متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-6

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Quality control

کنترل کیفیت

بخشی از مدیریت کیفیت که بر برآورده کردن الزامات و یا خواسته‌های مربوط به کیفیت تمرکز دارد.

فعالیت‌هایی که به‌منظور اطمینان و تأیید کیفیت مشخصی برای محصول یا خدمت انجام می‌شود.

 Quality surveillance

نظارت کیفیت

رسیدگی و تحت نظر قرار دادن وضعیت یک جوهره و تحلیل سوابق برای کسب اطمینان از اینکه الزامات معینی تأمین گردیده است.

نظارت کیفیت ممکن است توسط مشتری و یا از طرف او به‌منظور کسب اطمینان از رعایت شدن الزامات قراردادی انجام پذیرد.

 Total quality control (TQC)

کنترل کیفیت جامع

فلسفه آگاهی از جنبه‌های گوناگون کیفیت کالا یا خدمت، کنترل کیفیت فراگیر بر جزئیات عملیات، خود نظمی در تأمین کیفیت در کلیه مرحله‌ها و تشویق همه اعضای سازمان بر ای رسیدن به هدف بهبود کیفیت تأکید دارد. این فلسفه که در دوران بعد از جنگ توسط دمینگ Deming در ژاپن ابداع شد و در عملیات تولیدی و ساخت و ارائه خدمات، به کار می‌رود.

 Quality surveillance

بازبینی کیفیت

زیر نظر گرفتن مداوم و تصدیق وضعیت یک مقوله و تجزیه‌وتحلیل سوابق برای حصول اطمینان از اینکه نیازمندی‌های مشخص‌شده برآورده می‌شوند.

یادآوری  بازبینی کیفیت ممکن است به‌وسیله مشتری یا از جانب او انجام گیرد.

یادآوری  بازبینی کیفیت ممکن است شامل کنترل‌هایی از طریق مشاهده و نظارت باشد که بتواند از خرابی یا تنزل درجه‌یک مقوله (مثلاً یک فرایند) در طول زمان جلوگیری کند.

یادآوری  واژه (مداوم) هم می‌تواند به معنای (پیوسته) و هم به معنای (مکرر) باشد.

 Quality improvement

بهسازی کیفیت

اقداماتی که در سازمان، برای افزایش اثربخشی و راندمان فعالیت‌ها و فرایندها به‌منظور افزودن منافع سازمان و مشتریان انجام می‌شود.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Quality improvement

بهبود کیفیت

بخشی از مدیریت کیفیت که برافزایش توانایی جهت برآورده کردن الزامات و یا خواسته‌های مربوط به کیفیت تمرکز دارد.

یادآوری الزامات و یا خواسته‌ها می‌تواند بر هر جنبه‌ای از قبیل اثربخشی، کارایی یا قابلیت ردیابی مرتبط باشد.

 Continual improvement

بهبود مستمر

فعالیتی که به‌منظور افزایش توانایی برآورده کردن الزامات و یا خواسته‌ها به‌صورت پی‌درپی انجام می‌گیرد.

یادآوری فرایند تعیین اهداف و یافتن فرصت‌هایی برای بهبود، فرایند مستمری است که از طریق استفاده از یافته‌های ممیزی، نتایج ممیزی، تحلیل داده‌ها، بازنگری‌های مدیریت یا سایر طرق انجام می‌گیرد و معمولاً منجر به اقدام اصلاحی یا اقدام پیشگیرانه می‌گردد.

 Characteristic

ویژگی

خصوصیت متمایزکننده.

یادآوری  یک ویژگی می‌تواند ماهیتی باشد یا نسبت داده شود.

یادآوری  یک ویژگی می‌تواند کیفی یا کمی‌باشد.

یادآوری  ویژگی دارای انواع مختلفی است، مانند:

فیزیکی (مانند ویژگی‌های مکانیکی، الکتریکی، شیمیایی و یا زیست‌شناختی)

حسی (مانند ویژگی‌های مربوط به بویایی، لامسه، چشایی، بینایی و شنوایی)

رفتاری (مانند ادب، درستکاری و صداقت)

زمانی (مانند وقت‌شناسی، قابلیت اطمینان و قابلیت در دسترس بودن)

مهندسی عوامل انسانی (مانند ویژگی فیزیولوژیکی یا مربوط به ایمنی انسانی)

کارکردی (مانند حداکثر سرعت یک هواپیما).

 Quality characteristic

ویژگی کیفیت

ویژگی ماهیتی یک محصول، فرایند یا سیستم مربوط به یک الزام و یا خواسته.

یادآوری  (ماهیتی) به معنای موجود در چیزی است، به‌ویژه به‌صورت یک ویژگی دائمی.

یادآوری  ویژگی نسبت داده‌شده به یک محصول، فرایند یا سیستم (برای مثال قیمت یک محصول، مالک یک محصول) ویژگی کیفیت آن محصول، فرایند یا سیستم به‌حساب نمی‌آید.