متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-40

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Vendor

فروشنده

تولید کن نده، سازنده، تأمین‌کننده، توزیع کننده یا عوامل فروش است که از طریق انعقاد پیمان با پیمانکار، متعهد به تأمین اقلامی از مصالح و تجهیزات موردنیاز اجرای کار است. تولید کنندگان، سازندگان، تأمین کنندگان یا توزیع کنندگان اقلامی از مصالح و تجهیزات موردنیاز کار فروشندگان نیز، (فروشنده) نامیده می‌شوند.

Supplier

عرضه‌کننده

سازمانی که محصولی را برای مشتری فراهم می‌کند.

در موارد مبتنی بر قرارداد، عرضه‌کننده را ممکن است پیمانکار بنامند.

عرضه‌کننده ممکن است برای مثال تولیدکننده، توزیع کننده، واردکننده، مونتاژ کننده و یا سازمان خدماتی باشد.

 Interim payment

پرداخت موقت

پرداختی است که در نتیجۀ ارزیابی موقت انجام می‌شود.

  Cost

هزینه

هزینه عبارت است از تمام مخارجی که به‌طور معقول و متعارف توسط پیمانکار صرف می‌شود.

هزینه‌های داخل و خارج از کارگاه و بالاسری را دربر می‌گیرد.

هزینه عبارت از تمام مخارجی است که پیمانکار به‌طور معقول و متعارف در داخل یا خارج کارگاه متحمل شده (یا خواهد شد) و شامل مخارج بالاسری و مشابه آن نیز می‌شود. لیکن شامل سودپیمانکار نمی‌گردد.

Construction cost

هزینه تمام شده عملیات

عبارت است از هزینه عملیات انجام‌شده برابر مجموع مبالغ صورت وضعیت قطعی و تعدیل آحاد بها.

 Mechanical completion

تکمیل مکانیکی

به معنای اتمام عملیات ساختمان و نصب و پیش راه‌اندازی است، به‌نحوی‌که کار موردنظر آماده راه‌اندازی باشد.

  Precommissioning

پیش راه‌اندازی

به تمام عملیات پس از تکمیل ساختمان و نصب، از قبیل انجام آزمایش‌ها، بازرسی‌ها و هر نوع کارهای تکمیلی دیگر گفته می‌شود، به‌نحوی‌که کار موضوع پیمان را آماده راه‌اندازی سازد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Commissioning

راه‌اندازی

به معنای انجام کارهای لازم برای قرار دادن موضوع پیمان در شرایط عملیاتی پس از تکمیل مکانیکی، است.

 Performance test

آزمایش عملکردی

مجموعه آزمایش‌ها و رسیدگی‌هایی است که به‌منظور حصول اطمینان از دستیابی به شرایط تضمین‌شده عملکردی و میزان مصارف، پس از مرحله راه‌اندازی صورت می‌گیرد.

 Tests on completion

 آزمایش‌های زمان تکمیل

به معنای آزمایش‌هایی است که در پیمان مشخص‌شده یا موردتوافق دو طرف پیمان قرارگرفته، یا به‌عنوان دستور تغییر کار که باید قبل از تحویل گرفتن کارها یا بخشی از کارها (برحسب مورد) توسط کارفرما انجام شوند.

Tests after completion

آزمایش‌های پس از تکمیل

یعنی آزمایش‌هایی (در صورت وجود) که در پیمان تصریح‌شده و پس از تحویل تمام یا بخشی از کارها به کارفرما (برحسب مورد)، باید انجام شود.

  Operational preparation

آماده‌سازی برای بهره‌برداری

 شامل تمام اقداماتی است که به‌موازات سایر فعالیت‌های اجرایی انجام می‌شود تا بهره‌برداری به‌موقع و با ظرفیت پیش‌بینی‌شده در طراحی ممکن گردیده و همچنین نگهداری مؤثر، مطلوب و ساده‌تر طرح عملی باشد.

Statement

صورت وضعیت

سندی که مقدار کار یا خدمات انجام‌شده را در مقاطع زمانی مشخص و مبلغی را که برای آن‌ها باید پرداخت شود (بر مبنای قرارداد یا پیمان) نشان می‌دهد.

یعنی صورت وضعیتی که پیمانکار به‌عنوان قسمتی از درخواست پرداخت به کارفرما ارائه می‌دهد.

 Provisional statement

صورت وضعیت موقت

مدرکی است که توسط پیمانکار به‌طور ادواری در ضمن کار تنظیم شده و طی آن پول‌های مورد مطالبه وی بر اساس مجموع کارها و مصالح ثبت‌شده (پای کار) در تاریخ مشخص درخواست می‌شود.

صورت میزان کارهای انجام‌شده از شروع کار تا تاریخ موردنظر و مصالح پای کار که بر اساس فهرست‌بها یا جدول درصد پرداخت‌های منضم به پیمان و سایر پرداخت‌ها بر اساس پیمان، مبلغ آن محاسبه و مبنای پرداخت مطالبات پیمانکار می‌باشد. صورت وضعیت موقت معمولاً به‌صورت ماهانه تهیه می‌شود.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Final statement

صورت وضعیت قطعی

صورت مقادیر کارهای انجام شد‌ه که بعد از اتمام کار با دقت و همراه با مستندات لازم و بر مبنای اسناد و مدارک پیمان تهیه می‌شود و این صورت وضعیت به‌تنهایی قاطع است و مأخذ تسویه حساب قرار می‌گیرد.

  Executed work sum

مبلغ کارکرد صورت وضعیت

تفاوت صورت وضعیت موردنظر با صورت وضعیت قبلی برای هر فصل از فهرست‌بهای منضم به پیمان

 Demobilization

برچیدن کارگاه

عبارت از جمع‌آوری مصالح، تجهیزات، تأسیسات و ساختمان‌های موقت، خارج کردن مواد زائد، مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن محل‌های تحویلی کارفرما می‌باشد.

Handover

تحویل و تحول

فرایند تحویل پس از پایان کار به کارفرما در کارگاه است که با شرط یا بدون شرط انجام می‌شود.

 Provisional taking over

تحویل موقت

فرایندی است که پس از تکمیل عملیات موضوع پیمان با حضور هیئت تحویل موقت (متشکل از نماینده کارفرما، نماینده مشاور و نماینده پیمانکار) ضمن بازدید از کار انجام‌شده، آزمایش‌هایی را که برای تحویل کار لازم است انجام داده و درصورتی‌که عیب و نقصی که مانع از بهره‌برداری باشد مشاهده نکنند کار برای بهره‌برداری طی صورت مجلس تحویل کارفرما می‌شود.

 Final taking over

 تحویل قطعی

تحویل قطعی فرایندی است که در پایان دوره تضمین، هیئت تحویل (متشکل از نماینده کارفرما، نماینده مشاور و نماینده پیمانکار) از کار انجام‌شده بازدید کرده و درصورتی‌که عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد، مشاهده نکنند، این موضوع صورت مجلس شده و کار به‌طور قطعی تحویل کارفرما می‌شود.

 Defects liability

مسئولیت رفع نواقص

تعهدی است که به‌موجب آن پیمانکار ملزم می‌شود در مدت زمان معینی پس از تحویل کار هر عیب و کمبودی را که کارفرما و یا نماینده او اعلام می‌دارد ترمیم کند.