متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-4

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Activity chart

نمودار فعالیت

نمایش جدول وار یک‌رشته عملیات در یک فرایند که برحسب زمان ترسیم شود.

 Flow chart

نمودار گردشی

بیان تصویری توالی عملیات (یک طرح یا فعالیت) با استفاده از نشانه‌هایی برای نشان دادن عملیات مختلف مثل محاسبه، جابه‌جایی، مقایسه‌ای، پرش کردن (انتقال)، کپی کردن، خواندن و نوشتن و ...

 Bar chart

نمودار میله‌ای یا نمودار ستونی

نمایش گرافیکی فراوانی‌ها یا مقادیر به‌وسیله میله‌هایی است که طول آن‌ها متناسب با آن فراوانی‌ها یا مقادیر می‌باشد. مقیاس فراوانی، تعبیر دیگری جز تعداد و محل وقوع ندارد. قطر و مساحت میله‌ها در نمودار میله‌ای معنای خاص ندارد.

 Critical path method(CPM)

روش مسیر بحرانی

فنی که زمان اجرای پروژه را به‌وسیله تحلیل توالی فعالیت‌ها با کمترین انعطاف‌پذیری پیش‌بینی می‌کند. زودترین تاریخ‌های اجرا با حرکت به جلو با تاریخ مشخصی برای شروع و دیرترین تاریخ‌ها با حرکت‌به‌عقب از تاریخ تکمیل تعیین می‌شوند.

یک روش تحلیل شبکه‌ای که مدت اجرا را برای هر فعالیت پروژه برآورد می‌کند. این روش کوتاه‌ترین زمان تکمیل کار را با توجه به‌صرفه‌جویی در زمان توالی فعالیت‌ها از شروع تا پایان شبکه به دست می‌دهد.

 Critical activity

فعالیت بحرانی

فعالیتی است که آزادی عمل جمعی آن، برابر تفاضل زودترین و دیرترین تاریخ‌های شروع (یا خاتمه) پروژه باشد. معمولاً دیرترین تاریخ خاتمه پروژه را برابر زودترین تاریخ خاتمه آن قرار می‌دهند. ازاین‌رو، فعالیت بحرانی، فعالیتی است که آزادی عمل جمعی آن صفر است.

فعالیتی است که خاتمه برنامه‌ای پروژه مبتنی بر انجام آن مطابق برنامه است و تأخیر آن عیناً در خاتمه پروژه مؤثر می‌باشد. تعداد فعالیت‌های بحرانی در یک‌زمان‌بندی نرمالیزه شده حدود  درصد است.

Critical path analysis (CPA)

تحلیل مسیر بحرانی

روشی در برنامه‌ریزی که طی آن فعالیت‌های مختلف اجرایی یک پروژه مشخص و توالی فعالیت‌های مهم و بحرانی لازم برای پیشرفت آن پروژه، به‌صورت شبکه رسم می‌شود.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Fast tracking

تسریع در اجرا

فرایند کاستن تعداد فعالیت‌های متوالی و دسته‌بندی و جایگزینی آن‌ها به فعالیت‌های موازی برای صرفه‌جویی در زمان اجرا می‌باشد.

 Monte carlo analysis

تحلیل مونت‌کارلو

روش تجزیه‌وتحلیل زمان بهینه اجرا، در این روش با توزیع نتایج محتمل بین هر یک از فعالیت‌ها، توزیع نتایج محتمل برای کل پروژه به دست می‌آید.

 Quality

 کیفیت

میزانی که مجموعه‌ای از ویژگی‌های ماهیتی الزامات و یا خواسته‌ها را برآورده می‌کند.

یادآوری  اصطلاح (کیفیت) ممکن است همراه با یک صفت از قبیل ضعیف، خوب یا عالی به‌کاربرده شود.

یادآوری  (ماهیتی)، در مقابل تخصیص‌یافته، یعنی موجود در چیزی به‌صورت یک ویژگی دائمی.

 مزیتی در کالا که موجب رضایت مشتری یا مصرف‌کننده می‌شود. وقتی یک کالا یا خدمت با مشخصاتی که برایش تعیین‌شده است، مطابقت داشته باشد.

 Quality system

نظام کیفیت

ساختار سازمانی مسئولیت‌ها، دستورالعمل‌ها، فرایندها و منابع موردنیاز برای اجرای مدیریت کیفیت را نظام کیفیت می‌گویند.

نظام کیفیت به حدی باید گسترده و فراگیر باشد که جوابگوی اهداف کیفیتی موردنیاز باشد.

نظام کیفیت یک سازمان در وهله نخست به‌منظور تأمین نیازهای مدیریتی آن سازمان طراحی می‌گردد. این وسیع‌تر از خواسته‌های یک مشتری خاص است که فقط بخشی از نظام کیفیت را موردبررسی قرار می‌دهد.

برای مقاصد قراردادی یا ارزیابی‌های اجباری کیفی ممکن است لازم باشد که اجرای اجزای معینی از نظام کیفیت مورد اثبات واقع گردد.

 Quality manual

نظامنامه کیفیت

مدرک مشخص‌کننده سیستم مدیریت کیفیت یک سازمان.

یادآوری نظامنامه‌های کیفیت می‌توانند ازنظر شرح جزئیات و شکل باهم فرق داشته باشند تا با بزرگی و کوچکی و پیچیدگی یک سازمان معین متناسب گردد.