متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-2

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 Assignable duties

وظایف قابل‌واگذاری

وظایفی است که جز وظایف سیاست گزاری دستگاه اجرایی نبوده و می‌تواند آن را به اشخاص حقوقی یا حقیقی دیگر واگذار کند.

Unassignalble duties

 وظایف غیرقابل‌واگذاری

وظایف سیاست گزاری است که لازم است مستقیماً توسط دستگاه اجرایی و با مسئولیت وی انجام شود و یا طبق قانون محاسبات عمومی به عهده کارفرما می‌باشد.

 Infrastructure

زیرساخت

سازمان سیستم تسهیلات، تجهیزات و خدمات موردنیاز برای انجام فعالیت‌های یک سازمان.

Work breakdown structure (WBS)

ساختار تفکیک فعالیت‌های طرح

تقسیم‌بندی، طبقه‌بندی و تفکیک فعالیت‌های طرح برحسب نوع فعالیت‌ها، مسئولیت انجام آن‌ها، منابع و عوامل انجام آن‌ها، محل انجام آن‌ها و بالاخره علت انجام آن‌ها، ساختار تف کیک فعالیت‌های طرح نامیده می‌شود. در این ساختار سلسله‌مراتب فعالیت‌ها از سطوح کلی‌تر به سطوح تفصیلی‌تر است و مبنای مؤثری برای سازمان‌دهی، کنترل و نظارت فعالیت‌های طرح می‌باشد.

Work breakdown structure (WBS)

 ساختار کارهای پروژه

سندی است که نحوه و چگونگی تقسیم و تجزیه شدن پروژه را به عناصر و اجزای تشکیل‌دهنده آن نشان می‌دهد.

ساختار کارهای پروژه، شامل سطوح متعددی می‌باشد. در بالاترین سطح، خود پروژه قرار دارد. عناصر هر سطح (به‌استثنای سطح اول)، اجزای مربوط و تشکیل‌دهندۀ عنصر سطح بالاتر را نشان می‌دهد. آن عناصری از ساختار کارهای پروژه را که به اجزا و قطعات دیگری تفکیک نشده‌اند، اصطلاحاً فعالیت می‌نامند. عموماً پروژه متشکل از ساختارهای زیر است.

ساختار عملیاتی  ساختار کنترلی  ساختار مسئولیتی

سطوح مختلف کارهای پروژه با اسامی خاص مانند، پروژه‌های فرعی، مناطق واحد یا جزیره، بسته کاری، عملیات اصلی، وظایف و فعالیت‌ها نام‌گذاری می‌شود.

 Project organization

سازمان پروژه

سازمان پروژه، مجموعه‌ای از عوامل سهیم در اجرای پروژه است که هر یک از آن‌ها، انجام تمام یا بخشی از یک یا چند عملیات پروژه را، در چارچوب شرح خدمات پیش‌بینی‌شده و یا مندرج در قرارداد و برای تحقق هدف‌های تعیین‌شده بر عهده‌دارند و زیر نظر مدیر پروژه، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، فعالیت می‌کنند. سازمان پروژه، چگونگی ارائه خدمات نیروی انسانی و سایر امکانات موردنیاز مدیر پروژه و اختیارات او را نشان می‌دهد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 Project elements

عناصر پروژه

پروژه از عناصری تشکیل‌شده است که با یکدیگر ارتباط متقابل دارند. هدف‌ها و نتایج، دامنه کار، هزینه، زمان، کیفیت و سازمان پروژه، عناصر پروژه را تشکیل می‌دهند.

 Operations – Performances

عملیات

هر یک از عملیات کلی پروژه، به دسته‌های عمده از کارهای مشابه و همگن تفکیک و تقسیم می‌شوند که آن‌ها را عملیات می‌نامند. این عناصر، در سطح سوم ساختار عملیاتی پروژه قرار دارند. مهم‌ترین عملیات در پروژه‌هایی مانند احداث نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، سدها، فرودگاه‌ها، مجتمع‌های کشت و صنعت و پروژه‌های احداث کارخانه‌ها که پس از مرحله تعریف پروژه انجام می‌شوند، عبارت‌اند از:

طراحی مفهومی

طراحی پایه

طراحی تفصیلی

انتقال دانش فنی

تهیه اسناد مناقصه و قراردادها، انتخاب مشاوران و پیمانکاران و انعقاد قرارداد

سفارش و خرید کال

ساخت کالا

حمل کال

ابنیه و ساختمان

نوسازی و تعمیر کالای دست‌دوم (در پروژه‌هایی که از تجهیزات دست‌دوم استفاده می‌کنند)

نصب

آزمایش و راه‌اندازی

تجهیز و آماده‌سازی کارگاه

سیستم‌های اطلاعاتی دوران ساخت و بهره‌برداری

آموزش و استخدام نیروی انسانی.

 Main activity

فعالیت اصلی

هر یک از عملیات، به مجموعه کارهای مشابه و همگنی تفکیک می‌شود که آن‌ها را فعالیت اصلی می‌نامیم. فهرست فعالیت‌های اصلی هر یک از عملیات اصلی، شامل تمام یا بخشی از شرح خدمات مندرج در قراردادها می‌باشد. فعالیت‌های اصلی، در سطح چهارم ساختار عملیاتی پروژه قرار دارند.