متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-20

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Measuring equipment

تجهیزات اندازه‌گیری

ابزار اندازه‌گیری، نرم‌افزار، برسنج، مواد مرجع و یا وسایل کمکی یا ترکیبی از آن‌ها که برای تحقق فرایند اندازه‌گیری لازم هستند.

 Measurement control system

سیستم کنترل اندازه‌گیری

مجموعه‌ای از عناصر مرتبط به هم یا متعامل موردنیاز برای دستیابی به تأیید اندازه شناختی و کنترل مستمر فرایندهای اندازه‌گیری.

Operation and maintenance phase

مرحله بهره‌برداری و نگهداری

خدمات این مرحله بر اساس دستورالعمل‌های ارائه‌شده توسط مشاور یا سازندگان تجهیزات به‌منظور بهره‌برداری و نگهداری بهینه از تأسیسات ایجادشده انجام می‌پذیرد. انجام این خدمات به‌وسیله کارفرما یا دستگاه بهره‌برداری کننده صورت می‌گیرد.

فعالیت‌های این مرحله شامل بهره‌برداری و نگهداری و انجام تعمیرات و بازرسی‌های لازم طبق دستورالعمل‌های مشخص‌شده می‌باشد و بهره‌برداری به نحوی باید انجام شود که اهداف طرح حاصل گردد.

  Operation manual

دستورالعمل بهره‌برداری

مدرکی است که نحوۀ راهبری و استفاده از تأسیسات و تجهیزات را توصیه می‌کند.

Maintenance manual

دستورالعمل نگهداری

سندی است که حاوی جزئیات روش نگهداری و تعمیرات کارهای اجراشده می‌باشد و شامل توصیه‌هایی نیز در این مورد می‌باشد.

 Development and improvement

توسعه و عمران

توسعه و عمران عبارت است از هدایت و کنترل استقرار مطلوب مراکز فعالیت‌ها، بررسی قابلیت‌ها و محدودیت‌ها، بهره‌برداری از امکانات و منابع موجود، تعیین نقاط حساس و آسیب‌پذیر، تعیین کاربری اراضی، ضوابط استفاده از اراضی، تعیین استراتژی توزیع جمعیت.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

  Spatial plan

طرح آمایش سرزمین

طرح آمایش سرزمین به معنای تعیین استراتژی‌های توزیع فضایی جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

آمایش سرزمین به‌عنوان قسمتی از برنامه درازمدت کشور راهنمای تهیه برنامه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت کشور خواهد بود.

Development and improvement plan

طرح توسعه و عمران

به‌منظور تدوین سیاست‌ها و ارائه راهبردها درزمینهٔ هدایت و کنترل توسعه و استقرار مطلوب مراکز فعالیت، مناطق حفاظتی و همچنین توزیع متناسب خدمات برای ساکنان شهرها و روستاها در یک یا چند شهرستان‌ که ازنظر ویژگی‌های طبیعی و جغرافیایی همگن بوده و ازنظر اقتصادی، اجتماعی و کالبدی دارای ارتباطات فعال متقابل باشند، تهیه می‌شود.

Comprehesive development and improvement

طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه

این طرح با شناخت چگونگی استقرار عوامل زیستی (انسان فضا  فعالیت) و با توجه به گرایش‌ها، روند رشد و توسعه، اولویت‌ها و امکانات و محدودیت‌ها، نسبت به تدوین سیاست‌ها و ارائه راهبردها اقدام می‌نماید. طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه به هدایت و کنترل توسعه و استقرار مطلوب مراکز فعالیت (مسکونی و غیرمسکونی)، مناطق حفاظتی و همچنین توزیع متناسب خدمات برای ساکنین شهرها و روستاها خواهد پرداخت.

طرح جامع سرزمین

طرحی است که شامل استفاده از سرزمین در قالب هدف‌ها و خط‌مشی‌های ملی و اقتصادی از طریق بررسی امکانات و منابع و مراکز جمعیت شهری و روستایی کشور و حدود و توسعه و گسترش شهرها و شهرک‌های فعلی و آینده و قطب‌های صنعتی کشاورزی و مراکز جهانگردی و خدماتی بوده و در اجرای برنامه‌های عمرانی بخش‌های عمومی و خصوصی ایجاد نظم و هماهنگی نماید.

