متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-36

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Research and development (R&D)  

پژوهش و توسعه

فعالیت‌هایی که در جهت افزایش دانش فنی و علمی و کاربرد آن دانش در ایجاد کالاها وسایل تولید جدید و بهبود کیفیت کالاها و فرایندهای تولید انجام می‌شود.

Technical and scientific services

خدمات علمی و فنی

خدمات علمی و فنی عبارت است از: هرگونه فعالیت خدماتی و پشتیبانی که در تسهیل امر تحقیق و توسعه مؤثر بوده و موجب اشاعه و توسعه فرهنگ تحقیقاتی شود.

فعالیت‌های عمده خدمات علمی و فنی عبارت‌اند از:

اطلاع‌رسانی علمی و فنی از طریق کتابخانه‌های تخصصی، مراکز اسناد و مدارک علمی و فنی وبانکهای اطلاعات علمی و فنی که با روش‌های شناخته‌شده انجام می‌گیرد.

اشاعه و انتشار دانش علمی و فنی و فعالیت‌های منظم برای ترجمه و تألیف کتاب و مجلات علوم و فنون در سطح کشور.

بررسی و مطالعات مستمر درباره پدیده‌های طبیعی از قبیل: آب‌شناسی، زمین‌شناسی، هواشناسی، زلزله‌نگاری، خاکشناسی، منابع طبیعی، محیط‌زیست، آزمایش‌های علمی که با به‌کارگیری روش‌ها و فنون شناخته‌شده انجام می‌گیرد.

گردآوری اطلاعات و آمار درباره پدیده‌های انسانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.

آزمایش، استاندارد کردن، کنترل کیفی که با روش‌ها و فنون شناخته‌شده انجام می‌گیرد.

فعالیت‌های مربوط به ثبت اختراعات.

کمک به تأمین تجهیزات آزمایشگاهی مؤسسات پژوهشی.

موزه‌های علمی و فنی.

Contract

پیمان

مجموعه اسناد و مدارک غیرقابل تفکیک است که برای انجام کار یا خدمات بین دو طرف مبادله می‌شود.

توافق مستند قانونی است برای تهیه کالا، اجرای عملیات یا ارائه خدمات.

یعنی موافقت‌نامه پیمان، نامه پذیرش، برگ پیشنهاد مناقصه، شرایط عمومی، خواسته‌های کارفرما، جدول‌ها، پیشنهاد (فنی) پیمانکار و هرگونه مدرک دیگری (در صورت وجود) که در متن موافقت‌نامه پیمان یا در نامۀ پذیرش درج شده باشد.

منظور از پیمان عبارت از تعهداتی است که طرفین قرارداد طبق اسناد و مدارک پیمان، جهت اجرای وظایف، مسئولیت‌ها و تعهدات نسبت به یکدیگر به عهده می‌گیرند و این به‌مثابه موافقت نامه بین طرفین محسوب می‌شود.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

  Agreement

موافقت‌نامه

موافقت‌نامه سندی است که مشخصات اصلی پیمان، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مبلغ و مدت پیمان در آن بیان شده است.

 Conditions of contract

شرایط پیمان

شرایط پیمان شامل شرایط عمومی و شرایط خصوصی است.

 General conditions

شرایط عمومی

سندی است که با جزئیات و توضیحات کامل روابط بین دو طرف پیمان و الزامات و مسئولیت هریک از طرفین را در حالت عمومی مشخص می‌کند و معمولاً به‌صورت همسان تهیه می‌شود.

متنی است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین می‌کند.

Particular conditions

شرایط خصوصی

شرایط خاصی است که به‌منظور تکمیل شرایط عمومی، برای پیمان، با توجه به وضعیت و ماهیت آن، تنظیم‌شده است. موارد درج شده در شرایط خصوصی، هیچ گاه نمی‌تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند.

 Addendum

الحاقیه

مکمل مدارک قرارداد، شامل اضافات یا تغییراتی است که معمولاً بعد از ارسال مدارک اما قبل از پذیرش پیشنهاد توسط پیمانکار، ارسال می‌شود.

 Letter of acceptance

 نامه پذیرش

به معنی نامه پذیرش رسمی پیشنهاد پیمانکار است که به امضای کارفرما رسیده است و شامل توافقنامه‌های کتبی امضا شده دو طرف می‌باشد. در مواقعی که چنین نامه‌ای وجود نداشته باشد، معنای نامه پذیرش، موافقت‌نامه پیمان و تاریخ صدور یا دریافت آن، تاریخ امضای موافقت‌نامه پیمان خواهد بود.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Letter of tender

برگ پیشنهاد مناقصه

مدرکی با همین عنوان است که توسط پیمانکارتکمیل شده و شامل پیشنهاد امضا شده پیمانکار برای انجام کارهاست.

 Contract documents

اسناد و مدارک پیمان

تمام مدارک مربوط به اجرای یک پیمان ‌که شامل موافقت‌نامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، برنامه زمانی کلی، فهرست‌بها و مقادیر کار، مشخصات فنی، استانداردهای فنی و نقشه‌های اجرایی می‌باشد. همچنین اسناد تکمیلی که حین اجرای کار به‌منظور اجرای پیمان به پیمانکار ابلاغ می‌شود یا بین طرفین پیمان مبادله می‌گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می‌آید.

اسناد و مدارک پیمان عبارت است از موافقت‌نامه بین کارفرما و پیمانکار، تعاریف، شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی، مشخصات، نقشه‌ها و سایر مدارک منضم به آن.

  Submittals

مدارک تسلیمی پیمانکار

عبارت از هرگونه نقشه، مشخصات و مدارک تهیه‌شده به‌وسیله پیمانکار از قبیل گزارش‌های پیشرفت، نقشه‌های کارگاهی، برنامه‌ریزی‌های دوره‌ای و... است که در طول مدت پیمان تسلیم کارفرما می‌شود.

 Contractor`s document

مدارک پیمانکار

عبارت است از محاسبات، برنامه‌های کامپیوتری، سایر نرم‌افزارها، نقشه‌ها، کتابچه‌های راهنما، مدل‌ها و اسناد دیگری که ماهیت فنی دارند (در صورت وجود) و بر اساس پیمان توسط پیمانکارتهیه می‌شود.

 Employer`s requirements

خواسته‌های کارفرما

اسناد و مدارکی است با همین عنوآن‌که منضم به پیمان بوده و شامل هرگونه اصلاحیه به آن‌ها بر اساس پیمان می‌باشد. این اسناد و مدارک تعیین کننده هدف، شرح و حدود کارها، معیارهای طراحی و سایر مبانی فنی برای کارها می‌باشد.

 Contract price

 مبلغ پیمان

مبلغ درج شده در موافقت‌نامه با احتساب مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار و قیمت جدید است. مبلغ پیمان هنگام مبادله پیمان، همان مبلغ درج شده در موافقت‌نامه است که مبلغ اولیه پیمان نامی ده می‌شود.

مبلغ قید شده در پیمان بابت اجرای کار