متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-48

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Financial rate of return

نرخ بازده مالی

هر گاه تمامی اقلام طرح برحسب قیمت‌های مالی برآورد شود، نرخ تنزیلی که ارزش کنونی هزینه مالی طرح را باارزش کنونی درآمد مالی آن برابر می‌کند، نرخ بازده مالی آن طرح نام دارد. به سخن دیگر، نرخ بازده مالی، چنان نرخ تنزیلی است که ارزش خالص کنونی مالی طرح را، برابر با صفر می‌کند.

Equalizing discount rate

نرخ تنزیل برابر کننده

نرخ تنزیلی که بر اساس آن، ارزش کنونی دو گزینه مختلف طرح باهم برابر می‌شوند، نرخ تنزیل برابر کننده خوانده می‌شود.

 Shadow exchange rate

نرخ محاسباتی تبدیل ارز

قیمت اقتصادی ارز را در تحلیل اقتصادی طرح‌ها، نرخ محاسباتی تبدیل ارز می‌خوانند. می‌توان نرخ محاسباتی تبدیل ارز را بر پایه میانگین قیمت تقاضا و قیمت عرضه ارز تعیین کرد. راه دیگر این است که ارزش تمام کالاهای کشور برحسب قیمت‌های داخلی به ارزش همان کالاها برحسب قیمت معادل ارزی آن تقسیم شود. به‌طور اصولی، نرخ محاسباتی تبدیل ارز، بیش از نرخ رسمی تبدیل آن است و نمایانگر آن است که خریداران داخلی، ارزش زیادتری برای ارز خارجی در مقایسه با نرخ رسمی آن قائل‌اند.

Shadow wage rate

نرخ محاسباتی دستمزد

قیمت اقتصادی و یا به سخن دیگر، قیمت محاسباتی نیروی کار، بر پایه میانگین قیمت تقاضا و قیمت عرضه آن تعیین می‌شود. معمولاً نرخ محاسباتی کارگران ماهر، برابر و یا بیش از مبلغ دستمزد دریافتی آنان است، اما نرخ محاسباتی دستمزد کارگران ساده، کمتر از مبالغ دستمزد دریافتی آنان است.

Costeffectiveness ratio

نسبت ثمر بخشی هزینه

نسبت حاصل از تقسیم ارزش کنونی هزینه‌های اقتصادی طرح بر ارزش کنونی پیامدها یا نتایج طرح را، نسبت ثمربخشی هزینه می‌گویند. برای تعیین ارزش کنونی، از نرخ محاسباتی تنزیل استفاده می‌شود.

گزینه‌ای که کمترین نسبت ثمربخشی هزینه را دارد، حداکثر نتیجه یا فایده را از منابع مورداستفاده حاصل می‌کند.

 Effective assistance ratio

نسبت کمک مؤثر

حاصل تقسیم تفاوت ارزش افزوده مالی و ارزش افزوده اقتصادی طرح، بر ارزش افزوده اقتصادی آن، نشان‌دهنده نسبت کمک مؤثر به طرح است.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Project assistance coefficient

ضریب کمک مؤثر به طرح

نسبت حاصل از تقسیم ارزش خالص کنونی مالی، بر ارزش خالص کنونی اقتصادی طرح را، ضریب کمک مؤثر به طرح می‌نامند. این ضریب، معمولاً به‌صورت درصد بیان می‌شود.

 Conversion factor

ضریب تبدیل

نسبت بین قیمت اقتصادی و قیمت مالی هر یک از اقلام طرح را، ضریب تبدیل آن می‌خوانند. با استفاده از این نسبت‌ها، می‌توان قیمت ثابت مالی هر یک از اقلام طرح را، به قیمت اقتصادی آن تبدیل کرد.

Incremental outputs and inputs

محصولات و منابع افزاینده

تفاوت محصول اضافی حاصل از اجرای طرح، در مقایسه با محصول تولیدی در حالت بدون اجرای طرح را، محصول افزاینده می‌نامند. بر همین اساس، تفاوت منابع عرضه شده اضافی حاصل از اجرای طرح را در مقایسه با منابع تولید شده در حالت بدون اجرای طرح، منابع افزاینده می‌خوانند.

