متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-55

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Contractor`s Proposal

پیشنهاد (فنی) پیمانکار

به معنای اسنادی است که با همین عنوان، پیمانکار همراه با پیشنهاد مناقصه ارائه می‌دهد و قسمت یاز پیمان است. چنین اسنادی ممکن است شامل طراحی اولیه پیمانکار نیز باشد.

 Supplemental proposal

 پیشنهاد تکمیلی

درخواستی به حمایت کننده مالی پروژه به‌منظور افزایش بودجه پروژه در حال اجرا در مدت زمان اجرای تأیید شده، می‌باشد. پیشنهاد تکمیلی ممکن است در مورد افزایش هزینه طرح، اصلاح در طراحی یا بالا بردن دقت اجرا برای فعالیت‌های یک پروژه در حال اجرا باشد.

 Request for quotations

درخواست قیمت

یک درخواست رسمی برای اخذ قیمت، برای انجام یک کار مشخص.

 Price analysis

تحلیل قیمت

فرایند بررسی و ارزیابی قیمت پیشنهادی پیمانکار بدون ارزیابی قیمت تک‌تک اقلام و سود پیشنهادی پیمانکار.

 Open bidding

مناقصه باز

یک واژه بومی برای فرایند مناقصه بدون بررسی صلاحیت یا محدودیت.

ایجاد رقابت عمومی برای اجرای یک پیمان یا به دست آوردن قیمت عادله به‌وسیله مظنه کرد ن دیگران با تسلیم پیشنهاد.

 Onestage tendering

مناقصه یک مرحله‌ای

مناقصه‌ای است که کارهای گشایش پاکت‌ها و ارزیابی پیشنهادها و تعیین برنده در یک مرحله انجام می‌شود. در این مناقصه‌ها الزامات فنی ساخت آن‌ها مشخص بوده و نیاز به ارزیابی فنی نمی‌باشد.

 Twostage tendering

مناقصه دو مرحله‌ای

مناقصه‌ای است که فرایند گشایش پاکت‌ها و ارزیابی پیشنهادها و تعیین برنده در دو مرحله انجام می‌شود. در این مناقصه الزامات فنی ساخت مشخص نشده و نیاز به ارزیابی فنی می‌باشد. مناقصه‌هایی که در آن‌ها ارائه پیشنهاد فنی جایگزین (واریانت) از طرف مناقصه گر مطرح باشد و همچنین مناقصه کارها به روش طرح و ساخت و مناقصه‌های بین‌المللی، جزو مناقصه دو مرحله‌ای می‌باشند.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Unlimited tendering

مناقصه عمومی

مناقصۀ رقابتی است که هر شخص یا شرکت ذی‌صلاح می‌تواند پیشنهادی ارائه دهد.

 Limited bid

مناقصه محدود

مناقصۀ رقابتی است که تعداد محدودی از اشخاص یا شرکت‌ها به‌منظور ارائه پیشنهاد دعوت می‌شوند.

 Competition

رقابت

فرایندی است که از طریق آن فروشندگان برای دستیابی به هدفی مشابه، همچون فروش به مشتریان و یا در اختیار گرفتن سهمی از بازار به مسابقه و رقابت با یکدیگر می‌پردازند.

 Competitive tendering

مناقصه رقابتی

روش مناقصه‌ای است که معمولاً به‌موجب آن موضوع پیمان به پیمانکاری واگذار می‌شود که پایین‌ترین قیمت پیشنهادی را می‌دهد.

ضمانت نامه شرکت در مناقصه

 Bid bond, bid guarantee

 ضمانت نامه‌ای که به‌منظور اطمینان از پیشنهاد دهنده برای امضای پیمان (در صورت قبول شدن پیشنهاد وی)، به‌ضمیمه پیشنهاد ارسال می‌شود.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Bid committee

 کمیسیون مناقصه

کمیسیونمناقصه وظیفه برگزاری مناقصه، بررسی پیشنهادها و انتخاببرنده مناقصه را دارد.

