متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-56

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Planned supervision

نظارت برنامه‌ای

نظارتی است که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به‌منظور بررسی عملیات عمرانی و فعالیت‌های جاری انجام شده و تطابق آن‌ها با اهداف برنامه‌های عمرانی و قوانین بودجۀ کل کشور، انجام می‌شود.

 Performance supervision

نظارت عملیاتی

نظارتی است کلان بر فعالیت‌های مالی و اجرایی طرح‌های عمرانی به منظور تطابق فعالیت‌های انجام شده با قوانین بودجۀ سالانه و شرح عملیات مندرج در موافقت‌نامه.

 Technical supervision

نظارت فنی

نظارتی است که بر اساس اسناد و مدارک پیمان به‌منظور تطابق عملیات اجرایی با مشخصات فنی طرح، استانداردها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها انجام می‌شود.

 Cost index performance

شاخص عملکرد هزینه

این شاخص، نسبت مبالغ هزینه واقعی کارهای انجام‌شده طرح را به مبالغ پیش‌بینی‌شده در بودجه نشان می‌دهد.

Scheduled index performance

شاخص عملکرد برنامه

این شاخص عملکرد را به‌صورت درصد پیشرفت برنامه تا مقطع زمانی تهیه گزارش نشان می‌دهد. از تقسیم میزان کارهای انجام‌شده به میزان کارهایی که طبق برنامه زمانی باید انجام می‌شد، شاخص عملکرد برنامه به دست می‌آید. اگر این شاخص از  بیشتر باشد، پیشی گرفتن عملکرد را نسبت به برنامه نشان می‌دهد و بالعکس.

 Financial supervision

نظارت مالی

نظارتی است که به‌منظور بررسی مطابقت عملیات مالی طرح با بودجۀ طرح و قوانین و مقررات مالی انجام می‌شود. بررسی‌های مالی که باهدف کنترل پروژه یا برنامه‌ریزی تخصیص منابع و مدیریت بر تهیه و اجرای طرح و نظایر آن انجام می‌شود نظارت مالی محسوب نمی‌شود.

 Budgetary control

کنترل بودجه‌ای

نوعی کنترل سازمانی است که اقلام پیش‌بینی شده در بودجه را با عملکردهای مالی انجام‌شده برای هدف‌های خاص مقایسه و تطبیق می‌کند.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Executive project

پروژه اجرایی

پروژه‌هایی که اجرای آن‌ها منجر به ایجاد نتایج قابل بازدید می‌گردند. شامل پروژه‌های احداثی، توسعه، تعمیر، تجهیز و مطالعه و طراحی.

 Constructive project

پروژه احداثی

پروژه‌هایی که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی با عملیاتی مشخص، در طی زمانی مشخص و بااعتباری معین به اجرا درمی آید. این‌گونه پروژه‌ها قبل از اجرا فاقد پیشرفت فیزیکی بوده و اعتباری برای آن‌ها هزینه نشده است. پروژه‌های مطالعاتی مرحله دوم و سوم (طراحی تفصیلی و نظارت)، خرید ساختمان و بازسازی (تخریب بنا و ساخت مجدد آن) نیز در این گروه قرار می‌گیرد. بدیهی است پروژه‌هایی که با مشخصات فوق در سال‌های قبل آغاز گردیده نیز پروژه احداثی تلقی می‌شوند.

 New projects

 پروژه‌های جدید

پروژه‌هایی که سال شروع آن‌ها در سیستم مکانیزۀ بودجۀ کشور برابر با سال انتشار قانون بودجۀ همان سال باشد.

  Projects to be Completed

پروژه‌های خاتمه یافتنی

 پروژه‌هایی که سال خاتمه آن‌ها در سیستم مکانیزه نظارت برابر سال جاری قید شده و مورد بازدید نظارتی واقع شده است.

 Service`s projects

پروژه خدماتی

پروژه‌های که برای انجام فعالیت‌هایی نظیر آموزش، امداد، ترویج، آمارگیری، هزینه انشعاب آب، برق، گاز، فاضلاب، خرید زمین و ... اجرا می‌شود.

  Current year appropriation

اعتبار سال جاری

آخرین اعتبار مصوب سال برای طرح یا پروژه که در سیستم مکانیزه بودجه کشور درج شده و حاصل جمع اعتبار از محل درآمد عمومی و سایر منابع می‌باشد.

  Final estimated approporation

برآورد نهایی اعتبار

 آخرین اعتبار کل منظور شده برای پروژه در هر سال که برابر با مجموع اعتبارات مصوب سال جاری، سال‌های قبل و برآورد سال‌های بعد اعم از محل درآمد عمومی و سایر منابع است.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Average of physical progress

عملکرد پیشرفت فیزیکی

n ai ki / ∑n ai

برابر است با: =i=i

ai= (پرداختی سال‌های قبل) + (اعتبار مصوب سال موردنظر) + (برآورد اعتبار سال‌های بعد) ki= پیشرفت فیزیکی مورد انتظار در زمان بازدید n= تعداد پروژه‌های نظارت شده.

 Financial progress

پیشرفت ریالی

پیشرفت ریالی پروژه برابر است با درصد اعتبار دریافت کرده (پرداختی سال‌های قبل و اعتبار مصوب سال جاری) از کل اعتبار آن (پرداختی سال‌های قبل، اعتبار مصوب سال جاری و برآورد اعتبار سالهایبعد) اعم از درآمد عمومی و سایر منابع.

 Equipping

تجهیز

پروژه‌هایی که با اجرای آن‌ها وسایل و امکانات لازم برای استفاده از ظرفیت‌های احداث شده فراهم می‌گردد. مانند خرید میز و نیمکت برای مدرسه و تجهیز درمانگاه به وسایل موردنیاز، نصب تجهیزات خریداری شده نیز در این گروه قرار می‌گیرد.

Repair

تعمیرات 

پروژه‌های یک ساله‌ای که برای حفظ و نگهداری ساختمان‌ها و تأسیسات موجود اجرا می‌شود.

تعمیرات برای اصلاح فضاهای موجود و انطباق آن‌ها با نیازهای جدید و یا فراهم آوردن امکانات لازم جهت بهره‌برداری مناسب‌تر انجام گردیده و موجب افزایش ظرفیت‌های موجود نمی‌شود. مانند تغییر در تقسیم‌بندی فضاها، تعویض سنگ کف، آسفالت پشت بام و... پروژه‌هایی که ماهیت نوسازی دارند نیز در این گروه قرار می‌گیرد.

 Undertakings

 تعهدات

پرداخت هزینه‌های عملیاتی پروژه‌های عمرانی که به استناد بند  و  ماده () قانون محاسبات عمومی انجام می‌شود.

 Development

 توسعه

پروژه‌هایی که به‌منظور افزایش ظرفیت و کارآتر نمودن فضای موجود اجرا می‌شود. مانند توسعه سه کلاس در یک مدرسه چند کلاسه، ایجاد انبار یا سرایداری برای مدرسه موجود و ساختن بخش رادیولوژی در مرکز بهداشتی و درمانی.