متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-57

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Big project

 طرح بزرگ

طرح عمرانی که کل اعتبار آن بالای  میلیارد ریال باشد.

 Important project

طرح مهم

طرح عمرانی که به علت اهمیت و تأثیرش در وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور توسط قانون گذار

(مهم) تشخیص داده‌شده است و در پیوست شمارۀ () قانون بودجه از سایر طرح‌ها متمایز شده است.

 Study and research

 مطالعه و تحقیق

مطالعات و تحقیقاتی که برای ارتقای سطح دانش و یا تبیین روش‌های اجرایی درزمینهٔ های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجام می‌شود. مانند مطالعات برنامه‌ریزی (منطقه‌ای، اجتماعی، اقتصادی و ...)، مطالعات محیط‌زیست دریایی، تحقیقات مبارزه بیولوژیک، مطالعه صرفه‌جویی انرژی و ...

 Financial weight

وزن مالی

وزن مالی تعدادی پروژه مشخص از یک گروه از پروژه‌ها، برابر است با درصد کل اعتبار عمرانی آن تعداد پروژه، از کل اعتبار گروه پروژه‌های مربوط.

Percentage of completed projects

درصد تحقق خاتمۀ پروژه‌ها 

برابر است با: × (تعداد پروژه‌های خاتمه یافتنی/ تعداد پروژه‌های خاتمه یافته)

 Achievement of annual goals

دستیابی به اهداف یک ساله

n aiki∑n ai pi

برابر است با: =i=i

ai= اعتبارات مصوب سال موردنظر.

ki= (پیشرفت فیزیکی در اول سال موردنظر)  (پیشرفت فیزیکی گزارش شده در زمان بازدید) pi= پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی‌شده طی سال موردنظر.

n= تعداد پروژه‌ها.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Project appraisal system

نظام ارزشیابی طرح‌ها

نظام ارزشیابی عبارت است از مجموعه روش‌ها، دستورالعمل‌ها، شرح وظایف و گردش کار که برای ارزشیابی طرح‌ها به کار گرفته می‌شود.

 Assessmentevaluation of project

 ارزشیابی

عبارت است از سنجش و داوری عملکرد برنامه‌ها و طرح‌ها باهدف‌ها و ضوابط و استانداردهای پیش‌بینی‌شده از قبل و شناخت و تحلیل آثار اقتصادی و اجتماعی اجرای برنامه‌ها.

ارزشیابی وسیله ایست برای سنجش کارایی برنامه‌ها و فراهم کردن زمینه‌های عقلایی برای برنامه‌ریزی‌های آتی در سیستم‌های برنامه‌ریزی پیشرفته. سه نوع ارزشیابی انجام می‌گیرد:

ارزشیابی پیش از اجرا

ارزشیابی ضمن اجرا

ارزشیابی پس از اجرا

 Exante evaluation

 ارزشیابی پیش از اجرا

ارزشیابی پیش از اجرا، غالباً مطالعه امکان سنجی است که ارزیابی پیشنهادهایی درزمینهٔ برنامه توسعه است برای آنکه مزایای نسبی جریان‌های مختلف اجرای کار را معلوم دارد. این ارزشیابی پایه‌ای برای سیاست‌گذاری در پرتو معیارهای تثبیت شده از قبیل ارتباط آن باهدف‌های توسعه، امکان سنجی عملیاتی و مطالعات درزمینهٔ هزینه  منفعت را فراهم می‌آورد.

 Oncourse evaluation 

ارزشیابی ضمن اجرا

ارزشیابی ضمن اجرا عبارت است از بازنگری و بازبینی پیشرفت اجرای برنامه، از طریق هم سنجی نتایج واقعی باهدف‌های برنامه. این ارزشیابی برای نظارت عملیاتی و بازنگری و تعدیل تمام یا برخی از هدف‌های پیش‌بینی‌شده به کار می‌رود.

