متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-8

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Preventive action

اقدام پیشگیرانه

اقدامی که برای از بین بردن علت یک عدم انطباق بالقوه یا سایر شرایط نامطلوب بالقوه انجام گیرد.

یادآوری  ممکن است برای یک عدم انطباق بالقوه بیش از یک علت وجود داشته باشد.

یادآوری  اقدام پیشگیرانه به‌منظور پیشگیری از وقوع انجام می‌گیرد. درصورتی‌که اقدام اصلاحی به‌منظور پیشگیری از وقوع مجدد انجام می‌گیرد.

 Compatibility

سازگاری

قابلیت مقوله‌ها برای باهم به کار رفتن، در شرایط ویژه، به‌طوری‌که نیازمندی‌های مربوطه را برآورده نمایند.

یادآوری این تعریف برای استانداردهای کیفیت معتبر است.

 Release

ترخیص

اجازه پیش رفتن به مرحله بعدی در یک فرایند.

یادآوری در زبان انگلیسی درزمینهٔ نرم‌افزار رایانه اصطلاح (ترخیص) غالباً جهت ارجاع به یک نسخه از خود نرم‌افزار، به کار می‌رود.

 Qualification process

فرایند اثبات شرایط

قابلیت برآورده کردن الزامات و یا خواسته‌های مشخص‌شده.

یادآوری  اصطلاح (واجد شرایط)، برای مشخص کردن وضعیت مربوط به کار می‌رود.

یادآوری  اثبات شرایط می‌تواند مرتبط به اشخاص، محصولات، فرایندها و یا سیستم‌ها باشد.

مثال: فرایند اثبات شرایط ممیز، فرایند اثبات شرایط مواد.

 Qualified

واجد شرایط

حالتی از یک مقوله هنگامی‌که قابلیت برآورده کردن نیازمندی‌های مشخص‌شده برای آن اثبات‌شده باشد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Validation

صحه‌گذاری

تأیید از طریق فراهم آوردن شواهد عینی در مورد اینکه الزامات و یا خواسته‌ها برای استفاده موردنظر یا کاربرد خاص برآورد شده‌اند.

یادآوری  اصطلاح (صحه‌گذاری شده) به‌منظور مشخص کردن وضعیت مربوط (پس از صحه‌گذاری) به کار می‌رود.

یادآوری  شرایط استفاده می‌تواند واقعی یا شبیه‌سازی‌شده باشد.

در طراحی و توسعه، صحه‌گذاری به فرایند بررسی یک محصول به‌منظور تعیین انطباق با نیازهای استفاده‌کننده مربوط می‌باشد.

 Competence

شایستگی

توانی به اثبات رسیده در به‌کارگیری دانش و مهارت.

 Capability

 توانمندی

توانایی یک سازمان، سیستم یا فرایند برای پدیدآوری یک محصول به‌نحوی‌که الزامات و یا خواسته‌های مربوط به آن محصول را برآورده سازد.

 Grade

درجه

رده یا رتبه تخصیص‌یافته به انواع الزامات و یا خواسته‌های مربوط به کیفیت در مورد محصولات فرایندها یا سیستم‌ها که دارای استفاده عملی یکسان باشند.

یادآوری هنگام تعیین الزام و یا خواسته مربوط به کیفیت عموماً درجه مشخص می‌شود.