متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-19

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Typical details

(جزئیات تیپ (همسان

عبارت است از مجموعه‌ای از نقشه‌های جزئیات اجرایی که کاربرد انبوه دارد و به‌صورت همسان تهیه می‌شود و در محل‌های مختلف مورداستفاده قرار می‌گیرد.


 

 Technical specifications

مشخصات فنی

مجموعه مدارکی است که ویژگی‌هایی مانند سطح کیفیت، نحوه و دقت انجام کار، درجه ایمنی، ابعاد، لوازم و تجهیزات، (روش پذیرش) و عملیات و یا خدمات را تعیین می‌کند.

بخشی از اسناد پیمان‌ که شامل، ویژگی‌های فنی مصالح، سیستم‌ها و استانداردهای ساخت تجهیزات و کیفیت اجرا می‌باشد.

مدرکی است که خواسته‌های فنی را که یک محصول، فرایند یا خدمت باید تأمین نماید شرح می‌دهد.

General technical specifications

مشخصات فنی عمومی

سندی است که ویژگی‌هایی مانند سطح کیفیت، نحوه و دقت انجام کار، درجه ایمنی، رواداری های ابعاد و لوازم و تجهیزات و آزمایش‌های لازم را برای یک زمینه کاری تعیین می‌کند و معمولاً به‌صورت همسان تهیه می‌شود.

 Particular technical specifications

مشخصات فنی خصوصی

سندی است مکمل مشخصات فنی عمومی که ویژگی‌های خاص یک طرح را تعیین می‌کند.

٢٥٠٠٠٠  ضوابط كنترل كيفي

 

 Acceptance criteria

معیار پذیرش

استانداردهای داوری در مورد مقبولیت کالاهای ساخته‌شده.

 Quality requirements

الزامات کیفیت

ویژگی‌هایی که هر جوهره entity باید دارا باشد تا بتوان آن را تأیید کرده و یا پذیرفت. الزامات کیفیت باید ضرورتاً نیازهای بیان‌شده و اشاره‌شده مشتری را به نحو کاملی منعکس نمایند. این و اژه نیازهای قراردادی، نیازهای مبتنی بر بازار و همچنین نیازهای داخلی سازمان را نیز دربر می‌گیرد. الزامات کمی برای ویژگی‌ها می‌تواند مقادیر عددی ارزش‌های نسبی، حدود انحراف، رواداری را شامل شود و الزامات کیفیت ممکن است در ابتدا برحسب عبارات عملکردی بیان شود.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Inspection

بازرسی

فعالیتی مانند اندازه‌گیری، بررسی، آزمایش یا آزمون با شاخص (شابلون گیری) در مورد یک یا چند ویژگی یک مقوله و مقایسه نتایج با نیازمندی‌های مشخص‌شده، به‌منظور تعیین اینکه برای هر ویژگی، انطباق حاصل شده است.

بررسی و آزمایش مصالح و تجهیزات و خدمات و تطابق آن با مشخصات خواسته‌شده در قرارداد

ارزیابی انطباق از طریق مشاهده و قضاوت همراه با اندازه‌گیری، آزمایش یا مقایسه با شاخص، هرکدام که مقتضی باشد.

  Test

آزمون  

تعیین یک یا چند ویژگی بر طبق یک روش اجرایی.

 Qualification test

آزمون کیفیت

یک‌رشته آزمون معین که به‌وسیلۀ آن‌ها عملکرد کارکردی، محیطی و اعتمادپذیری هر قطعه یا سیستم را می‌توان ارزیابی کرد تا مهندس، پیمانکار، یا مالک پیش از پذیرش و تصویب نهایی، از درستی طرح و ساخت قطعه اطمینان حاصل کند.

 Acceptance test

آزمون پذیرش

آزمونی که برای تعیین تطبیق یک فراورده با مشخصات فنی طرح، به‌منزلۀ مبنای پذیرش آن، انجام می‌شود.

Monitoring

پایش رفتارسنجی

استفاده از سنجه‌ها یا فنون مختلف برای اندازه‌گیری پیوسته یا منقطع وضعیتی که باید در محدودۀ مشخص‌شده باقی بماند.

 Self inspection

خود بازرسی

بازرسی از کار انجام‌گرفته به‌وسیله شخص انجام دهنده آن کاربر طبق قواعدمشخص‌شده.

یادآوری نتایج خود بازرسی ممکن است برای کنترل فرایند به کار رود.

 Check list

سیاهه وارسی

کاربرگی است که برای کنترل خدمات، کارهای انجام‌شده و یا برای حصول اطمینان از وضعیت یک سازه یا دستگاه مورداستفاده قرار می‌گیرد.

Talerance

رواداری (تلرانس)

الف تغییر مجاز در ابعاد قطعات ماشین.

ب انحراف مجاز از مقدار مشخص‌شده که برحسب مقادیر واقعی، یا بیشتر اوقات به‌صورت درصدی از مقدار نامی بیان می‌شود.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Review

بازنگری

فعالیتی جهت تعیین مناسب بودن، کفایت و اثربخشی موضوع تحت بررسی برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده.

یادآوری بازنگری می‌تواند تعیین کارایی را نیز شامل گردد.

Rework

بازکاری

اقدامی که در مورد یک محصول نامنطبق انجام می‌گیرد تا با الزامات و یا خواسته‌ها انطباق یابد.

یادآوری برخلاف بازکاری، تعمیر ممکن بر بخشی از محصول نامنطبق اثر بگذارد یا آن را تغییر دهد.

Concession

اجازه ارفاقی

اجازه استفاده یا ترخیص محصولی که با الزام‌ها و یا خواسته‌های مشخص‌شده انطباق ندارد.

یادآوری این اجازه، عموماً منحصر به تحویل محصولی است که دارای ویژگی‌های نامنطبق در محدوده مشخص و برای مدت‌زمان و مقدار معینی از محصول بوده که قبلاً موردتوافق قرارگرفته باشد.

 Deviation

انحراف

اختلاف بین مقدار واقعی متغیر کنترل‌شده و مقدار مطلوب متناظر با نقطه تنظیم.

 Deviation permit

اجازه انحراف

اجازه عدول از الزامات و یا خواسته‌های مشخص‌شده اولیه در مورد یک محصول، پیش از پدیدآوریآن.

یادآوری این اجازه عموماً برای مقدار محدود محصول یا دوره زمانی و برای کاربردی مشخص داده می‌شود.

 Scrap

اسقاط

اقدامی که در مورد یک محصول نامنطبق انجام می‌گیرد تا مانع استفاده از آن در کاربرد موردنظر اصلی گردد. مثال: بازیافت و تخریب

یادآوری در مورد یک خدمت نامنطبق، اسقاط از طریق (متوقف کردن) خدمت انجام می‌گیرد.