متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-38

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Shop drawings

نقشه‌های کارگاهی

نقشه‌های جزئیات ساخت قسمت‌های مختلف تجهیزات یا قسمت‌هایی از کار که بر اساس نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی و دستورالعمل‌های سازندگان، ضمن اجرای کار به‌وسیله پیمانکارتهیه و پس از تأیید مشاور از این نقشه‌ها برای ساخت و نصب قطعات و یا قسمت‌هایی از کار استفاده می‌شود.

 As built drawings

نقشه‌های چونساخت

نقشه‌های کارهای انجام‌شده به‌نحوی‌که اجرا شده‌اند و شامل تمام نقشه‌های اجرایی، اعم از تغییریافته یا بدون تغییر است که توسط پیمانکارتهیه و به تأیید مهندس مشاور می‌رسد.

  Conceptual documents

اسناد فنی مبنا

عبارت از مجموعه اسناد فنی، استانداردها، کدها، آیین‌نامه‌ها، مشخصات فنی، نقشه‌ها و سایر مدارک است که کار موضوع پیمان باید طبق آن‌ها، به‌وسیله پیمانکار انجام شود.

 Technical documents

مدارک فنی

یک یا همه اطلاعات، علمی و فنی مربوط به کار اجرایی و قرارداد است. شامل طراحی‌ها، گزارش‌های فنی، عکس‌ها، نقشه‌ها، برنامه‌ها، مشخصات و نرم‌افزارهای کامپیوتری می‌باشد. خواه قابل تکثیر باشد یا نباشد.

 Licenses

دانش فنی (لیسانس)

یک اجازه قانونی تضمین شده برای کاربرد و یا استفاده از یک دانش کاربردی خاص می‌باشد. تمام دانش‌های کاربردی خاص، لیسانس دارند و هر مهندس یا پیمانکاری که بخواهد از آن استفاده کند باید با اجازه صاحب لیسانس باشد.

دانش فنی، بخش‌هایی از کار است که منحصراً به نام (صاحب لیسانس) ثبت‌شده است.

  Licensor

صاحب لیسانس

شخصی است حقیقی یا حقوقی که صاحب فنی انحصاری، تمام یا بخشی از کار موضوع پیمان است و طبق مشخصات، فناوری و دانش فنی تمام یا بخشی از کار را تأمین می‌کند.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 License agreement

موافقت‌نامه لیسانس

عبارت است از یک قرارداد که به‌وسیله آن صاحب لیسانس حق استفاده قانونی از لیسانس را به دیگری می‌دهد.

  Site

کارگاه

محل یا محل‌هایی است که عملیات موضوع پیمان در آن اجرا می‌شود یا به‌منظور اجرای پیمان، با اجازه کارفرما از آن استفاده می‌کنند. کارگاه‌ها یا کارخانه‌های تولیدی خارج از محل‌ها و زمین‌های تحویلی کارفرما که به‌منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی که در کار نصب خواهد شد مورداستفاده قرار می‌گیرد، جزو کارگاه به شمار نمی‌آید.

اراضی یا سایر محوطه‌هایی است که طبق اسناد و مدارک پیمان به‌منظور احداث کار موضوع پیمان و یا انبار و راه‌های دسترسی مرتبط با آن‌ها، از سوی کارفرما به پیمانکارتحویل داده می‌شود.

کارگاه یعنی محل‌هایی که کارهای دائم قرار است در آنجا اجرا شود و تجهیزات و مصالح به آنجا تحویل شود و یا هر محل دیگری که در پیمان به‌عنوان بخشی از کارگاه مشخص‌شده است.

 Site manager

رئیس کارگاه

رئیس کار گاه، شخص حقیقی دارای تخصص و تجربه لازم است که پیمانکار، او را به مهندس مشاور معرفی می‌کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند.

   Designer

مهندس طراح

شخصی حقیقی یا حقوقی است (با تخصص و تجربه لازم) که از طرف پیمانکار، مسئولیت انجام تمام یا بخش‌هایی از خدمات طراحی و مهندسی کار موضوع پیمان را به عهده دارد. مهندس طراح می‌تواند از زیرمجموعه‌های سازمانی پیمانکار و یا یک شخص ثالث طرف پیمان با وی باشد که درهرحال پس از تأیید کارفرما، شروع به کار می‌کند.

 Technical arbitrator

 مرجع فنی

شخص حقیقی یا حقوقی شناخته‌شده و معتبر درزمینهٔ تخصصی ویژه است که کارفرما یا مشاور کارفرما و پیمانکار، در موارد اختلاف نظر فنی و یا تعبیرهای متفاوت از اسناد و مدارک فنی، از وی استفسار می‌کنند و نظر وی برای دو طرف قطعی است.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Contractor

 پیمانکار

پیمانکار شخص حقیقی یا حقوقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشین‌های قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می‌باشند.

 Sub contractor

 پیمانکار جزء

پیمانکار جزء، شخصی حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی را دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان، با او قرارداد می‌بندد.

Sub contractor

پیمانکار دست‌دوم

شخص حقیقی یا حقوقی است که به‌منظور انجام بخش یا بخش‌هایی از عملیات ساختمان و نصب و خدمات فنی مرتبط با آن در کارگاه، به‌وسیله پیمانکار و از طریق عقد قرارداد، به کار گمارده شده است.

پیمانکاری است که یک پیمانکار مادر، بخشی از کارهای خود را به او واگذار کرده است.

 Manufacturers

سازندگان

افرادی حقیقی یا حقوقی که وظیفه آن‌ها ساخت و یا تولید وسایل، ابزار و یا تجهیزات است.

 Equipments

تجهیزات

عبارت از دستگاه‌ها و ماشین‌آلاتی است که در عملیات موضوع پیمان نصب شده و در کار باقی می‌ماند.

Plant

تجهیزات 

یعنی دستگاه‌ها، ماشین‌آلات وسایل نقلیه‌ای که تمام یا بخشی از کارهای دائم را تشکیل دهد.

 Machinery and tools

ماشین‌آلات و ابزار

عبارت از دستگاه‌ها، تجهیزات، ماشین‌آلات و به‌طور کلی، ابزارهای اجرای کار است که به‌منظور موضوع پیمان به‌صورت موقت به کار گرفته می‌شود. ماشین‌آلات و ابزار را ممکن است ماشین‌آلات نیز بنامند.

عبارت است از تمام دستگاه‌ها، ماشین‌آلات، وسایل نقلیه و سایر وسایل و ابزار موردنیاز برای اجرا و تکمیل کارها و رفع نواقص. لیکن ماشین‌آلات و ابزار پیمانکار شامل کارهای موقت، ماشین‌آلات و ابزار کارفرما (در صورت وجود) تجهیزات و سایر چیزهایی که تمام یا بخشی از کارهای دائم را تشکیل می‌دهد نیست.