متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-47

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Gross economic benefit

فایده ناخالص اقتصادی

ارزش اقتصادی محصول طرح را، فایده ناخالص اقتصادی آن می‌نامند.

 Social benefits

سودهای اجتماعی

فایده‌هایی که به علت ایجاد امکاناتی ازنظر اشتغال نیروی انسانی و سرمایه در اثنای احداث طرح یا بعد از آن حاصل می‌گردد.

 Net present value

 ارزش خالص کنونی

تفاوت ارزش کنونی جریان فایده طرح را باارزش کنونی جریان هزینه طرح، ارزش خالص کنونی می‌نامند. ارزش خالص کنونی اقتصادی طرح عمرانی، باید با استفاده از نرخ تنزیل محاسباتی که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام می‌شود، تعیین گردد.

 Contingent valuation

 ارزش گذاری احتمالی

پرسش و کسب نظر مستقیم از مصرف‌کنندگان درباره میل به پرداخت آنان بابت خدمات یا کالاهای حاصل از طرح را، ارزش گذاری احتمالی می‌نامند. ازاین‌روش، می‌توان برای برآورد ارزش اقتصادی محصولات و منابع موردنیاز غیر مبادلاتی افزاینده که درباره قیمت بازار آن‌ها اطلاعات مستقیمی وجود ندارد و به‌ویژه در مورد پیامدهای زیست‌محیطی طرح استفاده کرد.

Switching value

ارزش تغییر دهنده 

در مبحث تحلیل حساسیت، درصد تغییر، به ترتیبی که منجر به تغییر تصمیم‌گیری درباره طرح شود، ارزش تغییر دهنده خوانده می‌شود.

With and without project

با اجرا و بدون اجرای طرح

مقایسه وضع آینده در دو وضع به مرحله اجرا درآوردن و به مرحله اجرا در نیاوردن طرح را، به‌طور خلاصه و در اصطلاح، با اجرا و بدون اجرای طرح، می‌نامند. در واقع، تفاوت این دو وضعیت، نشان‌دهنده پیامدهای سرمایه‌گذاری، یا تغییر سیاست و یا فعالیت‌های ظرفیت سازی است. این اصطلاح، در مقابل اصطلاح پیش از اجرای طرح و پس از اجرای طرح، وضع شده است. در مقایسه وضع پیش از اجرای طرح با وضع پس از اجرای طرح، تغییرهای منتظره بدون اجرای طرح، مشخص نخواهد شد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Demand price

قیمت تقاضا

میل به پرداخت خریداران بابت محصول طرح و میل به پرداخت طرح بابت منابع موردنیاز را قیمت تقاضا می‌گویند.

supply price

قیمت عرضه 

قیمتی که بر پایه آن منابع موردنیاز در دسترس قرار می‌گیرد و یا محصول جایگزین طرح بر اساس آن ارزش گذاری می‌شود، قیمت عرضه می‌خوانند. قیمت عرضه، در حقیقت هزینه اقتصادی تولید نهایی کالای موردنظر است.

 Relative price

قیمت‌های نسبی

قیمت آینده محصول و منبع موردنیاز طرح، در مقایسه و نسبت به یک محصول و یا منبع دیگر و یا نسبت به قیمت تمام کالاها و خدمات را، قیمت‌های نسبی می‌خوانند. هرگاه تمام قیمت‌ها با یک نرخ معین افزایش یابند، باآنکه سطح قیمت‌ها در کل افزایش می‌یابد، اما قیمت‌های نسبی ثابت و بدون تغییر باقی می‌مانند. هر گاه قیمت یک محصول یا منبع، بیشتر یا کمتر از قیمت سایر کالاها افزایش یا کاهش یابد، در این حالت، قیمت نسبی محصول یا منبع یادشده تغییر می‌یابد.

 Gross economic cost

 هزینه ناخالص اقتصادی

ارزش اقتصادی منابع موردنیاز طرح را، هزینه ناخالص اقتصادی می‌خوانند.

