متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-46

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

  

Supervision of operation and maintenance

نظارت بر بهره‌برداری و نگهداری

نظارت بر بهره‌برداری و نگهداری عبارت است از بررسی و کنترل فعالیت‌های بهره‌برداری و نگهداری و تطبیق آن‌ها با دستورالعمل‌ها و الزامات آن و مقایسه عملکرد آن با معیارها و هدف‌های تعیین‌شده کنترل و بررسی انجام تعمیرات و حفاظت‌های لازم.

Operation

بهره‌برداری

بهره‌برداری به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که به ما اطمینان می‌دهد که عملکرد طرح طبق دستورالعمل تهیه‌شده به‌وسیله طراح بوده و اهداف طرح برآورده شده است.

 Normal operation

 بهره‌برداری عادی

بهره‌برداری از یک سیستم بر پایۀ محاسبات و مفروضات طراحی و دستورالعمل‌های تعیین‌شده.

 Emergency operation

بهره‌برداری اضطراری

بهره‌برداری از یک سیستم در مواقع غیرعادی و اتفاقی.

Coordinated operation

بهره‌برداری هماهنگ

بهره‌برداری درست از تعدادی تأسیسات و یا یک واحد بزرگ، وقتی‌که تحت نظر دو یا چند مدیریت مستقل و یا اینکه با استقلال جزئی اداره می‌گردند. مدیریت هماهنگ معمولاً برای بالا بردن منافع کلی تأسیسات یا گروه‌های مختلف تأسیساتی است که اگر به‌طور جداگانه اداره شوند سود کمتری می‌دهند.

برنامه کلی بهره‌برداری ممکن است به توافق ادارات ذینفع یا توسط یک مؤسسه واحد تعیین گردد.

 Operation cycle

دوره بهره‌برداری

دوره تولید کالا و یا ارائه خدماتی که طرح به‌منظور تأمین آن‌ها، اجرا شده و شامل مراحل زیر است:

مرحله بهره‌برداری آزمایشی و مرحله بهره‌برداری تجاری.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Trial operation

مرحله بهره‌برداری آزمایشی

مرحله بهره‌برداری آزمایشی، مرحله قبل از مرحله بهره‌برداری تجاری است. یعنی در ابتدای شروع بهره‌برداری و با تولید در مقیاس محدود (کمتر از ظرفیت طرح) می‌باشد. در این مرحله عملکرد قسمت‌های مختلف به‌دقت زیر نظر قرار می‌گیرد و آزمایش‌های عملکردی انجام می‌شود و معایب احتمالی دستگاه‌ها تجهیزات برطرف می‌شود.

 Commercial operation

 مرحله بهره‌برداری تجاری

مرحله بهره‌برداری تجاری بعد از مرحله بهره‌برداری آزمایشی است. یعنی پس از آنکه تمامی عوامل تشکیل‌دهنده خط تولید مورد آزمایش و تأیید قرار گرفت بهره‌برداری تجاری با ظرفیت کامل شروع می‌شود.

 Maintenance

نگهداری

نگهداری فعالیت‌هایی است که با انجام آن‌ها طرح طبق شرایط خواسته‌شده بوده و مطمئن باشیم که طرح همواره قادر به ادامه کار و آماده برای بهره‌برداری است.

Technical maintenance

تعمیر و نگهداری فنی

بخشی از تعمیر و نگهداری، شامل تعویض قطعات مهم و مجموعه‌ها یا زیرمجموعه‌هایی که دیگر قابل استفاده نیستند، تنظیم دقیق، آزمون و میزان کردن قطعات داخلی.

Planned maintenance

تعمیر و نگهداری برنامه‌ای

برنامه منظم تعمیر و نگهداری که هدف آن افزایش عمر مفید و تجهیزات و جلوگیری از خرابی آن‌هاست.

 Maintainability

قابلیت نگهداری

قابلیت نگهداری عبارت است از قابلیت سیستم، تحت شرایط معین بهره‌برداری، در پایداری و یا برگشتن به حالتی که در آن سیستم بتواند کارکرد الزامی خود را داشته باشد، درحالی‌که تعمیرات و نگهداری سیستم تحت شرایط معین و با استفاده از روش‌ها وسایل تجویز شده انجام‌شده باشد.

Routine maintenance

نگهداری عادی

 ـ انجام تعمیرات یا نگهداری از طریق نیروهای ادواری موقت که برای همین منظور فراهم می‌گردد.

 ـ انجام تعمیرات یا نگهداری که به‌طور سالانه یا ادواری انجام می‌شود. این‌گونه نگهداری را

(مرمت سالانه) نیز می‌گویند.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Special maintenance

 نگهداری ویژه

انجام مرمت یا نگهداری با در نظر گرفتن ارزیابی مجاز (نه ارزیابی عادی) برای این منظور.

 Maintenance bond

تعهد نگهداری

یک پوشش معمولی که صحت فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات و مواد آن را در مقابل عیب و نقص تضمین می‌کند به هر حال تعهد نگهداری گاهی ممکن است شامل تضمین بهره‌برداری موفق و کارا نیز باشد.

 Operation(economic) life

عمر بهره‌برداری

تعداد سال‌هایی که طرح یا کالا مورداستفاده قرارگرفته و پس از آن طرح یا کالای سرمایه‌ای را به علت فزونی هزینه‌ها بر فایده‌ها و غیراقتصادی بودن بهره‌برداری از آن باید جایگزین کرد.

 Operating costs

هزینه بهره‌برداری

هزینه‌ای که مستقیماً مربوط به بهره‌برداری از تأسیسات می‌شود. از قبیل: هزینه برق یا سوخت و روغن، سرویس، تعمیرات، هزینه اداری و غیره.

 Maintenance cost

هزینه نگهداری

این هزینه شامل هزینه‌های نگهداری و تعمیرات است.

Emergency

شرایط اضطراری

این واژه در حالات غیرمترقبه که انجام فوری کار ضرورت دارد به‌کاربرده می‌شود. مثلاً تعمیر سریع ابنیه فنی برای جلوگیری از خراب شدن آن و سایر اقدامات مشابه در مواقعی که نمی‌توان کار را از طریق قراردادهای ساختمانی انجام داد.

Costeffectiveness analysis

تحلیل ثمربخشی هزینه 

تحلیل ثمربخشی هزینه، روشی است که بر اساس آن می‌توان بهترین گزینه تحقق یک فعالیت، یا فرایند و یا اقدام را با کمترین هزینه اقتصادی، تعیین کرد. از سوی دیگر، در شرایط محدودیت منابع نیز، می‌توان با استفاده ازاین‌روش، گزینه‌ای که با کاربرد منابع محدود، حداکثر نتیجه را عاید می‌کند مشخص کرد. ازاین‌روش، در مواردی استفاده می‌شود که پیامدهای طرح قابل شناسایی است، اما قابل تقویم پولی نیست.