متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-14

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Risk

مخاطره  خطرپذیری

میزان ناتوانی یا عدم موفقیت دررسیدن به اهداف یک برنامه با هزینه معین و محدودیت‌های آن را خسارت پذیری گویند. در این مورد دونقطه نظر مطرح است. یکی احتمال عدم حصول به یک نتیجه معین و دیگر عدم حصول به نتیجه.

تحقق بالقوۀ پیامدهای ناگوار ناشی از خطرات رویدادی ممکن.

احتمال وقوع یک رویداد غیرمنتظره و آثار وقوع آن.

 Risk reduction

کاهش خطرپذیری

عملی که برای به حداقل رساندن خطرپذیری و یا کاستن احتمال وقوع آن انجام می‌شود.

 مخاطرات پذیرفته‌شده

Accepted risks

مخاطراتی هستند که در طول اجرای پیمان پیش می‌آید و به عهده کارفرما می‌باشد تا پیمانکار، به‌طور مثال مسائلی که پیش‌بینی‌نشده‌اند و مربوط به سازۀ ساختمان مرتبط با قرارداد هستند، یا مسائلی که در طول اجرا از طریق صاحبان اطراف محل اجرای کار پیش می‌آید. این مسائل بیشتر مربوط به ساختمان‌های موجود و مسائل مربوط به کارهای محافظتی می‌شود.

ریسک (مخاطره) پذیرفته‌شده، ریسک مشخص‌شده در پیمان است که کارفرما مسئولیت آن را می‌پذیرد.

Construction manager at risk

مدیر ساخت خطرپذیری

مانند مدیر ساخت است به‌اضافه اینکه مسئولیت‌های مدیریتی و مالی نیز به عهده وی می‌باشد.

 Risk management

مدیریت خطرپذیری

عمل و روش کنترل خطرپذیری، فرایند شناسایی و تشخیص آن، تحلیل و محدود کردن قسمت‌هایی از کار که در معرض خطر می‌باشند همچنین سازمان‌دهی فنی برای تکمیل اهداف یک شرکت که با خطر مواجه می‌باشد با به حداقل رساندن زیان‌های مالی است.

Project risk Management

مدیریت ریسک (خطرپذیری) پروژه

مجموعه فرایندهای موردنیاز برای شناسایی، تجزیه‌وتحلیل واکنش در مقابل ریسک (مخاطره) پروژه و به حداقل رساندن پیامدهای نامطلوب می‌باشد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Management development

توسعه مدیریت

توسعه مدیریت شامل همه جنبه‌های برنامه‌ریزی برای کارکنان، آموزش، ارتقای کارایی و ارزیابی آن‌ها می‌باشد و همچنین توجه به خواسته‌های کارکنان مانند مدیریت حقوق، درصد سود به‌عنوان پاداش را نیز شامل می‌شود.

 Management by crisis

مدیریت بحران

به شیوهای از مدیریت گفته می‌شود که بر حل‌وفصل مشکلات و موارد بحرانی تأکید دارد و در صورت نیاز منابع بیشتری را برای رفع مشکلات بسیج می‌کند. این شیوه مدیریت دارای نارسایی‌هایی است ازجمله به‌جای پرداختن به هدف‌های درازمدت به مسائل کوتاه‌مدت و فوری می‌پردازد و ممکن است منابع را از زمینه‌هایی که به آن نیاز است، دور سازد و دشواری‌هایی جدید به وجود آورد.

 System management

مدیریت سیستم

مدیریتی که شامل فعالیت‌های مهم تحلیل سیستم‌ها، طراحی سیستم‌ها و مهندسی و توسعه سیستم‌ها می‌باشد.

 Quality management

مدیریت کیفیت

فعالیت‌های هماهنگ شده جهت هدایت و کنترل یک سازمان ازنظر کیفیت.

یادآوری هدایت و کنترل ازنظر کیفیت عموماً شامل برقراری خط‌مشی کیفیت و اهداف کیفیت، طرح‌ریزی کیفیت، کنترل کیفیت، تضمین کیفیت و بهبود کیفیت می‌باشد.

Project quality management

مدیریت کیفیت پروژه

یک زیرمجموعه از مدیریت پروژه شامل برنامه‌ریزی کیفیت، اطمینان از کیفیت و کنترل کیفیت و تلاش برای تحقق اهداف و نیازهای پروژه می‌باشد.

