متن نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

فصل بیست و چهارم ـ دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت حرفهای در کارهای راه‌سازی-قسمت 11

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و چهارم ـ دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت حرفهای در کارهای راه‌سازی           صفحه 760

-4-3 15-24

کلیه کارکنان در محل اجرای پیمان باید در شب و روز از فواصل دور برای رانندگان به‌خوبی قابل

ؤر یت باشند. به همین دلیل لباسی که میپوشند باید از قابلیت دید بالایی برخوردار باشد و با

استانداردهای مربوط تطبیق نماید.

-4-4 15-24

کلیه علایم و تجهیزات ترافیکی به کار رفته باید در هنگام تاریکی به‌اندازه کافی قابل‌رؤیت و

تشخیص باشد. تأمین روشنایی محل با یک منبع نور درونی یا بیرونی و یا با استفاده از مواد

منعکس کننده یا شبرنگ امکان‌پذیر است. مشخصات حداقل بازتاب شبرنگ به کار رفته در علائم باید

مطابق با استانداردهای مربوطه باشد.

-4-5 15-24

تعداد تابلوها در طول مسیر نباید بیش‌ازحد نیاز باشد و در صورت پایان کار و رفع خطر این

تجهیزات باید به‌سرعت برچیده شوند.

-4-6 15-24

برای استفاده درست از تجهیزات کنترل ترافیک باید آن‌ها را در شرایط مطلوب و وضعیت صحیح

نگهداری کرد. تابلوها و سایر تجهیزات خاکآلود، آسیب‌دیده و تغییر شکل یافته باید تمیز، تعمیر یا

تعویض شوند.

-4-7 15-24

پرچمداری به‌عنوآن‌یک روش در کنترل موقت ترافیک درراه‌ها باید توسط افراد آموزش دیده و

صلاحیتدار انجام گیرد. پرچمدار در برابر سلامتی کارکنان و مردم مسئول است و درعین‌حال نسبت به

سایر کارکنان ارتباط بیشتری با مردم دارد. بنابر این باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

الف: هوش طبیعی

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و چهارم ـ دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت حرفهای در کارهای راه‌سازی           صفحه 761

ب: شرایط جسمانی مناسب ازنظر بینایی و شنوایی

پ: آمادگی ذهنی مطلوب

ت: برخورد مؤدبانه همراه با قاطعیت

ث: ظاهر آراسته و پاکیزه

ج: احساس مسئولیت نسبت به سلامتی کارکنان و مردم

-4-8 15-24

لباس پرچمدار، محل استقرار پرچمدار، روش علامتدهی و سایر مقررات مربوط به پرچمداری باید

مطابق با آیین‌نامه‌های وزارت راه و شهرسازی. باشد

16-24 استانداردها

شماره و عناوین استانداردها و مقررات مربوط به این فصل، شامل کیفیت و مشخصات وسایل

حفاظت فردی، لباسهای ایمنی، انبار کردن، حمل‌ونقل و مصرف ایمن مواد ناریه، ایمنی در کارهای

آسفالتی، بتنی، خاکی و تونلسازی، علائم هشدار دهنده و اطلاعرسانی و غیره طی جدول شماره

13-25 در فصل بیست و پنجم ارائه‌شده است. تا موقعی که استاندارد ایرانی در پارهای از موارد فوق

تدوین نشده باشد در درجه اول استانداردهای سازمان بین‌المللی استاندارد ) (ISO معتبر خواهد بود و در

صورت نبودن استاندارد مذکور به ترتیب آیین‌نامه‌های ANSI ،DIN ،BS و ASTM ملاک عمل

قرار خواهد گرفت.

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و چهارم ـ دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت حرفهای در کارهای راه‌سازی           صفحه 762