متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-16

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Design bid build

روش متعارف

روش سنتی اجرای طرح‌هاست و برای طرح‌هایی به کار می‌رود که جزئیات آن روشن و مشخص باشد و سه عامل، کارفرما، مشاور و پیمانکار در آن دخالت دارند. در این روش ابتدا مشاور بر اساس خواسته‌های کارفرما طراحی را انجام داده و سپس از طریق مناقصه، پیمانکار یا پیمانکاران انتخاب می‌گردد و به‌وسیله آن‌ها و با نظارت مشاور، طرح طبق نقشه و مشخصات تهیه‌شده اجرا می‌شود. در این روش مسئولیت و هماهنگی بین طراحی و ساخت و خسارت پذیری به عهده کارفرماست. این روش زمان بیشتری را نیز طلب می‌کند ولی اداره طرح آسان است.

 Project management method

روش مدیریت طرح

روش مدیریت طرح نوعی روش متعارف است که در آن کارفرما، عامل دیگری را به‌منظور هماهنگی بین کارفرما و مشاور و پیمانکار و همچنین مدیریت و کنترل طرح به خدمت می‌گیرد. مدیر طرح به‌عنوان نماینده کارفرما در قبال حق‌الزحمه معین خدمات لازم را ارائه می‌دهد.

Engineering and procurement contract (EPC)

پیمان مهندسی و تدارک تجهیزات و کالا

پیمانی است که در آن مجموعه خدمات طراحی، مهندسی و تأمین مصالح و تجهیزات و نظارت بر نصب و راه‌اندازی توسط یک پیمانکار انجام می‌شود.

Procurement and construction contract (PC)

پیمان تدارک تجهیزات و کالا و ساختمان و نصب

پیمانی است که در آن مجموعه خدمات تأمین، مصالح و تجهیزات و عملیات ساختمان و نصب و راه‌اندازی توسط یک پیمانکار انجام می‌شود.

Engineering, procurement and construction contract (PC)

پیمان مهندسی، تدارک تجهیزات و کالا و ساختمان و نصب

 یک نوع پیمان طرح و ساخت است که در آن مجموعه خدمات مهندسی و طراحی و تهیه و تأمین تجهیزات و مصالح و عملیات ساختمان و نصب و راه‌اندازی، تماماً توسط یک پیمانکار انجام می‌شود.

 Turnkey contract

پیمان کلید گردان

پیمان کلید گردان پیمانی است که پیمانکار مسئولیت طراحی، تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات، ساخت و نصب و سایر کارها برای تکمیل طرح را به عهده‌دارد و طرح را در وضعیت عملیات و آماده بهره‌برداری تحویل کارفرما می‌دهد و کارفرما فقط مسئولیت بهره‌برداری را به عهده‌دارد. و همچنین تأمین موقت منابع مالی نیز به عهده پیمانکار می‌باشد و پس از تکمیل، هزینه‌ها به وی پرداخت می‌شود.

یکی از روش‌های اجرای طرح و ساخت می‌باشد که پیمانکارتأمین مالی، طراحی و ساخت را برمبنای مشخصات تعیین‌شده و قیمت موردتوافق انجام می‌دهد. بعد از تکمیل کار و راه‌اندازی، کارفرما تمام هزینه‌ها را پرداخت می‌کند.

 Fixed price contract

پیمان با مبلغ ثابت

پیمانی است که مبلغ آن در مناقصه اعلام و یا بر اساس فهرست‌بها تعیین می‌شود.

یادآوری در صورت تغییر در شرایط اقتصادی مبلغ نهایی قابل تعدیل است.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Firm fixed price contract  fixed price contract

پیمان با مبلغ مقطوع

پیمانی است که مبلغ آن ثابت بوده و هیچ‌گونه تعدیل قیمت به آن تعلق نمی‌گیرد.

این نوع پیمان با پیمانکاری منعقد می‌شود که تجربۀ اجرایی این قبیل کارها را داشته باشد و تمام مسئولیت قیمت متوجه وی می‌باشد و ضمناً بیشترین انگیزه را برای کنترل هزینه‌ها و کارایی بیشتر پیمانکار دارد.

پیمانی است که علی‌رغم تغییرات در شرایط اقتصادی مبلغ آن قابل تعدیل نیست.

 Lump sum contract

پیمان یک‌قلم

پیمان با مبلغ ثابت که بر اساس مناقصه تک قیمتی منعقدشده است.

پیما نی است با مبلغ ثابت برای انجام یک طرح و یا کار مشخص، کار یا طرح، با محدوده مشخص و شرایط از پیش تعیین‌شده و با توافق اولیه انجام می‌شود. مبلغ قرارداد قابل‌تغییر نمی‌باشد مگر اینکه حجم کارتغییر کند و دو طرف با مبلغ آن به توافق برسند.

Remeasurement contract

قرارداد اندازه‌گیری مجدد

پیمانی است که برای انجام کاربر اساس حجم عملیات واحد بهای مربوط تنظیم‌شده است و پرداخت بر مبنای مقادیر اقلام کار انجام‌شده و قیمت واحد آن‌ها صورت می‌گیرد.

 Measurement contract

پیمان متره

پیمانی است که در آن، با اندازه‌گیری مقدار کار انجام‌شده، پس از تکمیل کار و قیمت‌گذاری آن براساس فهرست‌بهای موردتوافق، از مبلغ پیمان اطمینان حاصل می‌شود.

 Contract with adjustment

پیمان با تعدیل قیمت

پیمانی است که قیمت یا مبلغ آن با استفاده از فرمول از قبل توافق شده تعدیل می‌شود.

Firm fixed price and unit price contract

 پیمان مختلط مقطوع و فهرست‌بها

پیمانی است که قسمت‌هایی از آن (که دقیقاً مشخص‌شده است) به‌صورت مقطوع و بقیه قسمت‌ها (که هنگام عقد پیمان دقیقاً مشخص نیست) به‌صورت فهرست‌بها می‌باشد.

 Design and construct contract

پیمان طرح و اجرا

پیمانی است که پیمانکار پروژه‌ای را بر اساس اطلاعات ارائه‌شده به‌وسیلۀ کارفرما، طراحی و اجرامی‌کند.

 Cost reimbursement contract

پیمان امانی

پیمان بر اساس هزینه‌های انجام‌شده می‌باشد.

Target cost contract

پیمان امانی با سقف هزینه

پیمان امانی است که در آن سقف هزینۀ اولیه برآورد می‌شود و پس از خاتمه کارتفاوت بین سقف هزینه و هزینۀ واقعی بر اساستوافق بین کارفرما و پیمانکار سرشکن می‌شود.

 Cost plus contract

پیمان امانی ذینفع

پیمان امانی است که پرداخت به پیمانکار بر اساس هزینه‌های واقعی به‌علاوه درصدی از هزینه‌ها یا دستمزد انجام می‌شود.

Cost plus fixed fee contract

پیمان امانی ذینفع با مبلغ ثابت 

پیمانی است که مبلغ آن بر اساستوافق در بدو قرارداد تعیین و ثابت می‌باشد، این قیمت ثابت با هزینه‌های عملی تغییر نمی‌کند مگر اینکه کارهای مورد پیمان تغییر پیدا کند، این نوع قرارداد برای پیمانکار انگیزه‌ای برای کنترل هزینه‌ها پدید می‌آورد و در غیر این صورت خسارت زیادی را متحمل خواهد شد.