متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-45

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Costbenefit analysis

تحلیل هزینه  فایده

تحلیل منفعت  هزینه یک رویه مهم ارزشیابی انجام پذیری و مطلوبیت هر پروژه است. اگر هزینه‌ها از منافع کمتر باشد پروژه، پذیرفتنی است. در غیر این صورت، پذیرفته نیست. ارزشیابی پروژه باید چنان گسترده باشد که صرفه‌های خارجی Externality پروژه را نیز دربر گیرد. بنابراین، هزینه‌ها باید هزینه‌های غیر پولی اجتماعی از قبیل آسیب‌های وارده به محیط‌زیست و یا سلامتی کارگران را نیز شامل شود. و در منافع نیز می‌باید منافعی از قبیل آموزش کارگران، اشتغال‌زایی، توزیع درآمد و صرفه‌جویی‌های ارزی نیز لحاظ شود.

 Costbenefit analysis

تحلیل هزینه و سود

فنی که با آن هزینه‌ها و سودهای یک پروژه، (نحوه برگشت سرمایه و مقایسه سرمایه‌گذاری در حالت‌های جایگزین) تجزیه‌وتحلیل می‌شود. در این روش هزینه‌ها و سودهای پروژه تا حد امکان با معیارهای کمّی بیان می‌شود.

 Risk analysis

تحلیل خطرپذیری

استفاده از دانش و روش‌ها برای بررسی و اندازه‌گیری آثار خطرپذیری و احتمال وقوع خطر می‌باشد.

 Sensitivity analysis

تحلیل حساسیت

برآورد تأثیر تغییرات منفی احتمالی بر نتایج اقتصادی طرح را تحلیل حساسیت می‌گویند. هرگاه یک یا دو متغیر عمده بر نتیجه اقتصادی طرح تأثیرگذار باشد، باید در طراحی طرح، تدابیر لازم برای کاهش و یا خنثی نمودن آثار منفی آن‌ها اندیشیده شود.

 Sensitivity indicator

شاخص حساسیت

نسبت درصد تغییر ارزش خالص کنونی طرح، بر درصد تغییر یک متغیر را، شاخص حساسیت می‌نامند. بالاتر بودن نسبت یادشده، نشان‌دهنده حساسیت زیادتر طرح، در قبال متغیر موردبررسی است.

 Project alternative

گزینه‌های طرح

روش‌های گوناگون و موجه فنی برای تحقق هدف موردنظر را، گزینه‌های طرح می‌خوانند، گزینه‌های طرح شامل: مکان‌های مختلف، انواع تکنولوژی (فناوری)، ظرفیت‌های متفاوت و زمان‌بندی‌های مختلف می‌شود. گاه می‌توان طرح‌های سرمایه‌گذاری، تغییر سیاست‌ها و ظرفیت سازی را نیز، گزینه‌های یکدیگر تلقی کرد. پیش از تحلیل و ارزشیابی اقتصادی کل طرح، باید گزینه‌های مختلف تحقق هدف موردنظر، بررسی گردد و بهترین آن‌ها انتخاب شود.

راه‌های چاره، شقوق مختلف. منظور روش‌ها و گزینه‌های مختلفی است برای انجام کاری معین و رسیدن به هدفی مشخص.

 Optimal alternative

گزینۀ بهینه

روش یا راه حلی که در مجموع، بیشترین مزایا و کمترین هزینه و معایب را در مقایسه با گزینه‌های دیگر داشته باشد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Design review

بازنگری طراحی

بررسی یک طراحی به‌صورت مدون، جامع و نظام‌یافته به‌منظور ارزیابی قابلیت آن برای برآورده کردن نیازمندی‌های کیفیت، شناسایی مشکلات موجود (در این زمینه) و ارائه پیشنهاد برای یافتن راه حل آن‌ها.

یادآوری بازنگری طراحی را در هر مرحله از فرایند طراحی می‌توان انجام داد، ولی به هر حال باید بعد از پایان این فرایند نیز انجام گیرد.

 Project approval

تصویب طرح

تصویب طرح فرایندی است که در آن جزئیات طرح موردبررسی و کنترل قرارگرفته و در صورت‌پذیرش طرح توسط کارفرما یا نماینده وی مورد قبول قرار می‌گیرد.

Execution phase

مرحله اجرا (مرحله سه)

این مرحله شامل انجام مناقصه و نظارت بر پیشرفت فعالیت‌های اجرایی طرح طبق نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی تهیه‌شده در مرحله دوم و برنامه زمان‌بندی تفصیلی مصوب می‌باشد.

 

Project execution

اجرای طرح

اجرای طرح عبارت است از انجام دادن فعالیت‌های زیر:

انتخاب روش اجرا، طراحی تفصیلی و تهیه نقشه‌های اجرایی، تهیه یا ساخت تجهیزات و کالا، عملیات ساختمان و نصب و آماده‌سازی برای بهره‌برداری.

 Supervision

نظارت

مجموعه خدمات و اقداماتی است که برای کنترل و حصول اطمینان از صحت اجرای کار طبق اسناد و مدارک قرارداد انجام می‌شود.

 Overall supervision

نظارت عالی

نظارتی است که باهدف هماهنگی بین عوامل دست‌اندرکار اجرای طرح همراه با بازدیدهای منظم از کارگاه برای کنترل کمی و کیفی کار و به‌منظور حصول اطمینان و تطابق آن با نقشه و مشخصات کنترل برنامه و پیشرفت کار و تهیۀ گزارش‌های جامع و مدیریتی و عملیاتی انجام می‌شود.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Site supervision

نظارت کارگاهی

مجموعه خدمات و اقداماتی است که توسط عوامل نظارت کارگاهی با پشتیبانی دفتر مرکزی مهندس مشاور در حین عملیات اجرایی طبق اسناد و مدارک قرارداد به‌منظور اطمینان از تطابق عملیات با نقشه‌ها و مشخصات فنی انجام می‌شود.

  Consultant

مهندس مشاور (دستگاه نظارت)

مهندس مشاور، شخص حقوقی است که برای نظارت بر اجرای کار، در چارچوب اختیارات تعیین‌شده در اسناد و مدارک قرارداد، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می‌شود.

مهندس مشاور به معنای شخصی است که از طرف کارفرما به این عنوان منصوب شده و بامنظوری که در پیمان آمده، فعالیت می‌کند.

 Resident engineer

مهندس ناظر

مهندس ناظر، نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین‌شده در اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار معرفی می‌شود.

شخصی که از طرف مشاور برای انطباق کارهای اجرایی با نقشه‌ها، مشخصات کارها و سایر مدارک پیمان و نظارت فنی بر عملیات اجرایی و کنترل مستقیم کار، به کار گرفته می‌شود.

 Employer`s consultant

مشاور کارفرما

شخص حقوقی است که به‌عنوان عامل فنی کارفرما، برای انجام خدمات فنی درزمینهٔ کارهای موضوع پیمان و به شرح مفاد موافقت‌نامه، به پیمانکار معرفی می‌شود.

 Technical inspector

بازرس فنی

شخصی است حقیقی یا حقوقی که از سوی کارفرما به‌منظور نظارت بر فعالیت‌های کنترل کیفی کارهای انجام‌شده از سوی پیمانکار، به کار گمارده می‌شود تا زیر نظر مشاور کارفرما انجام وظیفه کند.