فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-1

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

Management

مدیریت

 فعالیت‌های هماهنگ شده جهت هدایت و کنترل یک سازمان.

یادآوری  اصطلاح مدیریت گاهی اشاره به افراد دارد؛ یعنی یک شخص یا گروهی از اشخاص که برای هدایت و کنترل یک سازمان دارای اختیارات و مسئولیت‌هایی هستند. هنگامی‌که مدیریت به این معنا به‌کاربرده می‌شود بایستی همواره با یک توصیفگر (صفت و یا مضاف‌الیه) به کار رود تا از در هم آمیختن آن با مفهوم مدیریت که در بالا ذکرشده است اجتناب شود. برای مثال (مدیریت باید ...) مقبول نیست، درحالی‌که (مدیریت رده‌بالا باید ...) مقبول است.

 مدیریت فرایندی است که از طریق آن تلاش‌های انسانی در راستای نیل به اهداف سازمانی یا سایر منافع موجود سازمان هماهنگ و تلفیق می‌شوند.

 Manager

مدیر

شخصی که مسئول اداره سازمانی است و دار ای اقتدار استفاده از منابع سازمان نظیر پول، نیروی کار، یا وسایل در جهت پیشبرد اهداف سازمان می‌باشد.

 شخصی که وظایف وی شامل برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، کنترل و تصمیم‌گیری در راستای نیل به اهداف سازمانی است.

 Management service

خدمات مدیریت

هر خدمتی که در یاری‌رساندن به عملکرد بهتر مدیریت مؤثر باشد. نظیر سیستم اطلاعات مدیریتی و غیره.

 Management science

علم مدیریت

الف به‌کارگیری روش‌های علمی، به‌ویژه روش کمی در اجرای مدیریت.

ب به‌کارگیری نقطه نظرات علوم رفتاری یا علم اجتماعی در مطالعه مدیریت.

Management review

بازنگری مدیریت

ارزیابی رسمی توسط مدیریت رده‌بالا از وضعیت سیستم کیفیت و کافی بودن آن در رابطه با خط‌مشی کیفیت و اهداف آن.

یادآوری  بازنگری مدیریت ممکن است شامل بازنگری خط‌مشی کیفیت نیز باشد.

یادآوری  نتایج ممیزی کیفیت می‌تواند یکی از منابع اطلاعاتی برای بازنگری مدیریت باشد.

یادآوری  (مدیریت رده‌بالا) عبارت است از مدیریت سازمانی که سیستم کیفیت آن تحت بازنگری قرار دارد.

 Mechanism

سازوکار

الف فرایند یا فنی برای رسیدن به یک نتیجه که گاهی اوقات به‌وسیلۀ عمل یا تلاش حاصل می‌شود، ترکیب فرایندهای فکری که نتیجه‌ای از آن‌ها به دست آید.

ب عملیات ذهنی و فکری که از اثر آن نتیجه‌ای به دست آید.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Organization

سازمان

گروهی از افراد و تسهیلات همراه با ترتیب مربوط به مسئولیت‌ها، اختیارات و روابط آن‌ها.

مثال: شرکت، مجتمع (صنعتی، تجاری، خدماتی و غیره)، اداره، بنگاه، مؤسسه، بنگاه خیریه، انجمن، تجارتخانه یا بخش یا ترکیبی از آن‌ها.

یادآوری  ترتیب عموماً دارای نظم است.

یادآوری  سازمان می‌تواند عمومی یا خصوصی باشد.

یادآوری  این تعریف در مورد استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت معتبر است.

 Organizational structure

ساختار سازمانی

مسئولیت‌ها، اختیارات و روابطی که به‌صورت طرحی خاص تنظیم‌شده و یک سازمان از طریق آن وظایف خود را انجام می‌دهد.

مجموعه مسئولیت‌ها، اختیارات و روابط تعیین‌شده در سازمان که از طریق آن وظایف و فعالیت‌های خود را انجام می‌دهد.

ترتیب مربوط به مسئولیت‌ها، اختیارات و روابط بین افراد.

یادآوری  ترتیب عموماً دارای نظم است.

یادآوری  ساختار سازمانی به‌صورت رسمی غالباً در نظامنامۀ کیفیت یا طرح کیفیت مربوط به یک پروژه ارائه می‌گردد.

یادآوری  دامنۀ شمول ساختار سازمانی می‌تواند فصل مشترک‌های مرتبط با سازمان‌های بیرونی را دربر گیرد.

 Project executive manager

مجری طرح

شخصی است حقیقی که به نمایندگی از سوی دستگاه اجرایی و به استناد تبصره یک ماده () قانون محاسبات عمومی کشور مسئولیت تهیه و اجرای طرح‌های عمرانی را در چارچوب قوانین و مقررات عهده‌دار می‌شود.

 Executive manager duties

وظایف مجری

وظایف مجری عبارت است از تمام یا بخشی از اختیارات و مسئولیت‌های تشخیص، انجام تعهد، تسجیل، حواله و اعمال نظارت بر اجرای طرح‌های عمرانی.