متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-44

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

  Climate

اقلیم

شرایط آب و هوای یک منطقه در یک دوره چند ساله

 Climatology

 اقلیم شناسی

بخشی از علوم که از آب و هوای یک محل معین و در یک دوره زمانی مشخص گفتگو می‌نماید، همچنین روابط آماری، مقادیر میانگین، مقادیر نرمال، بسامدها، تغییرات و چگونگی پخش پدیده‌های آب و هوا را بررسی می‌کند.

 Meteorology

هواشناسی

علمی که جو زمین (نیوار) و پدیده‌های درون آن را مطالعه و سیر تحول آن‌ها بررسی می‌کند.

Ecology

اکولوژی (بوم شناسی)

علمی است که درباره رابطه بین گیاهان و موجودات زنده و ارتباط آن‌ها با محیط‌زیستشان بحث می‌کند.

 Ecosystem

اکوسیستم

الف مجموعه‌ای از موجودات زنده و یا غیرزنده با تأثیرات متقابل روی یکدیگر و محیط‌زیست.

ب زیستگاهی طبیعی شامل اجزای زنده و غیرزنده که بر روی یکدیگر اثر متقابل داشته و با تغییراتی که در مواد به وجود می‌آورند، موجبات تجمع موجودات زنده با خصوصیت‌های ویژه را فراهم می‌سازند.

 Environmental conditions

شرایط محیطی

شرایط فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیکی محیط خارج است که سیستم در زمان‌های معینی، در معرض آن‌ها قرار می‌گیرد، شرایط محیطی، معمولاً شامل شرایط محیط طبیعی و شرایط محیطی ایجاد شده توسط خود سیستم یا عوامل خارجی می‌باشد.

 Environmental factors

عوامل محیطی

عوامل فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیکی نظیر دما، ارتعاش و ... که به‌تنهایی یا در ترکیب با یکدیگر بر یک سیستم تأثیر می‌گذارند و شرایط محیطی را به وجود می‌آورند، عوامل محیطی خوانده می‌شود.

 Drawing

نقشه

عبارت است از اطلاعاتی که به‌صورت ترسیمی و با ابعاد و اندازه‌های مشخص و جزئیات لازم ارائه‌شده و ممکن است دارای حاشیه نویسی نیز باشد.

اطلاعات ارائه‌شده به‌صورت ترسیمی است که ممکن است حاوی حاشیه نویسی نیز باشد.

Site

ساخت گاه

محل استقرار قسمت‌های مختلف طرح را ساخت گاه گویند و این محل معمولاً با نقشه‌برداری تعیین حدود و با محدودۀ عملیات ساختمانی مشخص می‌شود.

 مکان یا مسیر دقیق اجرای طرح.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Layout

جانمایی

الف شکل قرار گرفتن قسمت‌های مختلف یک طرح و فضاهای بین آن‌ها را با توجه به شرایط طرح و در نظر گرفتن ارتباط مطلوب، امکان دسترسی و استفاده بهینه از آن‌ها را نشان می‌دهد.

ب نقشه‌ای که در آن آرایش تجهیزات و فضا و ترتیب استقرار آن‌ها نشان داده‌شده است.

 Process

فرایند

مجموعه فعالیت‌های مرتبط به هم یا متعامل که دروندادها را به بروندادها تبدیل می‌کند.

یادآوری  دروندادهای یک فرایند عموماً بروندادهای سایر فرایندها هستند.

یادآوری  فرایندها در یک سازمان عموماً برنامه‌ریزی می‌شوند و تحت شرایط کنترل شده به اجرا درمی‌آیند تا ارزش افزوده حاصل گردد.

یادآوری  فرایندی که انطباق محصول حاصل از آن را نتوان به سهولت یا به‌طور اقتصادی موردتصدیق قرار داد، غالباً (فرایند ویژه) می‌نامند.

سیستم یا رشته‌ای از عملیات که به‌طور پیوسته یا منظم به شیوهای از پیش معین یا طرح‌ریزی شده برای رسیدن به نتیجه‌ای مطلوب انجام می‌شود.

