متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-5

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Quality objective

هدف کیفیت

چیزی که در رابطه باکیفیت جستجو یا مقصود باشد (مجموعۀ مقاصد و عملیاتی که برای تحقق کیفیت موردنظر است).

یادآوری  اهداف کیفیت عموماً مبتنی بر خط‌مشی کیفیت سازمان است.

یادآوری  اهداف کیفیت عموماً برای انواع کارها و سطوح ذی‌ربط در سازمان مشخص می‌گردد.

 Quality plan

برنامه کیفیت

مدرکی است که در آن روش‌های کیفیتی خاص، منابع و مراحل فعالیت‌های مربوط به یک فرآورده، پروژه و یا قرارداد معین‌شده است. برنامه کیفیت معمولاً به بخش‌هایی از نظام‌نامه کیفیت اشاره دارد.

 Quality planning

برنامه‌ریزی کیفیت

فعالیت‌هایی که برای پایه‌گذاری اهداف و خواسته‌های کیفیتی و به کار گرفتن اجزای نظام کیفیت تدوین می‌گردد. برنامه‌ریزی کیفیت شامل موارد زیر است.

الف برنامه‌ریزی فرآوری شامل شناسایی، طبقه‌بندی و سنجش خصوصیات کیفیتی و همچنین تعیین اهداف، خواسته‌های کیفیت و الزامات آن.

‌ببرنامه‌ریزی مدیریتی و عملیاتی شامل آماده‌به‌کار نمودن نظام کیفیت شامل سازمان‌دهی و زمان‌بندی.

‌جآماده نمودن برنامه‌های کیفیتی و فراهم ساختن بهبودهای کیفی.

Quality plan of project

برنامه کیفیت طرح

سندی است که رویه‌های مکتوب، دستورالعمل‌ها، مشخصات نیروی انسانی به لحاظ تخصص و تجربه، مشخصات فنی و شرح شغل‌های مربوط به یک طرح در آن معین‌شده باشد.

 Quality loop

چرخه کیفیت

الگویی ذهنی از فعالیت‌های متقابل مؤثر بر کیفیت در مراحل مختلف از شناسایی نیازها گرفته تا ارزیابی اینکه آیا نیازها برآورده شده‌اند یا نه؟

 یادآوری مارپیچ کیفیت مفهومی مشابه دارد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Quality plan

 طرح کیفیت

مدرکی که مشخص می‌کند کدام روش اجرایی و منابع مرتبط با آن به‌وسیله چه شخصی و در چه هنگام در مورد یک پروژه، محصول، فرایند یا قرارداد خاصی باید به کار رود.

یادآوری  این روش‌های اجرایی عموماً شامل روش‌های اجرایی مربوط به فرایندهای مدیریت کیفیت و فرایندهای پدیدآوری محصول می‌باشند.

یادآوری  در یک طرح کیفیت غالباً به بخش‌هایی از نظام‌نامه کیفیت یا مدرک روش‌های اجرایی ارجاع داده می‌شود.

یادآوری  طرح کیفیت عموماً یکی از نتایج حاصل از طرح‌ریزی کیفیت می‌باشد.

 Quality planning

طرح‌ریزی کیفیت

بخشی از مدیریت کیفیت که بر تعیین اهداف کیفیت و مشخص کردن فرایندهای اجرایی لازم و منابع مربوطه جهت برآورده کردن اهداف کیفیت تمرکز دارد.

یادآوری ایجاد طرح‌های کیفیت می‌تواند بخشی از طرح‌ریزی کیفیت باشد.

 Quality system

سیستم کیفیت

ساختار سازمانی، روش‌های اجرا، فرایندها و منابع موردنیاز برای به اجرا درآوردن مدیریت کیفیت.

یادآوری  سیستم کیفیت بایستی فقط تا آن حد گسترده و مشروح باشد که برای برآورده کردن اهداف کیفیت لازم است.

یادآوری  سیستم کیفیت یک سازمان اساساً به‌منظور برآورده کردن نیازهای مدیریتی درونی سازمان، طراحی می‌شود و دامنه آن وسیع‌تر از نیازمندی‌های یک مشتری خاص است که تنها قسمت مربوط به خود را از سیستم کیفیت ارزیابی می‌کند.

یادآوری  در مواردی که ارزیابی کیفیت مبتنی بر قرارداد است و یا انجام آن اجباری است، ممکن است اثبات به اجرا درآمدن اجزای تعیین‌شده‌ای از سیستم کیفیت، الزامی‌باشد.

 Quality policy

 خط‌مشی کیفیت

مقاصد و جهت‌گیری کلی یک سازمان در رابطه باکیفیت که رسماً به‌وسیله مدیریت رده‌بالا اعلام‌شده باشد.

یادآوری  خط‌مشی کیفیت عموماً با خط‌مشی کلی سازمان سازگار است و چارچوبی را برای تعیین اهداف کیفیت فراهم می‌آورد.

یادآوری  اصول مدیریت کیفیت می‌تواند مبنایی برای تعیین خط‌مشی کیفیت باشد.