متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-3

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 Activity

فعالیت

هر یک از فعالیت‌های اصلی به کارهای مشخص و معین قابل‌کنترلی تقسیم می‌شود که آن‌ها را فعالیت می‌نامند. هر یک از عوامل و ارکان پروژه، در ساختار عملیاتی پروژه خود (سطح پنجم) بنا بر ضرورت‌های کاری، فعالیت‌ها را ایجاد و تعریف خواهند کرد. فعالیت، آن عنصری در ساختار تقسیم‌کار می‌باشد که به اجزای دیگری تفکیک نشده باشد.

 Weight factor

ارزش نسبی

ارزش نسبی یا درصد وزنی نشان‌دهنده اهمیت و ارزش نسبی مقدار کار پیش‌بینی و برآورد شده، یک جزء از ساختار کارهای پروژه در هر سطح به مقدار کار پیش‌بینی و برآورد شده عنصر سطح بالاتر وابسته به آن می‌باشد.

ارزش نسبی عنصر سطح اول در ساختار کار پروژه برابر  است. مجموع ارزش نسبی عناصر در هر سطح از این ساختار به عنصر بالاتر از آن‌ها بایستی برابر  باشد. درهرحال، مجموع ارزش نسبی یا درصد وزنی فعالیت‌های پروژه بایستی برابر  باشد.

System

نظام یا سامانه (سیستم)

 مجموعه‌ای از اجزای به هم وابسته که به علت این وابستگی، کلیت جدیدی را به دست می‌آورد و از نظم و سازمان مخصوصی پیروی و در جهت تحقق هدف خاصی فعالیت می‌کند. مجموعه‌ای از روش‌ها، رویه‌ها و شیوه‌ها که با یکدیگر در تعامل‌اند و یک کل متشکل را به وجود می‌آورند.

 Planning and project control total system

نظام جامع برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

مجموعه‌ای است از فرایندها، روش‌ها و دستورالعمل‌ها که مسئولیت‌ها، وظایف کلی و شرح خدمات عوامل دست‌اندرکار پروژه را برای انجام فعالیت‌هایی به شرح زیر تعریف و تبیین می‌کند:

شناخت اهداف، محیط و دامنه کار پروژه.

برنامه‌ریزی پایه و راهبردی پروژه.

برنامه‌ریزی کلان، تفصیلی و عملیاتی پروژه.

کنترل کلان، تفصیلی و عملیاتی پروژه.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 Control

کنترل

روش یا وسیله‌ای برای هدایت و تنظیم یک فرایند یا سلسله‌ای از رویدادها.

 Project control

کنترل پروژه

کنترل پروژه عبارت است از بررسی تاریخ‌های واقعی شروع و یا خاتمه فعالیت‌ها و روابط بین آن‌ها، بررسی موارد مهم و بحرانی و تنگناها و مشکلات پروژه، کنترل پیشرفت پروژه و مقایسه آن با برنامه، تحلیل وضعیت مالی پروژه، تهیه و بررسی شاخص پیشرفت و عملکرد پروژه یا کنترل منابع اجرای پروژه.

Steering controls

کنترل‌های هدایت، کنترل‌های فرمان

 کنترل‌هایی که طی آن نتیجه کار پیش‌بینی می‌شود و در حین اجرای عملیات، اصلاحات لازم در فرایند کار، انجام می‌شود.

 Cost limit

سقف هزینه

مبلغی است که کارفرما می‌خواهد پروژه یا بخشی از پروژه در آن محدوده اجرا شود.

 Cost control

کنترل هزینه

عبارت است از نظارت هزینه‌ها برای مقایسۀ با بودجۀ پروژه و اتخاذ تصمیم‌های کنترلی.

Direct project cost

هزینه مستقیم پروژه

مجموع هزینه‌های نیروی انسانی، ماشین لات و تجهیزات و مواد و مصالح مستقیمی را که مورداستفاده فعالیت‌های پروژه قرار می‌گیرد، هزینه مستقیم پروژه می‌گویند. کلیه هزینه‌هایی را که کارفرما به مشاوران و پیمانکاران پروژه برای انجام فعالیت‌های منظور شده در برنامه زمانی پرداخت می‌کند، هزینه مستقیم پروژه می‌باشد.

Indirect project cost

هزینه غیرمستقیم پروژه

مجموع هزینه‌هایی که برای فراهم آوردن شرایط لازم جهت اجرای پروژه صرف می‌شود مانند:

هزینه‌های حقوق و دستمزد مدیر پروژه، حقوق و دستمزد ناظران، هزینه‌های امور اداری و دفتری، هزینه اجاره محل، هزینه رفت‌وآمد و اقامت کارشناسان مقیم در کارگاه، هزینه‌های کسورات قانونی و مانند این‌ها را اقلام هزینه غیرمستقیم پروژه می‌گویند.