متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-49

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Bill of quantity

فهرست مقادیر

فهرستی از اقلام مختلف یک کار که بر اساس ردیف‌های مشخص تنظیم و گروه بندی می‌گردد و شامل شماره ردیف، شرح ردیف، واحد و مقدار آن می‌باشد.

مدرک مناقصه است که معمولاً در فرم استاندارد تهیه می‌شود و حاوی شرحی است از فهرست مقادیر کارها، مصالح، نحوه اجرای کار و موارد دیگری که برای کارهای اجرایی ضروری است.

 فهرست مبانی قیمت‌ها

فهرست نرخ عوامل متشکله کار مانند: مصالح ساختمانی، دستمزدها، حمل‌ونقل و کرایه ماشین‌آلات باقیمت‌های متعارف روز تنظیم‌شده است.

Customized price listnonformal price list

فهرست‌بهای غیر پایه

مجموعه‌ای از اقلام یک کار (کارها) که برای آن‌ها فهرست‌بهای واحد پایه (همسان) تهیه نشده است و به‌صورت خاص برای آن‌ها شرح ردیف، واحد کار و بهای واحد کار تهیه‌شده است.

 Item description

شرح ردیف

شرح مختصر مشخصات و یا توصیف و یا نحوه اجرای اقلام کار را شرح ردیف گویند.

 Unit rate (price)

 (بهای واحد (قیمت واحد

قیمتی است که برای هر واحد از کار، کالا یا خدمت تعیین می‌شود.

 Analysis of rates

 تجزیه بها  آنالیز بها

محاسبه و احد بهای اقلام بر اساس قیمت عوامل و اجزای تشکیل دهنده آن اقلام از کار یا مصالح و یا خدمات.

 اقلام ستاره دار

اقلامی هستند که در فهرست‌بهای واحد پایه، شرح ردیف و قیمت واحد که با وضعیت آن‌ها تطابق داشته باشد وجود ندارد و بهای واحد آن‌ها با استفاده از تجزیه بها توسط مشاور، تهیه می‌شود، یا اینکه شرح ردیف آن در فهرست‌بها وجود دارد ولی فاقد بهای واحد است که در این حالت بهای واحد آن با استفاده از تجزیه بها، برای آن تهیه می‌شود و در هر دو حالت با علامت ستاره در فهرست‌بها درج می‌شود و به آن‌ها ردیف غیر پایه نیز گفته می‌شود.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Overhead cost

هزینه بالاسری

قسمتی از مجموع هزینه‌های طرح که دربرگیرنده هزینه‌های جاری و سود سرمایه پیمانکار یا مشاور است و به‌صورت درصدی از هزینه‌های واقعی محاسبه می‌شود.

هزینه بالاسری، هزینه‌هایی است که بین اقلام مختلف یک کار، مشترک و عمومی بوده و نمی‌توان آن را مستقیماً به هر یک از اقلام کار مربوط کرد. مانند هزینه نیروی انسانی مدیریتی، اداری، مالی، تدارکات و هزینه‌های اداری دفتر مرکزی و دفاتر کارگاهی.

یادآوری  هزینه‌های بالاسری، به‌طورکلی، به هزینه‌های عمومی که نمی‌توان آن را به پروژه مشخصی مربوط کرد و هزینه‌های کار که مربوط پروژه مشخص می‌باشد، تفکیک می‌شود.

یادآوری  سود حاصل از اجرای یک پروژه، ممکن است جزو هزینه‌های بالاسری محسوب شود، یا این‌که به‌صورت جداگانه منظور گردد. در ضریب هزینه‌های بالاسری فهرست‌های بهای واحد پایه، سود جزو هزینه بالاسری منظور شده است.

 Regional factor

 ضریب منطقه‌ای

ضریب منطقه‌ای ضریبی است که هزینه اجرای طرح را در منطقه موردنظر نسبت به هزینه اجرای آن در تهران نشان می‌دهد و از اختلاف قیمت‌های متوسط آماری بین نیروی کار، مواد و مصالح و تجهیزات در نقاط مختلف جغرافیایی نسبت به تهران به دست می‌آید.

 Contract factor adjustment

ضریب پیمان

حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار است.

