متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-37

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Provisional sum

مبلغ مشروط

مبلغی است که در موافقت‌نامه درج شده است و پرداخت آن، مشروط بر دستور کارفرما برای انجام کارها و خدمات یا خرید مصالح و تجهیزات به‌وسیله پیمانکار است.

مبلغ مشروط (در صورت وجود) عبارت است از مبلغی که در پیمان برای اجرای هر قسمت از کارها یا برای تدارک تجهیزات، مصالح یا ارائه خدمات به‌صورت مشروط مشخص‌شده است.

 Final contract price

مبلغ نهایی پیمان

مبلغ درج شده در موافقت‌نامه و تغییرات احتمالی است که بر اساس اسناد و مدارک پیمان، در آن ایجاد می‌شود.

Contract effectiveness

 نافذ شدن پیمان

به معنای شروع تعهدات دو طرف است.

  Retention sum(money)

تضمین (سپرده) حسن انجام کار

مبلغی است که از طرف کارفرما برای مدت زمان مشخصی ضبط می‌شود تا هزینه‌هایی را که در اثر اهمال پیمانکار در اجرای کامل مفاد پیمان پیش می‌آید، جبران نماید.

به‌منظور حصول اطمینان از حسن انجام کار، ده درصد از هر پرداخت پیمانکار کسر و نزد کارفرما نگهداری می‌شود. این مبلغ نگهداری شده را تضمین حسن انجام کار گویند.

عبارت است از وجوه تجمعی ذخیره شده‌ای که توسط کارفرما از پرداخت‌های (پیمانکار) کسر و نگهداری می‌شود.

Bond

ضمانت نامه (حسن انجام تعهدات)

مبلغ یا وثیقه پرداختی پیمانکار به کارفرما یا شخص ثالث به‌عنوان سپرده برای تضمین اتمام کار و جبران مبالغی است که پیمانکار طبق شرایط پیمان، مدیون شناخته می‌شود.

یادآوری ضمانت نامه بانکی می‌تواند جایگزین ضمانت نامه شود.

ضمانت نامه‌ای است به مبلغ تعیین‌شده در پیمآن‌که پیمانکار به‌منظور انجام تعهدات خود، پس از امضای پیمان تسلیم کارفرما می‌کند.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Bank guarantee

ضمانت نامه بانکی

ضمانت نامه‌ای است که بانک در مقابل شخص حقیقی یا حقوقی متعهد آن است و در مقابل ضمانت نامه ملکی به کار می‌رود.

 Advance payment

پیش پرداخت

مبلغی که کارفرما به پیمانکار پس از امضای پیمان و پیش از شروع کار یا تهیه کالا یا ارائه خدمات پرداخت می‌کند.

مبلغی است که به‌منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار، کارفرما در موعدهای مقرر در مقابل تضمین معتبر به پیمانکار پرداخت می‌کند.

Contract period

مدت پیمان یا مدت اجرای کار

مدت درج شده در موافقت‌نامه و تغییرات احتمالی است که بر اساس پیمان در آن ایجاد می‌شود.

مدت پیمان هنگام مبادله پیمان، همان مدت درج شده در موافقت‌نامه است که مدت اولیه پیمان نامیدهمی‌شود.

مدت اولیه پیمان با احتساب تأخیرهای مجاز (تمدید مدت) خارج از قصور پیمانکار.

 Time for completion

مدت تکمیل

مدت تکمیل عبارت از مدت لازم برای تکمیل تمام یا بخشی از کارهاست (برحسب مورد) به همان نحوی که در پیوست پیشنهاد مناقصه آمده به‌علاوه هرگونه تمدید (تمدید مدت تکمیل) که از تاریخ شروع محاسبه می‌شود.

Extension

تمدید مدت پیمان

اجازۀ افزایش مدت انجام کار به خاطر تأخیر ناشی از عواملی که خارج از کنترل پیمانکار باشد و یا حجم کار اضافه شده باشد.

 Unit price of contract

 نرخ پیمان

نرخ پیمان در مورد هر یک از اقلام کار عبارت از بهای واحد آن قلم کار در فهرست‌بهای منضم به پیمان با اعمال ضریب پیمان و ضریب‌های پیش‌بینی‌شده در فهرست‌بها و مقادیر کار است. در پیمان‌هایی که مشمول تعدیل آحاد بها هستند، نرخ پیمان، نرخ محاسبه شده به روش پیش گفته، پس از اعمال تعدیل آحاد بها، می‌باشد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Supplementary of contract

 متمم پیمان

پیمانی است مستقل که در ادامه کار پیمان قبلی به‌منظور تکمیل آن منعقد می‌شود.

متمم پیمان، پیمانی است که در ادامه پیمان قبلی برای ادامه کار مشابه منعقد می‌شود.

 Sub contract

 پیمان دست‌دوم

پیمانی است که به‌منظور انجام قسمتی از کار یا بخشی از خدمات توسط شخص ثالثی با پیمانکار اصلی بسته می‌شود.

Performance schedule

 برنامه زمانی اجرای کار

الف برنامه زمانی کلی: برنامه‌ای است که در آن، زمان‌بندی کلی کارهای مورد پیمان برحسب ماه، منعکس گشته و در اسناد و مدارک پیمان درج شده است.

ب برنامه زمانی تفضیلی: برنامه‌ای است که زمان‌بندی فعالیت‌های مختلف کارهای موضوع پیمان، به تفضیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی، در آن آمده است.

  Programming

برنامه‌ریزی اجرایی

 توالی منظم و مرتب شده‌ای از اجرای کار، رویدادها و فعالیت‌ها، جهت نیل به مجموعه معینی از اهداف است که در آن مشخص‌شده که چه وقت و چگونه هر کار انجام شود و همه تصمیم‌های اساسی موردنیاز در آن تعیین‌شده‌اند.

Estimated monthly cashflow

متوسط کارکرد فرضی ماهانه 

عبارت از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان است.

Drawings

نقشه‌های اجرایی

نقشه‌ایست که اطلاعات، موقعیت و ابعاد مقاطع، قطعات و اندازه‌های لازم و جزئیات کافی همراه با جداول لازم برای سازه یا ساخت یا نصب شیئی موردنظر را نشان می‌دهد و با آن اطلاعات می‌توان، آن سازه یا شئ را ساخت و بخشی از اسناد پیمان است.