متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-12

 

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 


 

Technical criteria

معیارهای فنی

معیارها، استانداردها و ضوابط فنی، عبارت‌اند از مجموعه‌ای از مشخصات فنی، روش‌ها، ضوابط و دستورالعمل‌هایی که بر اساس اصول علمی و فنی موجود در کشور و جهان، با توجه به شرایط اقلیمی، زیست‌محیطی، اجتماعی و امکانات موجود برای پذیرش طرح ازنظر فنی و اقتصادی، تضمین ایمنی، حفاظت اطلاعات و بهبود کیفیت طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری طرح‌ها تهیه و تدوین می‌شوند.

 Technical information

 اطلاعات فنی

اطلاعاتی شامل اطلاعات علمی، برای تحقیق، تکمیل، مهندسی، آزمون، ارزیابی، تولید، بهره‌برداری، مصرف و تعمیر و نگهداری دستگاه.

Basic data

اطلاعات‌پایه

اطلاعات‌پایه عبارت است از مشخصات ورودی‌ها، ظرفیت‌ها، داده‌های اقلیمی منطقه، اطلاعات جغرافیایی و عمر مفید طرح می‌باشد.

Durability

دوام یا پایایی

منظور از پایایی این است که طرح یا سازه، کیفیت یا عملکرد مناسب خود را در تمام طول عمر پیش‌بینی‌شده حفظ کند به‌طوری‌که در اثر مرور زمان و فرسودگی، ایمنی و قابلیت بهره‌برداری آن بیش‌ازحد مجاز تقلیل نیابد.

 Performance

عملکرد

نتیجه کار، حاصل کار و یا کیفیت انجام کار را عملکرد گویند.

 Desired performance

 عملکرد مطلوب

چنانچه نتیجه کار یا حاصل آن طبق برنامه پیش‌بینی‌شده یا مطابق دلخواه باشد آن را عملکرد مطلوب گویند.

Environmental impact analysis

مطالعه و تحلیل بر ای تعیین آثار پروژه سرمایه‌گذاری بر کل محیط‌زیست، مثل اثر یک طرح برآلودگی محیط‌زیست و یا از بین بردن مناظر زیبای طبیعی و غیره.

بررسی تأثیرات زیست‌محیطی

Environmental evaluation

ارزیابی زیست‌محیطی

 ارزیابی زیست‌محیطی عبارت است از شناخت و بررسی آثار و پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از اجرای طرح و یافتن گزینه مناسب برای طرح در رابطه با اهداف توسعه پایدار، کاهش آثار سوء زیست‌محیطی ناشی از اجرای طرح و چاره‌جویی یا جبران آن‌ها.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Reliability

قابلیت اطمینان

قابلیت سیستم در انجام یک کارکرد الزامی، تحت شرایط معین و برای یک دوره زمانی معین، قابلیت اطمینان یا ثبات آن سیستم نامیده می‌شود.

احتمال این‌که یک ماشین یا ابزار طبق مشخصات و زمان تعیین‌شده برای آن، بدون خرابی کار کند.

احتمال این‌که اطلاعات جمع‌آوری‌شده در یک بررسی آماری را بتوان در صورت تکرار بررسی در زمان دیگر دوباره به دست آورد.

 Dependability

قابلیت اعتماد

اصطلاحی کلی برای توصیف عملکرد مربوط به قابلیت و در دسترس بودن و عوامل تأثیرگذار آن یعنی:

عملکرد مربوط به قابلیت اطمینان، عملکرد مربوط به قابلیت نگهداری و تعمیر، عملکرد مربوط به پشتیبانی، نگهداری و تعمیر.

یادآوری قابلیت اعتماد فقط برای توصیف‌های کلی در موارد غیر کمی به کار می‌رود.

قابلیت اعتماد شامل ایمنی، قابلیت بهره‌برداری و دوام یک سازه است.

 Reliability

 اعتمادپذیری

احتمال آن‌که یک قطعه، دستگاه یا سیستمی کارکرد مورد انتظار را، تحت شرایط مفروض، از قبیل شرایط زیست‌محیطی، محدودیت‌های زمان عمل، فراوانی و دقت نگهداری در دوره زمانی مشخص، به‌صورت رضایت‌بخش انجام دهد.

 Trace ability

قابلیت ردیابی

امکان ردیابی تاریخچه، کاربرد یا موقعیت چیزی که تحت بررسی است.

یادآوری  هنگامی‌که محصول بررسی می‌شود، قابلیت ردیابی می‌تواند به موارد زیر مربوط باشد.

مبدأ مواد و قطعات.

تاریخچه فرآوری.

توزیع و موقعیت محصول پس از تحویل.

یادآوری  در رشته اندازه‌شناسی، تعریف یادشده در استاندارد ملی  بند ، پذیرفته‌شده است.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 


 

 Bases of design

مبانی طراحی

مبانی طراحی عبارت است از: حصول ایمنی، قابلیت بهره‌برداری، پایایی و عملکرد مطلوب.

 Design criteria

معیارهای طراحی

مجموعه ضوابط فنی هستند که قضاوت و تصمیم‌گیری‌های طراحی بر آن‌ها استوار می‌گردد.

  Building codes

ضوابط ساختمانی  مقررات ساختمانی

مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی که مقامات واجد صلاحیت برای کنترل طرح و ساخت ساختمان‌ها، تغییرات، تعمیرات، کیفیت مصالح، کاربری و عوامل مربوط به ساختمان در حوزۀ اقتدار خود پذیرفته‌اند و حاوی استانداردهای معماری، سازه و تأسیسات برای بهداشت فردی و عمومی، رفاه ایمنی و تأمین نور و هواست.

قوانین و مقررات دولتی که برای نظم دادن به طراحی و ساخت به‌منظور حفاظت، مقاومت، پایداری ساختمان و ایمنی و بهداشت شهروندان تهیه‌شده است و به‌وسیله مأمورین کنترل می‌شود. این ضوابط معمولاً چند سال یک‌بار تجدیدنظر و به‌روز می‌شود.

 Technical regulation

مقررات فنی

مجموعه مقررات پذیرفته‌شده و مدونی هستند که جنبه عمومی داشته و بدان استناد می‌شود و دربرگیرنده استانداردها و مشخصات فنی نیز می‌باشد.

National building code

مقررات ملی ساختمان

مجموعه اصول و قواعدی است که رعایت آن‌ها در طراحی، محاسبه و بهره‌برداری و نگهداری ساختمان به‌منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی وضع گردیده است.

 Live load

 بار زنده

بار زنده عبارت است از بار داخل سازه که متحرک بوده یا مقدار آن ثابت نمی‌باشد. مانند وزن اثاثیه ساختمان و اشخاص وسایط نقلیه.