 Development studies

مطالعات توسعه

مطالعات توسعه فرایندی است مستمر برای بررسی و شناسایی کمیت‌ها و کیفیت‌ها، امکانات و محدودیت‌ها درزمینهٔ های مختلف اعم از موضوعی و یا جغرافیایی که عموماً زمینه‌سازان جام مراحل مختلف برنامه‌ریزی است، مطالعات توسعه را می‌توان برحسب موارد زیر طبقه‌بندی نمود. مطالعات توسعه منطقه‌ای  مطالعات جامع بخشی  مطالعات بخشی

Regional development studies

مطالعات توسعه منطقه‌ای

مطالعات توسعه منطقه‌ای را می‌توان به شرح زیر طبقه‌بندی نمود.

مطالعات جامع توسعه منطقه‌ای

این نوع مطالعات دربرگیرنده موضوع‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آمایشی است که در یک‌قلمرو جغرافیایی مشخص انجام می‌شود.

مطالعات موردی

این مطالعات برای شناخت عوامل بروز یک پدیدۀ خاص و چگونگی برخورد با آن انجام می‌شود.

عمدتاً برحسب یک یا چند بخش اقتصادی  اجتماعی و یا محیطی صورت می‌پذیرد. مراحل انجام این مطالعه همچون مطالعات جامع توسعه منطقه‌ای است، لیکن آثار و بازتاب‌های ناشی از عملکرد برای سایر بخش‌های اقتصادی اجتماعی منطقه ارائه نمی‌شود و جمع‌بندی‌ها عموماً به‌صورت موردی و متناسب با اهداف مطالعه ارائه می‌شود.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Sector comprehensive studies

مطالعات جامع بخشی

این‌گونه مطالعات ویژگی‌های ساختاری و عملکردی یک بخش معین را با در نظر گرفتن آثار متقابل با سایر بخش‌ها موردبررسی قرار می‌دهد و بر اساس شاخص‌های کلان و تفصیلی هر بخش در ارتباط با سایر فعالیت‌ها صورت می‌پذیرد و عمدتاً به جمع‌بندی‌های مربوط به شناخت وضعیت موجود و عملکرد بخش برحسب شاخص‌های عملکردی می‌پردازد.

 Sector studies

مطالعات بخشی

مطالعات بخشی فرایندی است که فعالیت‌های مختلف یک بخش و روند تغییرات حال و آینده آن بخش را در یک دوره زمانی معین موردبررسی قرار می‌دهد.

 Urban planning

برنامه‌ریزی شهری

برنامه‌ریزی شهری عبارت است از برنامه‌ریزی برای تأسیس جوامع شهری آینده یا شکل دادن و گسترش دادن جوامع موجود به شیوهای سازمان‌یافته و با طرحی منظم که در آن عواملی مانند آسایش ساکنین، شرایط زیست‌محیطی، نیازهای اجتماعی، امکانات تفریحی، زیبایی شهر، مسائل اقتصادی و نیازهای موجود در نظر گرفته‌شده باشد و همچنین نیازهای آینده پیش‌بینی‌شده باشد.

 شهرسازی

شهرسازی عبارت است از مطالعه طرح‌ریزی و توسعۀ شهرها با در نظر گرفتن احتیاجات اجتماعی و اقتصادی با توجه به حداقل رساندن مشکلات شهری و پاسخگویی به نیازهای عمومی جمعیت شهری.

شهرسازی عبارت است از انعکاسات بیرونی مابین عناصر مختلف شهری و آثار متقابل آن‌ها بر یکدیگر و درنتیجه آرایش مطلوب فضایی این عناصر.

طرح‌هادی شهر

عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمین‌های شهری برای عملکردهای مختلف به‌منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی‌باشند، تهیه می‌شود.