متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-35

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Advance payment

پیش‌پرداخت

مبلغی است که به‌منظور تقویت بنیه مالی مشاور، کارفرما پس از امضای قرارداد در مقابل تضمین معتبر به او پرداخت می‌کند.

 Services

خدمات

عبارت است از فعالیت‌ها و اقدام‌هایی که در اجرای موضوع قرارداد از سوی مهندس مشاور تعهد شده است.

هر نوع فعالیت اقتصادی و عمدتاً با استفاده از نیروی انسانی وسایل کار و بدون به‌کارگیری مواد اولیه فراوان انجام گیرد.

 Suspension

تعلیق

تعلیق قرارداد عبارت است از این‌که کارفرما به دلایلی از مشاور بخواهد که کار یا خدمات را برای مدت محدودی متوقف سازد.

Termination of contract

خاتمه دادن به قرارداد

خاتمه دادن به قرارداد قبل از اتمام آن تحت شرایطی که در قرارداد یا قانون عمومی پیش‌بینی‌شده است.

 پایان دادن به قرارداد قبل از اتمام کار بنا به درخواست هر یک از طرفین قرارداد تحت شرایطی که در قرارداد پیش‌بینی‌شده است.

 Termination of contract

فسخ قرارداد

خاتمه دادن به قرارداد در اثر کوتاهی مهندس مشاور تحت شرایطی که در قرارداد مشخص‌شده است.

 Force majeure

حوادث قهری

یک واقعه پیش‌بینی‌نشده و غیرقابل‌کنترل و یا شرایط اضطراری که اجرای تعهدات قرارداد (یا پیمان) را برای یکی از طرفین و یا هر دو طرف، غیرممکن سازد.

منظور از حوادث قهری حوادثی است که انجام تعهدات قراردادی را غیرممکن سازد، بدون آن‌که طرفین قرارداد در ایجاد آن حادثه مؤثر بوده یا قدرت دفع آن را داشته باشند.

حادثه‌ای است غیرقابل‌پیش‌بینی، غیرقابل‌کنترل و خارج از قوه و نفوذ طرف‌های قرارداد که مانع از انجام بخشی یا تمام تعهدات آن‌ها می‌شود.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Covenant

توافق

عهدی که بین دو طرف در یک قرارداد بسته می‌شود.

 Nonfeasance

قصور و

کوتاهی در انجام دادن یک وظیفه قانونی.

کوتاهی در انجام وظایف و تعهداتی که در قرارداد معین‌شده است.

 Disputes in the contract

اختلاف در قرارداد

اختلاف در قرارداد عبارت است از این‌که یکی از دو طرف حقی را برای خود قائل باشد و طرف دیگر آن را قبول نداشته باشد. معمولاً اختلاف در اثر برداشت‌ها یا تفاسیر متفاوت از مفاد قرارداد پیش می‌آید.

 Research contract

قرارداد پژوهشی

قراردادی است که برای انجام دادن خدمات یا کارهای پژوهشی و تحقیقاتی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

Research

پژوهش (تحقیقات)

 فعالیت‌های نظام‌یافته و خلاق و یا بررسی‌های دقیق برای کشف موضوعات یا اطلاعات جدید باخصوصیات زیر را فعالیت پژوهشی گویند:

ایجاد نظریههای جدید علمی و فنی.

ارتقای سطح دانش علمی و فنی.

گسترش دانش علمی و فنی.

یافتن کاربردهای جدید برای دانش علمی و فنی موجود.

پژوهش خود به سه گروه تقسیم می‌شوند پژوهش بنیادی  پژوهش کاربردی  پژوهش توسعه‌ای.

 Basic research

پژوهش بنیادی

پژوهش بنیادی عبارت است از بررسی‌های اصیل و بدیع به‌منظور پیشبرد دانش بشری و افزایش اندوخته‌های علمی و درک بهتر پدیده‌های طبیعی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی.

پژوهش‌های بنیادی را می‌توان به دو گروه پژوهش‌های بنیادی محض و پژوهش‌های بنیادی راهبردی تقسیم کرد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Pure basic research

پژوهش بنیادی محض

آن دسته از پژوهش‌های بنیادی است که بدون توجه به کاربردهای عملی آن و به‌منظور گسترش مرزهای دانش صورت می‌گیرد.

Basic strategic research

پژوهش بنیادی راهبردی

آن دسته از پژوهش‌های بنیادی که به‌منظور فراهم ساختن زمینه‌های لازم برای حل مسائل جاری و آتی انجام می‌شود.

Applied strategic research

پژوهش کاربردی راهبردی

پژوهشی که برای درک مبانی تحقیق کاربردی در حال اجرا انجام می‌شود.

Development research

پژوهش توسعه‌ای (توسعه تجربی)

هر گونه فعالیت مبتنی بر دانش موجود حاصل از تحقیقات و یا تجربیات که به‌منظور تولید مواد، فرآورده‌ها، ابزارها، فرایندها و روش‌های جدید و یا بهبود آن‌ها صورت گیرد.

 Applied research

پژوهش کاربردی

پژوهشی است که باهدف استفاده از دانش حاصل از تحقیق پایه برای ساختن اشیا یا خلق موقعیت‌های مناسب برای پیشبرد مقاصد عملی انجام می‌شود.

پژوهشی است که برای حل مسئله‌ای خاص انجام می‌شود. در تحقیقات کاربردی از اصولی که درنتیجه تحقیقات بنیادی به‌دست‌آمده برای حل مسائل مبتلابه جامعه استفاده می‌شود.

تلاش برای استفاده از نتایج تحقیقات بنیادین و ممکن است از تحقیقات بنیادین قابل تفکیک نباشد.

تلاشی که معمولاً در پی تحقیق اولیه برای به‌کارگیری توانایی‌های کشفیات علمی به‌منظور اصلاح و پیشرفت فناوری، مواد، فرایندها، روش‌ها، ابزار و فن انجام می‌شود.

 تلاش برای تعالی و به‌روز کردن فرایندها و روش‌ها.