متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-50

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Estimate

برآورد

پیش‌بینی مقادیر کمیت‌های طرح موردنظر که معمولاً برای هزینه‌های یک طرح، منابع آن و زمان اجرای طرح کاربرد دارد.

Quantity survey Bill of quantity estimation

برآورد مقادیر

عبارت است از محاسبه ریز مقادیر کمیت‌های اقلام مختلف یک طرح.

 Preliminary estimation

برآورد مقدماتی

برآوردی که متکی بر اندازه‌گیری اجمالی و قیمت‌های خیلی کلی واحد کار باشد، مثل برآورد یک مخزن از روی مقطع بدون مطالعه اعماق (یا ساختمان بر اساس زیربنا) و یا برآورد یک شبکه انهار از روی مساحت مورد آبیاری.

 Preliminary estimation

برآورد اولیه

برآوردی است که پس از پایان مهندسی فرایند از مهندسی پایه با درجه خطای مثبت، منفی  تا  درصد قابل انجام است.

 Approximate estimation

برآورد تقریبی

برآوردی است که چون بر اساس اطلاعات مقدماتی می‌باشد، دقیق نیست.

Definitive estimation

 برآورد تعیین کننده

برآوردی است که پس از پایان مهندسی پایه با درجه خطای مثبت و منفی  تا  درصد قابل انجام است. وجه تسمیه تعیین کننده نیز برای اتخاذ تصمیم در توقف یا ادامه کار است.

 Detailed estimation

برآورد تفصیلی

برآوردی است که پس از پایان مرحله مهندسی تفصیلی یا طراحی تفصیلی با استفاده از نقشه‌های اجرایی تهیه می‌شود و با خطای تا  درصد می‌تواند مورد قبول واقع شود.

 Cost estimating

برآورد هزینه

یک فرایند محاسباتی است که با توجه به بررسی‌ها و اندازه‌گیری‌ها و یا متره کردن (بر مبنای نقشه‌ها و مشخصات) مقادیر کمیت‌های مختلف طرح به‌دست‌آمده و سپس با اعمال قیمت واحد مربوط به آن‌ها، هزینه اجرای طرح محاسبه می‌شود.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Execution cost estimate

برآورد هزینه اجرای کار

مبلغی است که به‌عنوان هزینه اجرای موضوع پیمان، به‌وسیله کارفرما محاسبه و اعلام‌شده است.

Assessment of the consultants qualification

تشخیص صلاحیت مشاوران

فرایندی است که در آن توان تخصصی مشاور بر اساس آیین‌نامه مربوط، ارزیابی و تعیین می‌گردد.

Case assessment of qualification

تشخیص صلاحیت موردی

فرایندی است که توانایی‌ها (نیروی انسانی متخصص، سوابق کاری و امکانات) شرکت متقاضی برای انجام یک کار مشخص طبق آیین‌نامه مربوط بررسی شده و چنانچه حائز شرایط باشد مورد تأیید قرار می‌گیرد.

Means of assessment

عوامل تشخیص صلاحیت

عبارت است از نیروی انسانی متخصص، تجربه کاری شرکت و ساختار تشکیلاتی و امکانات پشتیبانی آن شرکت.

 Effective experience

تجربه مفید

عبارت است از سابقه کار افراد، پس از اعمال ضرایب مربوط.

 Individual  Real person

شخص حقیقی

 فرد انسانی را گویند که به‌تنهایی در ارتباطات مدنی، قانونی و حقوقی مطرح باشد و در مقابل شخص حقوقی به کار می‌رود.

 Legal entity

شخص حقوقی

عبارت است از گروهی از افراد انسانی به‌صورت شرکت یا مؤسسه دولتی یا خصوصی و یا اداره دولتی.

Private legal person

(اشخاص حقوقی (غیر دولت

بیش از پنجاه درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی و یا ترکیبی از آن‌ها باشد.

اشخاص حقوقی دولتی موضوع ماده ()

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Public legal person

قانون محاسبات عمومی کشور

بر اساس قوانین و مقررات، برای انجام فعالیت‌های نظام فنی و اجرایی تشکیل یافته و انجام خدمات مورد درخواست در موضوع فعالیت آن‌ها در اساسنامه قید شده باشد.

اشخاص حقوقی بخش عمومی

بر اساس قوانین و مقررات برای انجام فعالیت‌های نظام فنی و اجرایی تشکیل یافته و در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی به ثبت رسیده و انجام خدمات مورد درخواست در موضوع فعالیت آن‌ها در اساسنامه قید شده باشد و این واحدها متعلق به بخش عمومی موضوع ماده () قانون محاسبات عمومی کشور باشد.

 Steering committee

کمیته راهبری مشارکت

کمیته راهبری مشارکت از نمایندگان تام‌الاختیار شرکت‌های عضو مشارکت تشکیل می‌شود و درباره سیاست‌ها و خط‌مشی مشارکت تصمیم می‌گیرد.

Leader

عضو راهبر

عضوی از اعضای مشارکت است که ریاست کمیته راهبری را بر عهده داشته و کمیته مشارکت را مدیریت و رهبری می‌کند و به‌عنوان رابط و نماینده مشارکت با کارفرما در ارتباط است و برای مواردی که کمیته راهبری به عهده وی گذاشته است انجام وظیفه می‌کند و هدایت اجرای پروژه را بر عهده دارد.

 Associate company

شرکت همکار

واحد خدمات مشاوره یا پیمانکار ایرانی تشخیص صلاحیت شده یا شرکت معتبر خارجی است که بر اساس ضوابط مربوط به‌منظور انجام بخش‌های مختلف پروژه‌ها، هم‌زمان با درخواست صدور گواهی صلاحیت، به‌وسیله شرکت متقاضی، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورمعرفی می‌شود.

 Operation company

شرکت بهره‌بردار

شرکت تشخیص صلاحیت شده‌ای است که خدمات بهره‌برداری و نگهداری را مطابق قرارداد انجام می‌دهد.