کمیسیون مناقصه در مرکز، از سه نفر به شرح زیر تشکیل می‌شوند. (طبق آیین‌نامه معاملات دولتی)

معاون وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا یک نفر به انتخاب وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط

ذی‌حساب وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا نماینده او

رئیس قسمت تقاضا کننده، یا نماینده او

در شهرستان‌ها کمیسیون مناقصه از سه نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود:

دستگاه مناقصه گزار

ذی‌حساب شهرستان مربوط یا نماینده او

مسئول امور تدارکات دستگاه مناقصه گزار یا نماینده او

 برنده مناقصه

Bid winner

برنده مناقصه

 شخص حقیقی یا حقوقی می‌باشد که پیشنهاد او در فرایند مناقصه مورد قبول واقع‌شده است.

 Evaluation

ارزشیابی

منظور از ارزشیابی، مجموعه فعالیت‌هایی است که به‌منظور سنجش عملکرد تهیه و اجرای طرح‌ها و عوامل دست‌اندرکار مربوط به آن برای وصول به هدف‌های تصریح‌شده در نظام فنی و اجرایی و طرح‌های عمرانی کشور انجام می‌شود.

 Evaluation of consultants

 ارزشیابی مشاوران

ارزشیابی، فرایندی است که در آن سطح کیفیت کارهای در حال انجام یا انجام‌شده و توان مدیریتی و تخصصی مشاوران در مقاطع یا دوره زمانی معینی طبق دستورالعمل مربوط تعیین می‌شود.

  Evaluation of contractors

ارزشیابی پیمانکاران

ارزشیابی، فرایندی است که در آن سطح کیفیت کارهای در حال انجام یا انجام‌شده و توان مدیریتی و تخصصی پیمانکاران در مقاطع یا دوره زمانی معینی طبق دستورالعمل مربوط تعیین می‌شود.

Evaluation index for consultants

شاخص ارزشیابی مشاوران

عددی است که مرتبه هر یک از مشاوران را در مقایسه با دیگر مشاوران نشان می‌دهد و طبق دستورالعمل مربوط تعیین می‌شود.

  Evaluation index for contractors

شاخص ارزشیابی پیمانکاران

عددی است که مرتبه هر یک از پیمانکاران را در مقایسه با دیگر پیمانکاران نشان می‌دهد و طبق دستورالعمل مربوط تعیین می‌شود.

 Evaluation factor

 ضریب ارزشیابی

ضریبی است که از فرایند ارزشیابی به‌دست‌آمده و در مجموع امتیازات مشاور (یا پیمانکار) ضرب می‌شود.

Evaluation review committee

کمیته بازنگری ارزشیابی

کمیته‌ای است که به اعتراض مشاوران یا پیمانکاران رسیدگی کرده و نیز ارزیابی مجدد و موردی کارها را به درخواست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام می‌دهد و از افراد زیر تشکیل می‌گردد:

مدیر کل دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (رئیس کمیته)

یک نفر از کارشناسان پیش کسوت در رشته مربوط به انتخاب معاونت امور فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

نماینده انجمن صنفی تخصصی مربوط

 Projects supervision surveillance

نظارت

به معنی وسیع کلمه، یعنی نظارت بر جریان انجام امور. از دیدگاه برنامه‌ریزی، نظارت از مراحل اساسی کنترل در انجام صحیح عملیات عمرانی است. در این مورد تعریف زیر ارائه می‌شود:

(مجموع اقدامات و عملیات استانداردشده به‌منظور روشن ساختن کمی میزان انحرافات امور اجرایی موردنظر از ضوابط برنامه‌های پیش‌بینی‌شده).

عملیاتی نظیر بازبینی و بازرسی و شیوه‌های دیگر کنترل از جنبه‌های مختلف نظارت است.

بازدید و بازرسی از عملیات طرح‌ها و فعالیت‌های دستگاه اجرایی به‌منظور مطابقت عملیات و نتایج حاصله باهدف‌ها و سیاست‌های تعیین‌شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجۀ کل کشور، دستورالعمل‌ها و مشخصات طرح‌ها و مقایسۀ پیشرفت کار با برنامه زمانی.