متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-9

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Effectiveness

اثربخشی

میزانی که فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده تحقق‌یافته و نتایج برنامه‌ریزی‌شده به‌دست‌آمده است.

 Record

سابقه

مدرکی که در آن نتایج به‌دست‌آمده ذکر می‌شود یا شواهدی را دال بر انجام فعالیت‌ها فراهم می‌آورد.

یادآوری  سوابق را می‌توان مثلاً برای مدون کردن قابلیت ردیابی و فراهم کردن شواهد مربوط به تصدیق اقدام پیشگیرانه و اقدام اصلاحی به کاربرد.

یادآوری  عموماً سوابق نیاز ندارد که ازنظر تجدیدنظر تحت کنترل باشد.

Duty

وظیفه

اقداماتی که یک جایگاه سازمانی حسب ضرورت ملزم به انجام آن است.

 Authority

 اختیار

اقداماتی که یک جایگاه سازمانی برای تحقق وظیفه مجاز به انجام آن است.

 Verification

 تصدیق

تأیید از طریق فراهم آوردن شواهد عینی در مورد اینکه الزامات و یا خواسته‌های مشخص‌شده برآورده شده‌اند.

یادآوری  اصطلاح تصدیق شده به‌منظور مشخص کردن وضعیت مربوطه (پس از تصدیق) به کار می‌رود.

یادآوری  تأیید می‌تواند شامل فعالیت‌هایی باشد از قبیل:

انجام محاسبات به روش‌های دیگر.

مقایسه مشخصات یک طراحی جدید با مشخصات طراحی‌های مشابه که درستی آن‌ها به اثبات رسیدهاست. انجام آزمون‌ها و اثبات از طریق نشان دادن.

بازنگری مدارک پیش از صدور.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Correction

اصلاح

اقدامی که برای از بین بردن یک عدم انطباق تشخیص داده‌شده انجام می‌گیرد.

یادآوری  اصلاح ممکن است همراه با یک اقدام اصلاحی انجام گیرد.

یادآوری  اصلاح می‌تواند باز کاری یا درجه‌بندی مجدد باشد.

 Feed back

بازخور

اصلی در وظیفه نظارت که در مدیریت و رفتار سازمانی کاربرد دارد. بر اساس این اصل اطلاعات مربوط به بازده یک نظام، به مدیریت برگشت داده می‌شود و مدیر می‌تواند نتایج به دست آ مده را باهدف‌های تعیین‌شده مقایسه کند و در صورت مشاهده تفاوت بین آن دو، اقدام‌های اصلاحی به عمل آورد.

یکی از عوامل اصلی در فرایند کنترل که اطلاعاتی را در جهت تصمیم‌گیری‌ها در سازمان فراهم می‌نماید. بازگشت اطلاعات خروجی هر سیستم به‌عنوان اطلاعات ورودی به‌منظور اصلاح سیستم.

 Corrective action

 اقدام اصلاحی

اقدامی که برای از بین بردن علت یک عدم انطباق یا سایر شرایط نامطلوب تشخیص داده‌شده انجام می‌گیرد.

یادآوری  ممکن است برای یک عدم انطباق بیش از یک علت وجود داشته باشد.

یادآوری  اقدام اصلاحی به‌منظور پیشگیری از وقوع مجدد انجام می‌گیرد. درصورتی‌که اقدام پیشگیرانه به‌منظور پیشگیری از وقوع انجام می‌گیرد.

یادآوری  میان اصلاح و اقدام اصلاحی تفاوت وجود دارد.

 Customer

مشتری

دریافت‌کننده محصولی که توسط عرضه‌کننده فراهم می‌گردد. در موارد مبتنی بر قرارداد، مشتری را خریدار می‌نامند. مشتری ممکن است مثلاً مصرف‌کننده نهایی، استفاده‌کننده، ذینفع یا خریدار باشد.

مشتری می‌تواند درون‌سازمانی یا برون‌سازمانی باشد.

 Customer satisfaction

رضایت مشتری

تلقی مشتری از میزانی که خواسته‌های وی برآورده شده است.

یادآوری  شکایت‌های مشتری یکی از شاخص‌های متداول در مورد پایین بودن سطح رضایت مشتری است، اما نبودن آن نیز ضرورتاً دلالت بر بالا بودن سطح رضایت مشتری ندارد.

یادآوری  حتی وقتی‌که خواسته‌های مشتری با وی موردتوافق قرارگرفته و برآورده شده باشد.

این امر الزاماً بالا بودن سطح رضایت مشتری را تضمین نمی‌کند.