متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-54

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Appointment

ارجاع کار

ارجاع کار عبارت است از فرایند انتخاب مشاور یا پیمانکار مناسب برای انجام خدمات یا اجرای طرح موردنظر.

 First request for proposal

فراخوان نخست

فرایندی است که در آن از پیمانکاران (یا مشاوران) دارای گواهینامه صلاحیت برای ارزیابی توان اجرای کار دعوت به عمل می‌آید.

  Request for proposal (RFP)

دعوت به ارائه پیشنهاد

سندی است که به‌منظور اخذ پیشنهاد از پیمانکاران توسط دستگاه اجرایی برای آن‌ها ارسال می‌شود.

Bid

استعلام

استعلام عبارت است از درخواست اطلاعات یا گرفتن قیمت یا بررسی برای مشخص کردن یک موضوع.

Decleration of ability

اظهارنامه ارزیابی توان اجرای کار 

سندی است ضمیمه دعوت‌نامه ارزیابی توان اجرای کار که به‌وسیله پیمانکاران تکمیل و به دستگاه اجرایی تحویل می‌شود.

Request for qualification

دعوت‌نامه ارزیابی توان اجرای کار

اسنادی است که به‌منظور ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران (یا مشاوران) برای آن‌ها ارسال می‌شود.

Performance evaluation

ارزیابی توان اجرای کار

الف ارزیابی توان اجرای کار فرایندی است که طی آن توان (سازمان و نیروهای تخصصی) و سوابق کاری و امکانات شرکت متقاضی بررسی شده و حائزین شرایط برای دعوت به ارائه پیشنهاد تعیین نمی‌شوند.

ب فرایندی است که در آن از بین کسانی که به فراخوان نخست پاسخ داده و اسناد ارزیابی توان اجرای کار را ارسال کرده‌اند فهرستی کوتاه برای انتخاب مشاوران (پیمانکاران) منتخب تهیه می‌شود.

بخشی از فرایند ارجاع کار به پیمانکاران برای اجرای پروژه‌های صنعتی به روش طرح و ساخت است که در ارتباط با پروژۀ موردنظر طی آن، توان اجرای کار پیمانکاران دارنده گواهی صلاحیت، بر اساس آیین‌نامه ارجاع کار به پیمانکاران طراحی و ساخت صنعتی، به‌وسیلۀ دستگاه اجرایی بررسی‌شده و حائزان شرایط برای دعوت به ارائه پیشنهاد تعیین می‌شوند.

بخشی از فرایند ارجاع کار به پیمانکاران است که طی آن توان شرکت‌های دارنده گواهی صلاحیت برای اجرای پروژه موردنظر بررسی شده و فهرستی کوتاه از آن‌ها به‌منظور دعوت به ارائه پیشنهاد تهیه می‌شود.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Performance evaluation and short list

بررسی توان اجرای کار و تهیۀ فهرست محدود

فرایندی است که در آن از بین کسانی که به فراخوان نخست پاسخ داده و اسناد ارزیابی توان اجرای کار را ارسال کرده‌اند، فهرستی محدود برای انتخاب پیمانکاران منتخب تهیه می‌گردد.

Tender

مناقصه

خرید کالا یا خدمت از عرضه کنندگان با مناسب‌ترین شرایط در مقایسه با دیگران ازلحاظ قیمت، کیفیت و مدت اجرا از طریق ایجاد رقابت است.

مناقصه عبارت است از حصول به قیمتی که خارج از اعتدال نبوده و ازنظر فنی و مالی و سایر شرایط ازجمله مشخصات موردنظر مناسب‌ترین پیشنهاد باشد. در فرایند مناقصه ایجاد رقابت برای احراز قیمت مناسب و منطبق با شرایط موردنظر است.

 Tender caller

مناقصه گزار

دستگاه اجرایی است که مسئولیت تهیه و اجرای طرح را بر عهده گرفته و در نظر دارد تا کارهای اجرایی طرح را از طریق مناقصه واگذار نماید.

 Tenderer

مناقصه گر

پیمانکار، سازنده یا فروشنده‌ای است که بر اساس ضوابط، برای شرکت در مناقصه دارای صلاحیت بوده و اسناد مناقصه را دریافت کرده باشد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Tender

اسناد مناقصه

اسناد مناقصه به معنای برگ پیشنهاد و همه مدارکی که پیمانکار همراه با برگ پیشنهاد مناقصه ارائه می‌دهد و قسمتی از پیمان است.

 Announcement

 آگهی

اعلان و نوشته‌ای که خبر تازه‌ای را به خوانندگان بدهد.

 Advertisement for bid

 آگهی مناقصه

اعلام رسمی عمومی در روزنامه‌ها و نشریات کثیرالانتشار برای دریافت پیشنهاد برای اجرای یک طرح یا خدمات که لازم است از طریق مناقصه عمومی انجام شود و هدف انتخاب پیمانکار در بازار رقابتی است.

  Invited bid listInvitation to bid

دعوت به مناقصه

دعوت‌نامه‌ای که برای پیمانکاران ارسال می‌شود و در آن با ذکر شرح مختصری از کار، از پیم انکاران برای تسلیم پیشنهاد و قیمت برای اجرای کار و یا انجام خدمات دعوت می‌شود.

 Proposal

پیشنهاد

پیشنهاد برای اجرای کار یا انجام خدمات که معمولاً شامل قیمت و سایر شرایط مانند مدت، سطح اجرا، شرح کار و مشخصات محصول نهایی است. این واژه گاهی جایگزین مناقصه می‌شود جز اینکه مناقصه بر مبنای شرایط مشخص انجام می‌شود ولی پیشنهاد ممکن است با شرایط عمومی یا شرایط خصوصی باشد.

Tender

پیشنهاد مناقصه

پیشنهاد کتبی است، برای سفارش تهیۀ کالا یا انجام خدمات یا اجرای کارها با شرایط داده‌شده وبر اساس قیمت یا نرخ معین.

 Tender`s proposal

پیشنهاد پیمانکار

پیشنهاد کتبی که عموماً همراه یک ضمانت نامه می‌باشد و به‌موجب آن پیمانکار انجام کار معینی را در مقابل مبلغ معینی تعهد می‌کند. پیشنهاد باید پاسخگوی تمام شرایط درج شده در اسناد مناقصه باشد و پس از پذیرش از سوی مناقصه گزار، اجرای تمام شرایط یادشده الزام آور می‌شود.