 Current price

قیمت‌های روز

منظور از قیمت‌های روز برای کارهایی که دارای فهرست‌بهای واحد پایه هستند، برحسب مورد آخرین فهرست‌بهای واحد پایه یا مبانی آن و در مورد کارهایی که قیمت پایه ندارند قیمت‌های متعارف روز طبق ضوابط مربوط می‌باشد.

 Access road

راه دسترسی

راهی است که یکی از راه‌های موجود کشور را به کارگاه متصل می‌کند.

 Service roads

راه‌های سرویس

راه‌هایی هستند که برای دستیابی به محل اجرای عملیات، احداث می‌شوند.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Connection roads

راه‌های ارتباطی

راه‌هایی هستند که معادن مصالح، منابع آب، محل قرضه، انبار مواد منفجره و مانند آن را به‌طور مستقیم یا باواسطه راه‌های دیگر، به محل اجرای عملیات متصل می‌کنند.

 Diversion road

راه انحرافی

راهی است که برای تأمین تردد وسایل نقلیه عمومی که قبلاً از مسیر موجود انجام می‌شد، اما به علت انجام عملیات موضوع پیمان قطع شده است، احداث شود.

 Prices adjustment

تعدیل قیمت‌ها

اعمال تغییرات اتفاق افتاده در نرخ مصالح، ماشین‌آلات و دستمزدها (اجزای تشکیل‌دهنده واحد بها) در دورۀ زمانی اجرای کار نسبت به همان نرخ در زمان تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار در مبلغ پیمان را تعدیل قیمت گویند.

 Price adjustment formula

فرمول تعدیل قیمت

روشی است مخصوص، برای محاسبۀ مقدار افزایش یا کاهش مبلغ پیمان، با استفاده از فرمولی در تعدیل قیمت‌ها، با در نظر گرفتن افزایش یا کاهش هزینۀ نیروی انسانی، ماشین‌آلات و مصالح و حمل که در ضمن پیمان اتفاق می‌افتد.

 Period

دوره

هر یک از سه ماهه‌های منتهی به خرداد، شهریور، آذر یا اسفند.

 Base period

دورۀ پایه

دوره‌ای که تمامی شاخص‌های مربوط به آن است.

 Index

شاخص

عددی که متوسط قیمت هر دوره را نسبت به دوره پایه نشان می‌دهد.

 Overall index

شاخص کلی

عددی که متوسط تغییرات قیمت‌های واحد اقلام تمامی فهرست‌های واحد پایه در هر دوره را نسبت به دوره پایه نشان می‌دهد.

Group index

شاخص گروهی (فصلی) 

عددی که متوسط تغییرات قیمت‌های واحد اقلام یک‌فصل از فهرست‌های بهای واحد پایه در هر دوره را، نسبت به دورۀ پایه نشان می‌دهد.

 Subjective index

شاخص رشته‌ای

عددی که متوسط تغییرات قیمت‌های واحد اقلام یک‌رشته از فهرست‌های بهای واحد پایه در هر دوره را نسبت به دورۀ پایه نشان می‌دهد.

Base index

شاخص مبنای پیمان

در مناقصه: یک دورۀ سه ماهه قبل از دوره سه ماهه‌ای که آخرین روز مهلت تعیین‌شده توسط کارفرما برای تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار در آن واقع شده است.

در ترک مناقصه: یک دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماهه‌ای که پیشنهاد نهایی پیمانکار در آن دوره به‌صورت کتبی تسلیم کارفرما شده است.

 Performance period index

 شاخص دورۀ انجام کار

شاخص دوره انجام عملیات اجرایی مربوط به آن دوره.

  Executed works during the period

کارکرد دوره

مبلغ کارهای انجام‌شده طی آن دوره شامل عملیات اجرایی، مصالح پایکار و هزینه‌های تجهیز برچیدن کارگاه.

 Modification adjustment

ضریب تعدیل

شاخص دوره انجام کار

ضریبی که از رابطه / × ( شاخص مبنای پیمان) = ضریب تعدیل به دست می‌آید.

ضریبی است که با اعمال آن به کارکرد دوره مربوط، مبلغ تعدیل آن دوره به دست می‌آید.