 Project justification

توجیه طرح

امکان اجرای طرح ازلحاظ فنی یا دیگر جنبه‌های زیر:

ملاحظات اقتصادی و مالی

ملاحظات سیاسی

ملاحظات دفاعی

از نقطه نظر ملی

از نقطه نظر منطقه‌ای

 اطمینان از اینکه برای رفع نیاز جامعه تمام گزینه‌های مختلف مورد مطالعه قرارگرفته و از میان آن‌ها بهترین گزینه مشخص‌شده است ازاین‌رو انتخاب و اجرای طرح ازنظر جامعه سودمند و خردمندانه است.

 Economic feasibility

توجیه اقتصادی

بررسی طرح پیشنهادی به‌منظور اطمینان از این‌که درآمدهای پیش‌بینی‌شده بیشتر از هزینه‌های برآورد شده است.

توجیه زیست‌محیطی

 Environmental feasibility

قسمتی از مطالعات امکان پذیری اجرای یک طرح که آثار اجرا و بهره‌برداری از طرح را بر محیط طبیعی ناحیه یا منطقه ازلحاظ تعادل اکولوژیک و حفظ محیط‌زیست موردبررسی قرار می‌دهد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Life cycle cost

هزینه طول عمر

الف مجموع تمام هزینه‌های مطالعات و طراحی، خرید، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری طی یک دوره زمانی مشخص (طول عمر طرح) است.

‌بمجموع هزینه‌های دوره عمر محصول که مربوط به طراحی، تهیه، تولید و نصب یک محصول ونیز تأمین بودجه، مالیات‌ها، بهره‌برداری، پشتیبانی تدارکاتی، نگهداری، بازسازی، تعمیرات، جایگزینی و دفع آن باشد.

‌جدر تولید صنعتی همچنین به مجموع هزینه توسعه، تولید و کاربرد اطلاق می‌شود.

 

 Economic analysis of project

تحلیل اقتصادی طرح

هدف از تحلیل اقتصادی طرح‌ها، تخصیص منابع کشور به شیوه‌ای مطلوب تا موجبات افزایش درآمد کشور فراهم گردد، تخصیص منابع به گونه‌ای که برای تولید یک محصول کمترین منابع مصرف شود.

در تحلیل اقتصادی تأثیر طرح بر اقتصاد کشور و درنتیجه سودآوری اقتصادی موردنظر است و دو عمل زیر انجام می‌شود:

الف برآورد هزینه‌ها و درآمدهای گزینه‌های مختلف بر اساس قیمت‌های واقعی.

ب مقایسه گزینه‌های مختلف ازنظر هزینه و درآمد با در نظر گرفتن اقتصاد ملی کشور.

 Financial analysis of project

 تحلیل مالی طرح  

تحلیل مالی به‌منظور بررسی وضعیت مالی پروژه انجام می‌شود. معیارها یا شاخص‌های مورداستفاده در این مطالعه با استفاده از قیمت‌های بازاری عوامل تولید و محصولات محاسبه می‌شوند درحالی‌که در تحلیل اقتصادی از قیمت‌های حقیقی یا شبه قیمت‌ها استفاده می‌شود.

 برآورد هزینه‌ها و درآمد گزینه‌های مختلف بر مبنای قیمت بازار، بررسی منابع تأمین اعتبار، برآورد درآمدهای حاصل از اجرای طرح با استفاده از قیمت‌های بازار و بررسی کفایت درآمدها برای بازپرداخت منابع مالی و سود آن‌ها می‌باشد. در تحلیل مالی هدف، اندازه‌گیری و برآورد سودی است که عاید سرمایه‌گذار یا مؤسسه می‌شود.

 Cost analysis

تحلیل هزینه

ارزیابی هر واحد هزینه که مجموعاً قیمت کل را تشکیل می‌دهند. این ارزیابی باید شامل تأیید هزینه‌ها با قیمت روز بوده و به‌طور دقیق و کامل برای یک‌زمان مشخص تهیه‌شده باشد و ممکن است شامل ارزیابی و تصویری از اقلام مشخص قیمت برای تعیین ضرورت هزینه، کاهش هزینه‌های احتمالی و مبانی برای کاهش هزینه‌های بالاسری باشد. تحلیل هزینه به رقم مالی طرح و پیچیدگی تدارک بستگی دارد.