متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-18

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Dead load

بار مرده

باری است که به‌طور ثابت به سازه اثر کرده و نقطه اثر و موقعیت آن ثابت می‌باشد. مانند وزن ساختمان یا خاک روی لوله.

 Static load

 بار استاتیکی

بار وارد برسازه است که مقدار و یا موقعیت آن بازمان تغییر نمی‌کند.

 Dynamic load

 بار دینامیکی

باری است که مقدار و یا موقعیت آن بازمان تغییر می‌کند مانند بار باد یا بارهای متحرک.

 Safety factor

 ضریب اطمینان

الف شاخص استقامت یک ساختمان در برابر شکست، گسیختگی ناگهانی (و یا ناپایداری) می‌باشد.

ب نسبت تنش نهایی سازه به تنش مجاز یا تنش واقعی آن.

 Acceptability

مقبولیت

حالت یا وضعیتی که در آن استانداردهای حداقل، در مورد روش‌ها، تجهیزات یا کالاهای مصرفی تأمین شود.

 Allowable stress

تنش مجاز

بزرگ‌ترین تنشی را که طبق آیین‌نامه و مشخصات در طراحی و محاسبات سازه‌ها در اثر بارهای وارده می‌توان در نظر گرفت تا سازه دوام و پایایی خود را حفظ کند، تنش مجاز گویند.

 Allowable deformation

تغییر شکل مجاز

تغییر شکل مجاز عبارت است از حداکثر تغییر شکل که یک سازه تحت اثر بارهای وارده، می‌تواند داشته باشد تا دوام یا پایایی آن به خطر نیفتد.

 Engineering control

کنترل مهندسی

کنترل مهندسی عبارت است از بررسی و کنترل کمی و کیفی مدارک فنی، محاسبات و نقشه‌های اجرایی، توسط دستگاه اجرایی یا واحد صلاحیت‌دار.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Stability control

کنترل پایداری

کنترل مقاومت سازه یا عضو در برابر لغزش، واژگونی، کمانش یا فروریزش.

 Environmental design

طراحی محیط‌زیست

یک واژه عمومی با دامنه وسیع برنامه‌ریزی و طراحی برای تمام محیط‌زیست انسانی است، بعضی‌اوقات آن را برای طراحی سیستم گرمایش و تهویه مطبوع هم به کار می‌برند.

 Design and development

طراحی و تکوین

مجموعه‌ای از فرایندها که الزامات و یا خواسته‌ها را به ویژگی‌های مشخص‌شده یا به مشخصات محصول فرایند یا سیستم تبدیل می‌کند.

یادآوری  اصطلاحات (طراحی) و (تکوین) گاهی مترادف با یکدیگر و گاهی برای تعریف کردن مراحل مختلف فرایند کلی طراحی و تکوین به کار می‌روند.

یادآوری  ممکن است یک توصیف گر (صفت یا مضاف‌الیه) برای مشخص کردن ماهیت آنچه که طراحی می‌شود و تکوین می‌یابد به کار می‌رود. (برای مثال طراحی و تکوین محصول یا طراحی و تکوین فرایند)

 Design, optimal

طراحی بهینه

طراحی سیستم مبتنی بر انتخاب یا تلفیق مناسب‌ترین متغیرها (گزینه‌ها) به‌منظور به حداکثر رسانیدن برخی توابع هدف‌های موردنظر (مثلاً سود خالص) بر اساس ضوابط طراحی.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Cathodic protection

حفاظت از زنگ (حفاظت کاتدی)

روش الکتریکی برای جلوگیری از زنگ‌زدگی سطح فولاد و آه نی که با آب یا خاک مرطوب در تماس است. در این روش جریانی با ولتاژ کم را به ترتیبی به داخل مایع یا خاک در تماس با فلز، می‌فرستند. این جریان به فلز خاصیت کات دی می‌بخشد و خوردگی را بر روی قسمت‌های آند کمکی (آند منیزیمی که دارای پتانسیل الکتروشیمیایی زیادتری است) که برای همین منظور ساخته‌شده است متمرکز می‌سازد.

 Fire protection

حفاظت از حریق

ملاحظات وسیعی در طراحی ساختمان بر ای جلوگیری از آتش‌سوزی با رعایت ضوابط ایمنی کار، خدمات در شرایط اضطراری و آتش‌نشانی.

 Safety

ایمنی

حالتی که در آن احتمال خطر آسیب (به اشخاص) یا خسارت مادی، به میزان قابل‌قبولی محدودشده باشد.

یادآوری ایمنی یکی از جنبه‌های کیفیت است.

روش‌ها و فنون اجتناب از حوادث یا بیماری‌ها.

 Safety regulation

 مقررات ایمنی

مجموعه اصول و دستوراتی که برای حصول ایمنی لازم است اجرا شود.

 Strengthening

مقاوم‌سازی

مقاوم‌سازی عبارت از مجموعه اقداماتی است که به‌منظور افزایش پایداری سازه ساختمان‌ها و مستحدثات برای مقابله با خطر زلزله و دیگر بلایای طبیعی انجام می‌گیرد.

 Tabular drawings

نقشه‌های همسان (تیپ)

نقشه مجموعه یا یک جزء از ساختمان یا ماشین که در آن ابعاد به‌وسیله الفبا مشخص می‌گردد. این نقشه با جدولی همراه است که اندازه‌ها را در مقابل حروف بر ای سری‌های مخ تلف اجزای ساختمان یا قطعات ماشین می‌دهد و با این ترتیب ممکن است یک رسم (نقشه) برای یک سری از سازه‌ای قطعات موردنظر کافی باشد.

مجموعه‌ای از نقشه‌هایی که به دلیل کاربرد انبوه آن‌ها، با دقت به‌صورت همسان تهیه می‌شود و در محل‌های مختلف مورداستفاده قرار می‌گیرد مانند نقشه‌های همسان پل‌ها و نقشه همسان مجاری آب بر زیرزمینی.