  Opportunity cost

هزینه امکانات از دست رفته

فایده از دست رفته حاصل از عدم استفاده از یک کالا یا منبع در بهترین گزینه بعدی را، هزینه امکانات از دست رفته آن می‌خوانند. برای تعیین ارزش محصولات غیر افزاینده و منابع موردنیاز افزاینده، باید هزینه امکانات از دست رفته آنان را تعیین کرد.

Average incremental economic cost

میانگین هزینه اضافی اقتصادی

حاصل تقسیم ارزش کنونی هزینه‌های سرمایه‌گذاری و عملیاتی برحسب قیمت‌های اقتصادی، بر ارزش کنونی مقدار محصول طرح، نشان‌دهنده میانگین هزینه اضافی اقتصادی است. تفاوت هزینه و مقدار تولید در دو حالت با اجرا و بدون اجرای طرح، نمایانگر هزینه اضافی اقتصادی و تولید اضافی است.

نرخ تنزیل مورد عمل برای تعیین ارزش کنونی، نرخ محاسباتی تنزیل است.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Average incremental financial cost

میانگین هزینه اضافی مالی

حاصل تقسیم ارزش کنونی هزینه‌های سرمایه‌گذاری و عملیاتی برحسب قیمت‌های مالی، بر ارزش کنونی مقدار محصول طرح، نشان‌دهنده میانگین هزینه اضافی مالی است. تفاوت هزینه و مقدار تولید، در دو حالت با اجرا و بدون اجرای طرح، نمایانگر هزینه اضافی مالی و تولید اضافی است. نرخ تنزیل مورد عمل برای تعیین ارزش کنونی، نرخ محاسباتی تنزیل است.

 Distribution effects

 آثار توزیعی

تحلیل چگونگی توزیع فایده خالص حاصل از هزینه و فایده طرح، بین مشارکت کنندگان در طرح را، آثار توزیعی طرح می‌خوانند. مشارکت کنندگان در طرح، شامل عرضه کنندگان منابع، مصرف‌کنندگان محصول، دولت، کارکنان، وام دهندگان و مؤسسه مجری طرح، می‌باشد.

  Externalities

آثار و پیامدهای بیرونی

 آن گونه پیامدهای طرح که هزینه و فایده آن عاید افراد ثالث می‌شود و هیچ دریافت و یا پرداختی بابت آن انجام نمی‌گیرد و ازاین‌رو تأثیر مالی ندارد و در حساب‌های مالی طرح منعکس نمی‌شود، پیامدهای بیرونی (یا خارجی، یا جانبی، یا فرعی و یا سرریز) طرح نام دارد. در تحلیل اقتصادی طرح، باید پیامدهای بیرونی را برحسب قیمت‌های اقتصادی برآورد و در محاسبات منظور کرد.

Economic life of a project

عمر اقتصادی طرح یا دوره اقتصادی طرح 

دوره (عمر) طرح از شروع بهره‌برداری تا زمانی است که آثار اقتصادی و عوامل فیزیکی (استهلاک فیزیکی، منسوخ شدن، تغییر نیازمندی‌های خدماتی طرح، احتمال خطر به علت عدم اطمینان) سبب شود تا هزینه‌های طرح بر فایده‌هایی که انتظار می‌رود، در صورت ادامه آن به دست آید، فزونی گیرد، عمر اقتصادی طرح معمولاً کوتاه‌تر از عمر فیزیکی آن است.

مدت زمانی که بهره‌برداری و تولید محصول ازنظر اقتصادی توجیه داشته باشد.

 Economic rate of return

نرخ بازده اقتصادی

هر گاه تمام هزینه و فایده طرح برحسب قیمت‌های اقتصادی تعیین شود، نرخ بازده منابع مورداستفاده در طرح را، نرخ بازده اقتصادی آن می‌خوانند. آن نرخ تنزیلی که ارزش کنونی جریان فایده اقتصادی طرح را باارزش کنونی هزینه اقتصادی آن به‌طور دقیق برابر می‌کند، نرخ بازده اقتصادی طرح خوانده می‌شود. طرحی که بازده اقتصادی آن حداقل برابر و یا بیشتر از نرخ محاسباتی تنزیل است، موردپذیرش قرار می‌گیرد.