متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-34

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Price

قیمت

مقدار مقطوع و مشخصی است که از سوی استفاده‌کننده یا بهره‌بردار برای خرید محصول موردمطالعه پرداخت می‌شود.

Contract

قرارداد

مجموعه اسناد و مدارک غیرقابل‌تفکیک مشخص‌شده در موافقت‌نامه است که برای انجام خدمات موضوع قرارداد، بین دو طرف مبادله می‌شود.

قرارداد عبارت است از توافق ارادی دو طرف که درنتیجه آن رابطه جدیدی به وجود می‌آید یا رابطه حقوقی موجود را تغییر می‌دهد.

Agreement

موافقت‌نامه

سندی است که در آن مشخصات اصلی قرارداد، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مدت، حق‌الزحمه و تعهدات دو طرف بیان‌شده است و باید به امضای هر دو طرف برسد.

 General conditions

شرایط عمومی

سندی است که روابط بین دو طرف قرارداد، الزامات، اختیارات، تعهدات و مسئولیت‌های هر یک از دو طرف قرارداد را در حالت عمومی مشخص می‌کند و معمولاً به‌صورت همسان تهیه می‌شود و جزو مدارک قرارداد است.

شرایط عمومی قرارداد عبارت است از تعهدات تبعی غیرقابل‌تغییر و عام حاکم بر قراردادهای خدمات مشاوره که الزامات و اختیارات هر یک از دو طرف را مشخص می‌کند.

  Particular conditions of contract

شرایط خصوصی قرارداد

 شرایط خصوصی، شرایط ویژه‌ای است که به‌منظور تکمیل شرایط عمومی، با توجه به وضعیت و ماهیت موضوع قرارداد تنظیم می‌شود. موارد درج‌شده در شرایط خصوصی، هیچ‌گاه نمی‌تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند، یا تعهدات مالی کارفرما را افزایش دهد.

 Appendix

 پیوست

مشخصات و مدارک تکمیلی است که به‌منظور تکمیل مفاد موافقت‌نامه تنظیم‌شده است.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Contract price

مبلغ قرارداد

مبلغ درج‌شده در موافقت‌نامه بابت ارائه خدمات، با احتساب مبلغ ناشی از تغییر خدمات است.

 Contract period

مدت اولیه قرارداد

مدت اولیه هر قسمت یا مرحله، مدت درج‌شده در موافقت‌نامه برای آن قسمت یا مرحله است.

 Exchange of contract

مبادله قرارداد

عملی است که طرفین قرارداد، اسناد و مدارک قرارداد موردتوافق و امضاشده را به یکدیگر ردوبدل می‌کنند (در قراردادهای همسان خدمات مشاوره، مبادله قرارداد و ابلاغ قرارداد معادل یکدیگر در نظر گرفته‌شده است).

 Letter of commencement

ابلاغ قرارداد

ابلاغ قرارداد عبارت است از ارسال نامه رسمی کارفرما به همراه قرارداد به‌طرف دیگر.

 Contract effectiveness

 نافذ شدن قرارداد

نافذ شدن قرارداد به معنای شروع تعهدات دو طرف است.

Standard form contract model form contract

قرارداد همسان

قراردادی است که موافقت‌نامه، شرایط عمومی، شرح خدمات و حق‌الزحمه مصوب داشته باشد.

 Customized contract

قرارداد ناهمسان

قرارداد ناهمسان قراردادی است که موافقت‌نامه، شرایط عمومی، شرح خدمات یا حق‌الزحمه مصوب نداشته باشد و یا هر یک از مدارک مصوب یادشده در آن‌ها قابل‌استفاده نباشد.

 Employer  Client

کارفرما

شخصیتی حقوقی است که قرارداد را امضا می‌کند و انجام خدمات موضوع قرارداد را به مهندس مشاور واگذار می‌نماید. جانشینان قانونی و نمایندگان مجاز کارفرما، در حکم کارفرما هستند.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Consult engineer

مهندس مشاور

مهندس مشاور، شخص حقوقی یا حقیقی است که برای انجام خدمات پژوهشی، مطالعات، طراحی و ارائه خدمات فنی و نظارت بر اجرای کار، در چارچوب اختیارات تعیین‌شده در اسناد و مدارک قرارداد به کار گرفته می‌شود.

Time schedule

برنامه زمانی اجرای کار

تعیین مدت‌زمان انجام هر یک از فعالیت‌های طرح و زمان شروع و پایان آن در ارتباط با فعالیت‌های طرح به‌نحوی‌که طرح در مدت تعیین‌شده اجرا شود.

 Master time schedule

 برنامه زمانی کلی

برنامه‌ای است که تاریخ شروع و خاتمه انجام بخش‌های مختلف خدمات هر قسمت یا مرحله از قرارداد را برحسب ماه‌نشان می‌دهد و در اسناد و مدارک قرارداد درج می‌شود.

 Detailed time schedule

برنامه زمانی تفصیلی

برنامه‌ای است که تاریخ شروع و خاتمه هر یک از فعالیت‌های درج‌شده در شرح خدمات را به‌تفصیل همراه با زمان‌بندی فعالیت‌های جزئی و در چارچوب برنامه زمانی کلی در هر قسمت یا مرحله نشان می‌دهد.

 Average monthly price

متوسط حق‌الزحمه ماهانه 

متوسط حق‌الزحمه ماهانه هر قسمت یا مرحله، عبارت است از حاصل تقسیم مبلغ برآورد اولیه حق‌الزحمه آن قسمت یا مرحله، بر مدت اولیه مربوط است.

 Extra services

 خدمات اضافی

خدمات اضافی عبارت از خدماتی است که در حین انجام کار و در حد متعارف و در چارچوب موضوع قرارداد، انجام دادن آن به مشاور ابلاغ می‌شود و هزینه آن جزو مبلغ اولیه قرارداد منظور نشده است و به‌صورت جداگانه محاسبه و به مبلغ قرارداد اضافه می‌شود.

 Retention sum (money)

تضمین حسن انجام کار

به‌منظور حصول اطمینان از حسن انجام کار، ده درصد از هر پرداخت مشاور کسر و نزد کارفرما نگهداری می‌شود. این مبلغ نگهداری شده را تضمین حسن انجام کار گویند.