Total quality management (TQM)

مدیریت کیفیت فراگیر (جامع)

روش مدیریت یک سازمآن‌که اساس آن محور بودن کیفیت (بهبود مستمر کیفیت) با مشارکت همه اعضای سازمان می‌باشد و هدف آن نیل به موفقیت در درازمدت از طریق جلب رضایت مشتری و تأمین منافع همه اعضای سازمان و جامعه است.

یادآوری  منظور از (همه اعضای سازمان) کارکنان در همه بخش‌ها و در کلیه سطوح ساختار سازمانی می‌باشد.

یادآوری  برای موفقیت این روش مدیریت، رهبری قوی و پایدار مدیریت رده‌بالا و تعلیم و آموزش همه اعضای سازمان، ضرورت اساسی دارد.

یادآوری  در مدیریت کیفیت فراگیر، مفهوم کیفیت با دستیابی به همه اهداف مدیریتی مرتبط است.

یادآوری  (تأمین منافع جامعه) در صورت لزوم به معنی برآورده کردن نیازمندی‌های جامعه نیز هست.

یادآوری  گاهی مدیریت کیفیت فراگیر TQM یا بخش‌هایی از آن را به نام کیفیت فراگیر، کنترل کیفیت سراسری شرکت CWQC، کنترل کیفیت فراگیر TQC و نظایر آن نیز می‌نامند.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Product quality management (PQM)

مدیریت کیفیت محصول

مدیریت کیفت محصول، فرایندی برای تأمین الزامات کالا و خدمات است، مدیریت کیفیت محصول، تمام ملاحظات و تعهدات فرایند تدارک و تهیه کالا و خدمات را که برای تأیید کیفیت لازم است در نظر می‌گیرد. و ذاتاً مدیریت کیفیت محصول، عملی است که الزامات درست و مشخص و عاقلانه و کاربردی را برای ارزیابی تهیه‌کننده موردتوجه قرار داده و شامل کیفیت درست مطابق با خواسته و شرایط قرارداداست.

 Ecosystem management

 مدیریت اکوسیستم

مدیریت متعادل یک اکوسیستم توسط انسان، تعادل رابطه بین سازمان یا طرح و محیط آن و مطلوب کردن آن.

 Beneficial ecosystem management

مدیریت اکوسیستم سودمند

مدیریت متعادل یک اکوسیستم توسط انسان.

نگهداری و مدیریت یک اکوسیستم توسط انسان به‌منظور دستیابی به حداکثر بهره‌دهی.

Management,supervision and control of project

مدیریت کنترل و نظارت بر اجرای طرح

شامل فعالیت‌هایی است که برای مدیریت و کنترل کمی و کیفی اجرای طرح‌ها، از طریق انجام هماهنگی لازم و اعمال کنترل‌های فنی و نظارت عالی یا مستقیم بر کار، بر اساس مشخصات فنی، استانداردها و معیارها در چارچوب برنامه زمان‌بندی مربوط صورت می‌گیرد.

 Benefit management

مدیریت سود

مدیریت سود در ترکیب با مدیریت برنامه است. مدیریت سود فرایندی است برای برنامه‌ریزی، اداره کردن، نظام اجرایی و بررسی برنامه‌ریزی برای سودآوری.

یک فرایند رسمی با مدیریت برنامه‌ریزی برای طراحی، مدیریت، نظام اجرایی و محاسبه سودهایی که برنامه خواسته است.

 Solid waste management

 مدیریت دفع مواد زائد

کنترل سیستماتیک و هدف‌دار در مورد نحوه ایجاد، جمع‌آوری، انبار کردن، حمل‌ونقل، جداسازی، عمل‌آوری، بازیافت و دفع مواد زائد جامد می‌باشد.

Configuration management

مدیریت پیکربندی

فرایند تعریف اقلام پیکربندی در یک سیستم، کنترل، آزادی عمل و تغییرات این اقلام در طول عمر پروژه، ضبط و گزارش وضعیت اقلام پیکربندی و گزارش تغییرات و تأیید کامل بودن و صحت اقلام پیکربندی می‌باشد.

 Conflict management

مدیریت تعارضی

ازآنجاکه برای اجرای طرح نهادهای مختلفی درگیر هستند و باهم کار می‌کنند و شناخت کاملی نسبت به هم ندارند و فشار کار هم بر آن‌ها وارد می‌شود و درنتیجه در تعارض قرار می‌گیرند. هنر مدیریت تعارضی این است که این‌ها را در مسیری هدایت کند تا این تعارض به‌جای اثر تخریبی نتیجه مثبت داشته باشند.

 Top management

مدیریت رده‌بالا

شخص یا گروهی از افراد که یک سازمان را در بالاترین سطح، هدایت و کنترل می‌کنند.