متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-60

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Scenario

سناریو (گزینه)

نمایش حوادث یا پدیده‌ها به‌صورت منظم (سلسله‌مراتب) و تحلیل روابط علت و معلولی آن پدیده‌ها به‌طوری‌که بتوان ویژگی‌ها و خصوصیات اجتماعی یک تحول معین را بر مبنای تعدادی فرضیات از پیش ساخته‌شده باز شناخت.

یکی از شقوق ممکن عمل در برنامه‌ریزی معمول است که ابتدا شقوق مختلفی برای عمل پیشنهادمی‌شود و سپس این شقوق مورد ارزیابی و نقد قرارگرفته و یکی از آن‌ها انتخاب می‌شود.

  Decision making models  algorithms

الگوهای تصمیم‌گیری

 فرایند قدم به قدم حل مسائل تصمیم‌گیری در مدیریت اداری، اقتصادی و اجتماعی.

 Objective

هدف

در برنامه‌ریزی توسعه، هدف عبارت است از غایت خواسته‌های نهایی جامعه اعم از اقتصادی یا اجتماعی و یا فرهنگی که منبعث از نظام ارزش‌های حاکم بر جامعه است و برنامه‌ها برای دستیابی به آن‌ها تدوین می‌شود. هدف ممکن است کیفی و یا کمی باشد ولی دارای این ویژگی است که در پایان زمان برنامه می‌توان درجه نسبی تحقق آن را تعیین کرد.

Goals

هدف‌های برنامه

مجموعه مقاصد و منظورهایی که در جریان برنامه‌ریزی پیش‌بینی می‌گردد و عملیات اجرایی برنامه در جهت نیل به آن مقاصد تنظیم می‌شود، اهداف برنامه نامیده می‌شود.

Quantitative goals

هدف‌های کمی برنامه

هدف‌های کمی بر اساس شاخص‌های کمی هدف‌گذاری و برای تحقق اهداف کیفی بخش تعیین می‌شوند و بر اساس آن‌ها وضعیت مطلوب بخش و یا اجزا و سازمان‌های مختلف آن در زمان مشخص در طول دوره برنامه‌ریزی مشخص می‌گردد. در تعیین اهداف باید توجه کرد که این اهداف با توجه به تحلیل دقیق عملکرد گذشته از یک سو استراتژی کلی برنامه از سوی دیگر تدوین گردد. مثال‌هایی برای هدف‌های کمی برنامه عبارت‌اند از: (%) رشد تولید ناخالص داخلی، تنزل نرخ بیکاری به (%) جمعیت فعال ازنظر اقتصادی در سال پایانی برنامه، کنترل تورم در حد (%) در طول برنامه.

 Qualitative goals

 هدف‌های کیفی برنامه

هدف‌هایی که هر بخش در رابطه با زمینه‌های مختلف فعالیت خود را به‌طور کیفی وضع می‌کند به هدف کیفی نسبت داده می‌شود. اهدافی نظیر افزایش کارایی اقتصادی بخش، افزایش کیفیت محصولات و یا خدمات بخشی و... که بر اساس اهداف کلی برنامه و توسعه و همچنین تحلیل عملکرد گذشته و موجود بخش تنظیم می‌شود. هدف‌های کیفی برنامه باید به نحوی تعیین شود که در پایان دوره برنامه بتوان میزان نسبی تحقق اهداف را مشخص کرد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Plan implementation

 اجرای برنامه

انجام عملی اهداف مشخص‌شده در برنامۀ توسعه. بعضی از دشواری‌هایی که در راه تحقق یافتن اهداف برنامه وجود دارد، ناشی از کافی نبودن منابع اقتصادی، تأثیر متغیرهای خارج از کنترل دولت، آثار تورم و مهم‌تر از همه فقدان خواست سیاسی است.

 Plan performance

عملکرد برنامه

نتایج حاصل از اجرای برنامه  بررسی این‌که اهداف برنامه تا چه حد برآورده شده است.

 Affairs

امور

مجموعه‌ای از کوشش‌های سازمان‌یافته همگن است که بخش عمده و قابل ملاحظه‌ای از وظایف دولت را دربر می‌گیرد. مانند امور عمومی، امور دفاعی، امور اجتماعی، امور اقتصادی.

 Sectoral affairs

 امور بخشی

امور بخشی اموری هستند که بر فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی یک بخش تأثیرگذار می‌باشند.

 Inter sectoral affairs

 امور فرابخشی

اموری که قابلیت تأثیرگذاری بر روی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در بخش‌های مختلف را دارا می‌باشند و در ردیف موضوعات کلان و بین بخشی طبقه‌بندی می‌گردند.

Section

فصل

فصل مجموعه‌ای از کوشش‌های سازمان‌یافته است که خدمات معینی را برای جامعه انجام می‌دهد.

فصل، زیرمجموعه امور است. مانند فصل بهداشت، درمان و تغذیه که زیرمجموعه امور اجتماعی است.

 Policy

خط‌مشی

خط‌مشی عبارت است از:

الف  هدف‌ها و اصل‌هایی که راهنمای تصمیم گیرندگان در سازمان است.

‌ب تصمیمات بلندمدت که مبتنی بر اطلاعات و تفکر و تعمق اتخاذ می‌گردد.

‌ج رهنمودهای عمومی و کلی به‌منظور رسیدن به هدف‌های مشخص می‌باشد.