  Nonincremental outputs and inputs

محصولات و منابع غیر افزاینده

به آن مقدار از محصولات تولیدی طرح که جانشین محصول تولیدی موجود می‌شود، محصولات غیرافزاینده می‌گویند. به آن مقدار از منابع موردنیاز طرح که در حالت بدون اجرای طرح به دیگران عرضه می‌شد، اما با اجرای طرح، به طرح عرضه می‌گردد، منابع غیر افزاینده خوانده می‌شود. به سخن دیگر با اجرای طرح، عرضه منبع موردنیاز افزایش نمی‌یابد و مصرف طرح از طریق جایگزینی با سایر مصرف‌کنندگان، تأمین می‌شود.

 Contingency allowance

ذخیره احتیاطی

ذخیره‌ای که در برآورد هزینه‌های طرح، بابت از قلم افتادگی برخی از اقلام فیزیکی طرح منظورمی‌شود، ذخیره احتیاطی نام دارد. در واقع، این ذخیره نشان‌دهنده ارزش پولی (برحسب قیمت‌های اقتصادی) منابع فیزیکی اضافی است که در مطالعه توجیهی پیش‌بینی نشده است و احتمالاً در مرحله اجرا به آن نیاز خواهد بود.

 Remuneration

حق‌الزحمه

وجوهی است که به ازای انجام کار یا ارائه خدمات طبق مفاد قرارداد به انجام دهنده کار یا ارائه دهنده خدمات پرداخت می‌گردد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Tariff

تعرفه

قیمت یا فهرست قیمت‌هایی است که برای انجام برخی از خدمات جنبی طرح‌ها از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ می‌شود. در مواردی این قیمت به‌صورت درصدی از بهای کار مربوط تعیین می‌شود.

صورت قیمت ارقام کالا، صورتی که در آن به‌حسب مأخذ مقرر قانونی یا قراردادی، حقوقی به شخص تعلق می‌گیرد، مانند تعرفه گمرکی و تعرفه مالیاتی و تعرفه حق‌الوکاله وکیل دادگستری و غیره.

 Base salary

حقوق مبنا

حقوق ماهانه مبنای عوامل، برحسب طبقه شغلی، درجه تحصیلی و سابقه کار طبق جدول مربوط تعیین می‌شود.

 Percentage method

روش درصدی

روشی است که طبق آن حق‌الزحمه خدمات مطالعه و طراحی، بر اساس درصدی از برآورد هزینه اجرای عملیات و حق‌الزحمه خدمات برگزاری مناقصه، بر اساس درصدی از مبلغ پیشنهادی پیمانکار و حق‌الزحمه خدمات نظارت، بر اساس درصدی از هزینه تمام شده عملیات، طبق دستورالعمل رشته مربوط تعیین می‌شود. حق‌الزحمه این نوع کارها علاوه بر تبعیت از دستورالعمل رشته مربوط، تابع دستورالعمل حق‌الزحمه کارهای خدمات مشاوره به روش درصدی نیز می‌باشد.

 Percentage of remuneration

درصد حق‌الزحمه

عددی است که درصد مبلغ حق‌الزحمه را نسبت به مبلغ برآورد هزینه اجرای عملیات یا هزینه تمام‌شده عملیات نشان می‌دهد، درصد حق‌الزحمه برحسب مبالغ هزینه، رشته و گروه کارهای مختلف، مطابق دستورالعمل‌های مربوط تعیین می‌شود.

  Estimating of the work execution

برآورد هزینه اجرای عملیات

برآوردی است که مطابق روش تعیین‌شده در شرح خدمات قسمت یا مرحله مربوط و بر اساس قیمت‌های روز در تاریخ تسلیم گزارش قسمت یا مرحله مربوط تهیه و به تصویب دستگاه اجرایی رسیده باشد.  

 Base unit price list

 فهرست‌بهای واحد پایه

مجموعه‌ای از اقلام گروه بندی شده کار شامل شماره ردیف، شرح ردیف (اقلام کار)، واحد و بهای واحد اقلام کار در رشته‌های مختلف است که به‌صورت همسان از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه می‌شود و در برآورد هزینه طرح‌های مختلف و پرداخت پیمان‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد و به‌اختصار قیمت‌های پایه نیز گفته می‌شود.