایی که برای مصارف خاصی اهدا می‌گردد و مانند این‌ها و سایر وجوهی که به‌موجب قانون باید در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز شود.

وجوه عمومی

عبارت است از نقدینه‌های مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته به سازمان‌های مذکور که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف‌نظر از نحوه و منشأ تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به‌موجب قانون قابل دخل و تصرف می‌باشد.

تبصره  وجوهی نظیر سپرده، وجه‌الضمان و مانند آن‌ها که به‌طور موقت در اختیار دستگاه‌های مذکور در این ماده قرار می‌گیرد و پس از انقضای مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است. مادام که در اختیار دستگاه‌های مزبور می‌باشد تصرف در آن‌ها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی تلقی می‌گردد.

تبصره  اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمان‌های مذکور در این ماده نیز در حکم وجوه عمومی است.

سایر منابع تأمین اعتبار

عبارت‌اند از: منابعی که تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتی از پرداخت‌های سال‌های قبل و عناوین مشابه در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود و ماهیت درآمد ندارند.