متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-7

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Acceptable quality level

سطح کیفیت قابل‌قبول

حداکثر درصد عیوب قابل‌تحمل، به‌منزله میانگین عیوب فرایندی در یک طرح نمونه‌گیری در حین بازرسی یا آزمون فراورده‌ای، ازلحاظ شرایط کار کردی و اقتصادی.

 Quality assurance(QA)

تضمین کیفیت

بخشی از مدیریت کیفیت که بر ایجاد اطمینان از برآورده شدن الزامات و یا خواسته‌های مربوط به کیفیت تمرکز دارد.

Model for quality assurance

الگوی تضمین کیفیت

مجموعه‌ای از نیازمندی‌های استانداردشده یا انتخاب‌شده مربوط به سیستم کیفیت که به‌منظور برآوردن نیازهای تضمین کیفیت برای وضعیتی معین تلفیق‌شده‌اند.

 Requirements for quality

نیازمندی‌های کیفیت

بیان نیازها یا تعبیری از آن‌ها که به‌صورت مجموعه‌ای از نیازمندی‌های کمی یا کیفی اعلام می‌شود تا تحقق و بررسی ویژگی‌های یک مقوله را ممکن سازد.

یادآوری  بسیار ضروری است که نیازمندی‌های کیفیت، نیازهای تصریح‌شده یا تلویحاً مفهوم شده مشتری را به‌طور کامل منعکس نماید.

یادآوری  اصطلاح (نیازمندی‌ها) شامل نیازمندی‌های مبتنی بر بازار یا قرارداد و نیز نیازمندی‌های درونی یک سازمان می‌باشد. این نیازمندی‌ها ممکن است در مراحل مختلف برنامه‌ریزی، توسعه و تفصیل یابند و به‌روز شوند.

یادآوری  نیازمندی‌هایی که برای ویژگی‌ها به‌طور کمی اعلام‌شده باشند، شامل مواردی از قبیل مقادیر اسمی، مقادیر تخصیصی، حدود و انحرافات و رواداری ها می‌گردد.

یادآوری  نیازمندی‌های کیفیت بایستی به‌صورت کارکردی بیان شوند و مدون گردند.

 Audit

ممیزی

فرایندی نظام‌یافته، مستقل و مدون به‌منظور به دست آوردن شواهد ممیزی و ارزیابی آن‌ها به‌صورت عینی جهت تعیین میزانی که معیارهای ممیزی برآورده می‌شوند.

یادآوری ممیزی‌های داخلی که گاهی (ممیزی شخص اول) نامیده می‌شود، توسط خود سازمان یا از جانب آن برای مقاصد داخلی انجام می‌گیرد و می‌تواند مبنایی برای خود اظهاری سازمان در مورد انطباق باشد. ممیزی‌های بیرونی آنچه را که عموماً ممیزی (شخص دوم) یا (شخص ثالث) می‌نامند، در برمی‌گیرد. ممیزی‌های (شخص دوم) توسط طرف‌هایی که در مورد سازمان ذینفع هستند، از قبیل مشتریان یا از جانب آن‌ها توسط سایر اشخاص انجام می‌گیرد.

ممیزی‌های (شخص ثالث) توسط سازمان‌های مستقل بیرونی انجام می‌شود. این سازمان‌ها انطباق یا الزاماتی از قبیل الزامات استاندارد ایران  ایزو  و ایران  ایزو  را گواهی یا ثبت می‌کنند.

هنگامی‌که سیستم‌های مدیریت کیفیت و زیست‌محیطی باهم مورد ممیزی قرار می‌گیرند، آن را (ممیزی تلفیقی) می‌نامند.

هنگامی‌که دو یا چند سازمان ممیزی کننده در انجام مشترک ممیزی یک ممیزی شونده همکاری می‌کنند، آن را (ممیزی مشترک) می‌نامند.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Audit criteria

معیارهای ممیزی

مجموعه‌ای از خط‌مشی‌ها، روش‌های اجرایی یا الزام‌ها و یا خواسته‌هایی که به‌عنوان مرجع مورداستفاده واقع می‌شود.

 Audit programme

برنامه ممیزی

مجموعه‌ای از یک یا چند ممیزی برنامه‌ریزی‌شده برای محدودۀ زمانی مشخص و برای دستیابی به هدف خاص.

 Quality audit

ممیزی کیفیت

بررسی مستقل و نظام‌یافته برای تعیین اینکه فعالیت‌های مرتبط به کیفیت و نتایج مربوط با ترتیبات برنامه‌ریزی‌شده مطابقت دارد و اینکه این ترتیبات به‌طور مؤثر اجرا می‌شوند و برای دست یافتن به اهداف مناسب هستند.

یادآوری  ممیزی کیفیت نوعاً در مورد یک سیستم کیفیت یا اجزایی از آن و یا در مورد فرایندها، محصولات یا خدمات به کار می‌رود، ولی به این‌ها محدود نمی‌گردد. این ممیزی‌ها را غالباً ممیزی سیستم کیفیت، ممیزی کیفیت فرایند، ممیزی کیفیت محصول و ممیزی کیفیت خدمات می‌نامند.

یادآوری  ممیزی‌های کیفیت به‌وسیله کارکنانی انجام می‌گیرد که مسئولیت مستقیمی در حوزه‌های مورد ممیزی ندارد ولی ترجیحاً با کارکنان مربوطه همکاری دارند.

یادآوری  یکی از مقاصد ممیزی کیفیت آن است که نیاز برای بهبود و یا اقدام اصلاحی را ارزیابی می‌کند. ممیزی را نباید با فعالیت‌های بازبینی کیفیت یا بازرسی که به‌منظور کنترل فرایند و یا پذیرش محصول انجام می‌گیرد، اشتباه کرد.

یادآوری  ممیزی کیفیت را می‌توان برای مقاصد درون‌سازمانی یا برون‌سازمانی انجام داد.

 Audit findings

یافته‌های ممیزی

نتایج حاصل از ارزیابی شواهد ممیزی، گردآوری‌شده در مقایسه با معیارهای ممیزی.

یادآوری یافته‌های ممیزی می‌تواند انطباق یا عدم انطباق با معیارهای ممیزی یا فرصت‌های بهبود را مشخص کند.

 Operational research (OR)

تحقیق عملیاتی

یکی از رشته‌های علم مدیریت است که از نظریه‌های ریاضی در حل مسائل سازمانی بهره می‌گیرد.