 Expost evaluation

 ارزشیابی پس از اجرا

ارزشیابی پس از اجرا، ارزشیابی اقدامات انجام‌شده است. این ارزشیابی معلوم می‌دارد که آیا برنامه‌ها، برحسب تمام شاخص‌های کمی و کیفی، به گونه‌ای هموار به‌سوی هدف‌ها روان بوده است یا نه، امکانات بالقوه برای رشد آتی را کشف و از آن‌ها بهره‌برداری می‌کند، هر نوع نارسایی را که در اصل در تهیه برنامه و اجرای آن وجود داشته، آشکار می‌سازد، کارایی و توانمندی دستگاه‌های برنامه‌ریزی را می‌سنجد و نتایج تجربه جدید را به عموم معرفی می‌کند و آن‌ها را برای تهیه بهتر برنامه‌های آتی به کار می‌گیرد.

 Project evaluation

 ارزشیابی پروژه

یک بررسی مستند عملکرد پروژه که در پایان اجرا انجام می‌شود و به ما اطمینان می‌دهد که اهداف طرح تا چه حد حاصل شده و تجربه به‌دست‌آمده از طرح باعث تعالی دیگر طرح‌ها می‌گردد.

 Technical evaluation

 ارزشیابی فنی

بررسی و تحقیق برای تعیین مناسب بودن مواد، دستگاه، تجهیزات یا سیستم ازلحاظ فنی.

 Performance appraisal

ارزشیابی عملکرد

سنجش و بررسی عملکرد یک طرح با اهداف تعیین‌شده، با توجه به استانداردهای مربوط می‌باشد.

Evaluation of completed projects

ارزشیابی طرح‌های خاتمه یافته

ارزشیابی طرح‌های خاتمه یافته فرایندی است که سنجش و مقابله معیارهای طراحی در گزارش‌های توجیه طرح با آنچه که نهایتاً اجرا و به مرحله بهره‌برداری رسیده است و همچنین ارزشیابی عملکرد مدیریت کیفیت طرح را دنبال می‌کند (به‌منظور ارزشیابی سرمایه‌گذاری‌های عمرانی، ارتقا و بهبود نحوۀ تصمیم‌گیری و استفاده از نتایج و تجربیات گذشته برای طرح‌های جدید).

Plan

برنامه

نمایش منظم و یا رعایت سلسله‌مراتب فعالیت‌های مربوط به هم و مربوط به یک‌رشته تصمیمات منظم و مرتبط برحسب دوره‌های زمانی مختلف است. به عبارت دیگر برنامه گاهنامه تصمیمات منظم بر اساس سلسله‌مراتب عملیات است.

برنامه عمرانی کشور

 National development plan

 مجموعه‌ای از خط‌مشی‌ها، اهداف کمّی و کیفی و سیاست‌های اجرایی برای توسعه بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مقیاس ملی و منطقه‌ای که معمولاً برای یک دوره میان مدت (پنج ساله) و در چارچوب اهداف و راهبردهای برنامه توسعه بلندمدت تهیه می‌شود.

 Perspective plan

 برنامه‌های دورنگر

معمولاً برنامه‌های دورنگر، دوره‌ای ده تا سی ساله را دربر می‌گیرد. برنامه‌ریزی دورنگر، تحلیلی راهبردی از مسائلی است که ممکن است کشور در آینده با آن روبه رو شود، همراه با پیشنهادهایی درزمینهٔ جهت‌گیری‌های آینده. چشم انداز وسیع برنامه‌ریزی دورنگر، مخصوصاً برای تجدیدنظر در خط‌مشی‌ها (یا سیاست‌ها) تغییر دادن راهبردها و تجدید ساختار اقتصاد کشور، سودمند است.

برنامه درازمدت

منظور برنامه‌ای است که ضمن آن توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره ده ساله یا طولانی‌تر به‌عنوان راهنمای برنامه‌ریزی‌های پنج ساله پیش‌بینی می‌شود.