متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-43

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Studies and design

مطالعات و طراحی

مطالعات و طراحی شامل مراحل شناسایی، توجیهی و طراحی تفضیلی است.

 Prefeasibility and feasibility study

تهیه طرح

عبارت است از انجام تحقیق، بررسی، مطالعه و طراحی مورد لزوم برای شناسایی، توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی و به‌طورکلی فعالیت‌هایی که من جر به پذیرش یا رد طرح (به معنای توصیه به سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری در طرح) می‌شود و نیز اقداماتی که به‌منظور برنامه‌ریزی، ساماندهی، هدایت و راهبری و مراقبت و کنترل بر فعالیت‌های فوق انجام می‌گیرد.

Reconnaissance phase

مرحله مطالعات شناسایی

مرحله مطالعات شناسایی شامل شناخت اجزای تشکیل‌دهنده طرح، امکانات فنی اجرایی، مطرح کردن ایده‌های مختلف و تبدیل آن به طرح، بررسی نیازها و بازاریابی.

مطالعات شناسایی بیشتر در جهت نیاز به انجام یا عدم انجام مطالعات بیشتر و تشخیص محدودیت‌های فیزیکی، مشخصات کلی  محل طرح  حدود سرمایه‌گذاری یک طرح و همچنین امکان اجرا و یا عدم امکان اجرای طرح و گزینه‌های مختلف موردبررسی قرار می‌گیرد و عموماً با استفاده از اطلاعات موجود و کارهای دفتری، گزارش این مرحله تهیه می‌شود.

مطالعات این مرحله باید پاسخگوی سؤالات زیر باشد.

گزینه‌های قابل اجرا کدم‌اند؟

آیا ادامه مطالعات در مرحله بعدی قابل توجیه است؟

چه نوع مطالعات اضافی موردنیاز است؟

برآورد هزینه و ظرفیت و بازده تقریبی طرح چقدر است؟

Feasibility phase

مرحله توجیهی (مرحله یک)

مرحله توجیهی به مرحله‌ای اطلاق می‌گردد که در آن با انجام مطالعات لازم و با جزئیات کافی، گزینه‌های پیشنهادی موردبررسی قرار می‌گیرد و گزینه برتر بر پایه بررسی‌ها و محاسبات انجام‌شده و توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی معرفی می‌شود و طراحی و تهیه نقشه‌های لازم در حد این مرحله و تحلیل‌ها جهت تأیید توجیه‌پذیری طرح و دستیابی به برآوردهای قابل‌قبول هزینه‌های طرح انجام می‌شود.

نتیجه این مرحله باید پاسخگوی سؤالات زیر باشد.

آیا طرح ارزش اجرایی دارد؟

در صورت داشتن ارزش اجرایی چه گزینه‌هایی مناسب است؟ گزینه برتر (بهینه) از بین گزینه‌های مناسب کدم است؟ برآورد هزینه‌ها و حجم سرمایه‌گذاری چقدر است؟

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Reconnaissance studies

مطالعات شناسایی

گردآوری تمام داده‌ها و نتایج کارهای انجام‌شده در مورد طرحی در منطقه مورد مطالعه و در صورت نیاز انجام کارهای صحرایی به کمترین مقدار ممکن و در کمترین مدت برای مطالعات تفصیلی (بررسی امکانات و محدودیت‌ها، بررسی امکان اجرای طرح و برآورد تقریبی هزینه اجرا).

 Feasibility studies

مطالعات امکان سنجی

بررسی فنی و اقتصادی مقدماتی طرح‌های توسعه که در برگیرندۀ میزان هزینه‌ها، درآمدها و سودآوری طرح و امکان اجرای آن است و به تصمیم‌گیری جهت ادامه یا قطع مطالعات مراحل بعدی طرح می‌انجامد.

 Conceptual studies

 مطالعات طراحی مفهومی

مطالعاتی که بر اساس داده‌های اصلی طرح انجام می‌شود و سیمای کلی طرح را ترسیم می‌کند.

 Design

طراحی

فرایند ترکیب ایده‌ها با نیازها و ارائه آن به‌صورت شماتیک یا نقشه همراه با مشخصات و دستورالعمل‌های لازم به‌منظور اجرای آن.

 Conceptual design

طراحی مفهومی

بخشی از فرایند طراحی است که در آن فرایندهای اصلی و کارکرد سیستم‌های عمده تشکیل‌دهنده طرح، تعیین می‌شود. در این فرایند ممکن است بیش از یک گزینه برای برآورده ساختن اهداف طرح ارائه گردد.

طراحی بنیادی یا مهندسی پایه

  Basic engineering

 طراحی که بر اساس نتیجه طراحی مفهومی، با بررسی‌های کامل و انجام محاسبات دقیق مهندسی انجام می‌شود و مشخصات عناصر اصلی طرح را تعیین می‌کند.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Basic design

طراحی اولیه (پایه)

بخشی از فرایند طراحی است که در آن ساختارهای اصلی طرح بر اساس گزینه برتر در مرحله طراحی مفهومی تعیین می‌گردد. در این مرحله، فرایندها به‌روشنی تعیین و کارکردهای اصلی تمامی سیستم‌ها و سازه‌های تشکیل‌دهنده طرح مشخص می‌شود.

 Detail engineering

مهندسی تفصیلی

مهندسی تفصیلی که بر مبنای مهندسی پایه، انجام می‌شود و جزئیات اجرایی در بخش‌های مختلف اعم از خرید و ساخت تجهیزات و کالا، مدارک لازم برای عملیات ساختمان و نصب و راه‌اندازی و... را تهیه می‌کند.

 Detail design

طراحی تفصیلی

فرایند طراحی و محاسبات و تهیه نقشه‌های لازم در مقیاس مناسب و با جزئیات کافی به نحوی که اجرای آن با ابهام یا مشکلی مواجه نشود و همچنین ویژگی مواد و روش ساخت برای هریک از اجزای تشکیل‌دهنده طرح و مشخصات فنی آن‌ها نیز تعیین می‌گردد.

فرایند طراحی که در آن اطلاعات لازم در مورد جزئیات ساختار طرح فراهم می‌گردد. در این طراحی شکل‌ها، ابعاد و رواداری ها دقیقاً مشخص می‌شود ویژگی‌های مواد و روش ساخت برای هر یک از اجزای تشکیل‌دهنده طرح تعیین می‌گردد.

 Scope of work

دامنه کار

واژهای قرار دادی که محدوده یا گستره کار ازجمله محل، هندسه طرح، مجموعه فعالیت‌ها، توسعه یا اصلاح تجهیزات را طبق قرارداد مشخص می‌کند.

Salient features of a project

مشخصات طرح

اطلاعات مهم یک طرح به‌طور مختصر که مشخص‌کننده نوع، اهمیت، ویژگی‌ها و هدف آن باشد.

Project geographicalarea(position)

محل جغرافیایی طرح

محدوده جغرافیایی، در حد شهر و یا روستا که ساخت گاه طرح در آن واقع است.

 Geographic region

 منطقه طرح

محدوده جغرافیایی، در حد استآن‌که محل جغرافیایی طرح در آن واقع است.

 Work environment

محیط کار

مجموعه‌ای از شرایط که کار تحت آن شرایط انجام می‌گیرد.

یادآوری شرایط شامل عوامل فیزیکی، اجتماعی، روان‌شناختی و زیست‌محیطی است. (مانند دما، نحوه ارزشیابی و پذیرش، مهندسی، عوامل انسانی و ترکیب مواد موجود در هوا)